Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Νοεμβρίου 2023

Σε “περιπέτειες” μπαίνει η διενέργεια του διαγωνισμού για την κατασκευή της ΜΟΠΑΚ στην Λευκάδα

Δικαστική διαμάχη των συμμετεχόντων εταιρειών βάζει σε αναβολή την διαδικασία

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με τη με αριθμό 81/2020 απόφασή της ενέκρινε το με το πρώτο (Ι) πρακτικότης Επιτροπής του διενεργούμενου από το Δήμο διαγωνισμού του έργου με τίτλο«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με Α/Α συστήματος 84148 και προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

Μετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία άσκησε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 Ν. 4412/2016 (γενικός αριθμός κατάθεσης ΑΕΠΠ: 384/31.3.2020), με αίτημα την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα αναφερόμενα στη σχετική προσφυγή της.

Στην ανωτέρω διαδικασία άσκησε παρέμβαση υπέρ της  διατήρησης της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης
και η δεύτερη  μετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία Το 2ο κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με τη με αριθμό 595/2020 απόφασή του:
i) έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας και ακύρωσε τη με αριθμό 81/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο (Ι) πρακτικό της επιτροπής του διενεργούμενου από το Δήμο διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά το μέρος που απορρίπτεται η προσφορά της ανωτέρω
εταιρείας και κατά το μέρος που εγκρίνεται η βαθμολόγηση τόσο της εταιρείας αυτής όσο και της  άλλης εταιρείας.
 ii) δέχθηκε την παρέμβαση της πρώτης εταιρείας , κατά το μέρος που εδίωκε τη διατήρηση της ισχύος της με αριθμό 81/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας ως προς την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας αυτής, και απέρριψε αυτή κατά τα λοιπά. Όρισε δε την επιστροφή του παραβόλου που κατέθεσε η προσφεύγουσα.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016, το οποίο προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.», θα πρέπει σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση να ακυρωθεί εν μέρει η με αριθμό 81/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, κατά το μέρος που απορρίπτεται η προσφορά της δεύτερης  εταιρείας με την και κατά το μέρος που εγκρίνεται η βαθμολόγηση τόσο της εταιρείας αυτής όσο και της πρώτης  εταιρείας.
Δείτε εδω την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η αναθέτουσα αρχή η οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη , δηλαδή οι εταιρείες που προσέφεραν στο διαγωνισμό κάποια συγκεκριμένη προσφορά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της ανωτέρω απόφασης, με τον κίνδυνο όμως, χωρίς κανένα απολύτως όφελος για το Δήμο Λευκάδας, να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία, αφού με τον τρόπο αυτό θα επιμηκυνθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, με ό,τι αυτό   συνεπάγεται για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκαδας
Για συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση της Α.Ε.Π.Π. αρμόδια να αποφασίσει είναι η Οικονομική Επιτροπή ως αναθέτουσα αρχή του σχετικού διαγωνισμού.
 Στις 4-6-2020 εκκρεμεί η με αριθμό ΑΝΜ 33/4/6/2020 αίτηση αναστολής ενώπιοντου Διοικητικού Εφετείου Πατρών για ακύρωση της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
Σύμφωνα με την περίπτωση 3 του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 το άρθρου 372 του Ν.4412/2016  προστέθηκε ότι η αίτηση αναστολής κωλύει την σύναψη της σύμβασης ,εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά ,δηλαδήενπροκειμένωδενυφίσταταιπροσωρινήδιαταγήαλλάη εκδίκαση της αίτησης αναστολής είναι άμεση σε ένα μήνα από σήμερα συνεπώς την ως άνω ημερομηνία της 10-7-2020 θα εκδικασθεί και δύναται ο δικαστής να εκδώσει και σε διάστημα 10 ημερών απόφαση επι των ασφαλιστικών.
Ενδέχεται δε να υπάρξει αντίθετη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων από την απόφαση που καλείται να
εφαρμόσει ο Δήμος Λευκάδας σύμφωνα με την πιο πάνω άμεσα εκτελεστή απόφαση του ΑΕΠΠ και ο Δήμος Λευκάδας να οδηγηθεί σε αδιέξοδη κατάσταση και με απρόβλεπτες οικονομικές επιπτώσεις για τα έννομα συμφέροντα αυτού .
Έτσι αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Ο.Ε  η αναβολή όποιας απόφασης μέχρι την έκδοσης απόφασης επί των ασφαλιστικών
μέτρων τα οποία εκδικάζονται στις 10-7-2020 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, καθώςκαιτην
ενημέρωση της απόφασης που θα ληφθεί στην ΑΕΠΠ
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights