Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιανουαρίου 2022

Επιστροφή από τις διακοπές για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου

Χωρίς προϋπολογισμό τελευταίου τριμήνου 2017 και χωρίς   προϋπολογισμό  για  το  2018 παραμένει ο δήμος, κανείς όμως δεν δείχνει να επείγεται:

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα– Ενημέρωση Δημάρχου

 1. Ανατροπή αποφάσεων Δ.Σ. ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 2. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018.
 3. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού κτιρίου για την στέγαση των Αρχείων Λευκάδας.
 4. Αίτηση Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μεγανησίου.

(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το 2018.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 2018.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες για το 2018.

(εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος )

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2018 βάσει του  N.4412/2016.
 3. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης–αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
 4. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 Ευρώ

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.

 1. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4Ευρώ μέχρι 8.804 Ευρώ.

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.

 1. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 Ευρώ μέχρι 293.470 Ευρώ

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.

 1. Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 Ευρώ και άνω

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87.

 1. Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) άρθρο 186/ΔΚΚ..

 1. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων.

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 270/81.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους), Άρθρο 183/ΔΚΚ.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό .

( 2 δημοτικοί σύμβουλοι –1 δημότης – 1 υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους) Ν.

2307/95.

 1. Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του , προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ αριθμ.2 ( ΦΕΚ.444Β /99 ) «άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής»

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

(3 δημοτικοί σύμβουλοι & 3 δημότες).

 1. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή «Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων»

Για την Α/βαθμια ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

Για την Β/θμια : ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών– Δ.Ο.Υ.

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας

(4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ της πλειοψηφίας, 1 δ.σ της μειοψηφίας & 1 υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στη συγκρότηση του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου.

(3 δ.σ, από τους οποίους 1 από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους)

 1. Ορισμός δημ. Συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στις ΓΣ της Αναπτυξιακής LEADER A.E. για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 .

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου στις ετήσιες τακτικέςή επαναληπτικές Γ.Σ της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

 1. Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας.

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

 1. Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Λευκάδας.

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του).

 1. Ορισμός επιτροπής τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινοχρήστων χώρων

(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους)

 1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

(Δήμαρχος 2 υπάλληλοι)

 1. Ειδικό όργανο για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης καταστημάτων Υ.Ε.

(2 δημοτικοί σύμβουλοι 1 υπάλληλος)

(εισηγητής: ο κος Πρόεδρος ΔΣ)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη
 • Πολιτικά κόμματα
 • Σύλλογος Γονέων. & Κηδεμόνων
 • Σύλλογο Αλιέων
 • Σύλλογο Επαγγελματιών
 • Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγανησίου
 • ΜΜΕ.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *