Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Ιανουαρίου 2021

Η Εγκύκλιος για την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μισθωτών ΝΑΤ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222 Α 15-12-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4016/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

1. Στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ4 περίπτωση 2 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται αύξηση από 1-1-2013 κατά δύο έτη όλων των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ισχύουν την 31-12-2012.

Επίσης στην περίπτωση 4 προβλέπεται ρητά ότι δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε τα θεμελιωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω συμπλήρωσης των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

2. Από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) των 50 ετών αυξάνεται στο 52ο έτος προστιθεμένων δύο ετών από 1-1-2013.

Από την ίδια ημερομηνία ο ελάχιστος απαιτούμενος για τη συνταξιοδότηση αριθμός 70 που προκύπτει ως άθροισμα των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας και των ετών της ηλικίας του ασφαλισμένου, διαμορφώνεται στον αριθμό 72.

Τα θεμελιωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω συμπλήρωσης των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία του ΝΑΤ γίνεται αναφορά στις ανωτέρω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αυτές διαμορφώνονται αναλόγως.

Συγκεκριμένα επηρεάζονται :

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του πδ. 913/78 (ΦΕΚ220 Α΄)

– Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/87 (ΦΕΚ 109 Α΄)

– Οι περιπτώσεις Ι και ΙΙ του εδαφίου δ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2575/1998 (ΦΕΚ 23Α΄) όπως έχουν προστεθεί με την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄).

4. Αναλόγως επηρεάζονται και τα απαιτούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) όπου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1482/1984 (ΦΕΚ 153Α) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής παροχής είναι απαραίτητη η συνταξιοδότηση του ναυτικού από το ΝΑΤ.

5. Όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) , με το άρθρο 4 του ν.619/1977 (ΦΕΚ 171 Α) προβλέπεται ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής παροχής είναι απαραίτητη η συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ριας Κοιν. Ασφαλίσεων

4. Γραφείο κ. Γεν.Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρ.

5. Δ/νση ΚΑΜ (Τμήματα Α, Β, Γ, Δ)

6. Ολες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ

7. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

8. ΗΡΙΔΑ

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *