Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
2 Οκτωβρίου 2022

Τέσσερις (4) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών από τον Δήμο Μεγανησίου

Οι εν λόγω προσκλήσεις ενδιαφέροντος υπηρεσιών αφορούν α) “Αποψιλώσεις συνολικού οδικού δικτύου”, β) το “Αλσύλιο Σπαρτοχωρίου” (καθαρισμός-κλάδεμα δένδρων, αποψίλωση και την αποκομιδή των απορριμμάτων), γ) την “Αντικατάσταση των κουφωμάτων του Δημαρχείου” και δ) “Καθαρισμοί παραλιών” . Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μεγανησίου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού 3.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ. 38/08.04.2013Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως την Τρίτη, 23 Απριλίου 2013,στις 12.00.

Οι «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» περιλαμβάνουν την αποψίλωση των κάτωθι τμημάτων του οδικού δικτύου:

Α) Επαρχιακό δίκτυο (Σπαρτοχώρι – Κατωμέρι – Βαθύ)

Β) Κατωμέρι – Φανάρι – Ρεμεντινού

Γ) Βαθύ – Πασουμάκι

Δ) Βαθύ – Δήμος Τσέλιος (Δρόμος Ριζοβάνι)

Ε) Σπαρτοχώρι – Άγιος Ιωάννης

Ζ) Κατωμέρι – Λιμονάρι

ΣΤ) Κατωμέρι – Ελιά

Η) Βαθύ – Σπήλια – Σπαρτοχώρι (Παραλιακό οδικό δίκτυο)

Θ) Κατωμέρι – Άγιος Κων/νος – Βαθύ

Η αποψίλωση θα γίνει εκατέρωθεν του δρόμου σε βάθος μέχρι 2,00m και ύψος μέχρι 2,50m.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Μεγανησίου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, στο τηλέφωνο 26453-61323.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μεγανησίου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΑΛΣΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ. 38/08.04.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα να υποβάλλει  Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως την  Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, στις12.00.

Το «ΑΛΣΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ» περιλαμβάνει τον καθαρισμό-κλάδεμα δένδρων, αποψίλωση και την αποκομιδή των απορριμμάτων από: το αλσύλιο Σπαρτοχωρίου, τον δρόμο Στεφάνι – Σπήλια(Αρμυρά – Ρόκα), τα σκαλοπάτια και τον δρόμο που οδηγεί στην Σπηλιά του Κύκλωπα.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Μεγανησίου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, στο τηλέφωνο 26453-61323.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μεγανησίου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ. 38/08.04.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα να υποβάλλει  Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως την  Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, στις 12.00.

Η « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» περιλαμβάνει την αντικατάσταση τριών (3) παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα καινούρια αλουμινίου διαστάσεων 1,15mΧ1,35m. Τα κουφώματα θα περιλαμβάνουν: υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγόμενα, κινητή σίτα αερισμού και παντζούρια αλουμινίου ανοιγόμενα και κάσσες αυτών. Η παραγωγική διαδικασία των κουφωμάτων που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Μεγανησίου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, στο τηλέφωνο  26453-61323.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μεγανησίου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ. 38/08.04.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα να υποβάλλει  Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως την  Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, στις 12.00.

Το «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»  τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις ακτές: Σπήλια – Ρόκα, Φανάρι, Λιμονάρι, Πασουμάκι, Ελιά & Χερνιάδες. Η υπηρεσία θα παρέχεται ημερησίως, εκτός από τις παραλίες Ελιά & Χερνιάδες που θα καθαρίζονται δύο (2) φορές την εβδομάδα και για το χρονικό διάστημα από  1η Ιουλίου έως 20η Σεπτεμβρίου 2013.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Μεγανησίου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, στο τηλέφωνο 26453-61323.

Τα έγγραφα για ανάγνωση ή download από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου

1 Shares

Σχετικά άρθρα

Δήμος Μεγανησίου: Τρίτο επεισόδιο του “σήριαλ” δημοτικά τέλη κι αύξηση

Με πρόστιμα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις απειλεί η Αποκεντρωμένη και το Υπουργείο του “αντιφρονούντες”   δημοτικούς συμβούλους Στην οικονομική επιτροπή επαναφέρει   […]

1 Σχόλιο

  1. Μα καλά, προσφορές και μάλιστα κλειστές για 3 και 5 ψωροχιλιάρικα. Χαλάτε την πιάτσα. Κι εμείς που τα παίρναμε (και τα δίναμε) με απευθείας αναθέσεις τι θα γίνουμε!!! Αίσχος!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.