Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Φεβρουαρίου 2023

Σε ιδιώτες γιατρούς με μπλοκάκι αναθέτουν την κάλυψη των κενών στο Νοσοκομείο Λευκάδας

Σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς και για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ και με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής
Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
.
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη
απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
.
Αμοιβή
.
Η μηνιαία αμοιβή για παροχή υπηρεσιών τακτικού ωραρίου των ιατρών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Π.Ν.Π.84/τ. Α΄/2020 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ104 τ. Α΄).Οι ιατροί δύναται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη  γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β  .
.
Το ανώτατο ακαθάριστο ποσό εφημεριών θα είναι στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.
.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Λεωφόρος Φιλοσόφων, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
.
 α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα
ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών
ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
στ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και ξεκινάει από 03-08-2020 έως και 07-08-2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.
Επιλογή
.
Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. Λευκάδας
.
Πληροφορίες
.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλέφωνο : 2645360293 & 299.
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights