Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Ιουλίου 2022

“Περιβαλλοντική βόμβα” ο Βιολογικός του Νυδριού για Μεγανήσι, Σκορπιό και Δεσίμι

Πρόστιμο 6000 ευρώ στον δήμο Λευκάδας. Δεν τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι σύμφωνα με τον έλεγχο. Δεν λαμβάνονται δείγματα νερού στην έξοδο του αγωγού (περιοχή ΝΑTURA) στο Αλαμανάτο. Λειτουργεί υπό την εποπτεία μη εξειδικευμένου προσωπικού

Όλη η έκθεση που οδήγησε στην επιβολή του προστίμου:

Σύµφωνα µε την έκθεση µερικού ελέγχου  που διαβιβάστηκε έγγραφο του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας. Π.Ε. Λευκάδας (σχετ. 12) και κλήθηκε σε απολογία ο ∆ήµος Λευκάδας και την µε Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που ακολούθησε της ∆/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΠΙΝ διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν τα ακόλουθα:

1) Η λειτουργία της ΕΕΛ γινόταν από µη εξειδικευµένο και µόνιµο προσωπικό κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου δ9.1 της ΚΥΑ 130418/27-06-2003.  Στην ΕΕΛ δεν απασχολείται µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της µονάδας αλλά και την έγκαιρη και άµεση αντιµετώπιση έκτακτων δυσλειτουργιών αυτής που πιθανόν να εγκυµονούν κινδύνους για το περιβάλλον,

2) Το φρεάτιο άφιξης των λυµάτων καθώς και οι διατάξεις για την επεξεργασία των λυµάτων κατά το στάδιο εσχάρωσης, εξάµµωσης  που προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους δ4, δ5.1, δ5.2, δ5.3, δεν είναι διακριτές αλλά περιλαµβάνονται σε ένα προκατασκευασµένο αυτοµατοποιηµένο συµπαγές (compact) σύστηµα, το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε υπόστεγο. Τα ανωτέρω έρχονται σε αντίθεση µε τους περιβαλλοντικούς  όρους  δ4, δ5.1, δ5.2, δ5.3 της ΚΥΑ 130418/27-06-2003.

3) ∆εν λειτουργούσε η µονάδα απολύµανσης (χλωρίωση) και αποχλωρίωσης κατά παράβαση του περ. όρου δ5.9 της ΚΥΑ 130418/27-06-2003.

4) Τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυµάτων (εσχάρωση, εξάµµωση) καθώς και το αντλιοστάσιο εξόδου δεν βρίσκονται εντός κτιρίων µε εξαερισµό και απόσµηση, Στο κτίριο της επεξεργασίας λάσπης το ύψος του αεραγωγού ήταν πολύ χαµηλότερο του προβλεπόµενου «τουλάχιστον 1,5 µέτρων πάνω από την οροφή του κτιρίου». Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του περιβαλλοντικού όρου δ8.1 της ΚΥΑ 130418/27-06-2003.

5) ∆εν παρακολουθείται το σύνολο των χαρακτηριστικών που ορίζει ο περ. όρος δ9.4α της αριθ. Πρωτ. 127532/31-08- 2010 ΚΥΑ, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Βάση ∆εδοµένων Παρακολούθησης Λειτουργίας ΕΕΛ του ΥΠΕΝ. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του περιβαλλοντικού όρου δ9.4α της αριθ. Πρωτ. 127532/31-08- 2010 ΚΥΑ

6) ∆εν διαπιστώθηκε ύπαρξη κατάλληλου δειγµατολήπτη πριν την απολύµανση των λυµάτων κατά παράβαση του όρου δ6.4 της αριθ. Πρωτ. 127532/31-08- 2010 ΚΥΑ

7) Στο κεντρικό αντλιοστάσιο προσαγωγής των ακαθάρτων λυµάτων, στο Μεγάλο Αυλάκι Νυδριού, διαπιστώθηκε ότι:

  • δεν υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων
  • δεν έχει τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα στο φρεάτιο εισόδου
  • δεν υπάρχει διάταξη για αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά την διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του περιβαλλοντικού όρου δ3.6 της ΚΥΑ 130418/2706-2003.  ∆εν διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία διαρροή λυµάτων ή δυσοσµία.

8) Αναλύσεις του θαλασσινού νερού στο σηµείο εξόδου του αγωγού δεν πραγµατοποιούνταν κατά το χρονικό διάστηµα πριν την διεξαγωγή της αυτοψίας, κατά παράβαση του περ. όρου δ.6.4 ii) 130418/27-6-2003.

9) Έλεγχος των νερών σε ακτές κολύµβησης γειτονικές του αγωγού δεν πραγµατοποιούνταν κατά το χρονικό διάστηµα πριν την διεξαγωγή της αυτοψίας κατά παράβαση του περ. όρου δ.6.4 iii) 130418/27-6-2003

10) Αναλύσεις των νερών στην περιοχή του διαχυτήρα, δεν πραγµατοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα πριν την διεξαγωγή της αυτοψίας , κατά παράβαση  του περ. όρου δ6.5 της αριθ. Πρωτ. 130418/27-06-2003 ΚΥΑ

11) Σύµφωνα µε τον περ. όρο δ9.4β  της αριθ. Πρωτ. 127532/31-08- 2010 ΚΥΑ οι αναλύσεις δείγµατος επεξεργασµένων λυµάτων θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 5673/1997, ήτοι για την δυναµικότητα της εν λόγω ΕΕΛ θα πρέπει να λαµβάνονται 12 δείγµατα κατά τη διάρκεια του έτους. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν τηρείται ο εν λόγω περιβαλλοντικός όρος

12) Από την εξέταση των προσκοµισθέντων αναλύσεων δειγµάτων επεξεργασµένων λυµάτων στην έξοδο του βιολογικού που αφορούσαν το χρονικό διάστηµα από 22/03/2017 έως 21/09/2017 και µε την επιφύλαξη των αναφερόµενων στην παραγ. Β.9 του (15) σχετικού, σχετικά µε την παρουσία θαλασσινού νερού στα λύµατα διαπιστώνεται µερική µη τήρηση των εγκεκριµένων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ορίων των ελεγχόµενων παραµέτρων

13) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης από την Χηµική Υπηρεσία Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας δείγµατος, από το αντλιοστάσιο εξόδου επεξεργασµένων λυµάτων αναφέρεται ότι αυτό «προσοµοιάζει σε θαλασσινό νερό». Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα επεξεργασµένα λύµατα στο αντλιοστάσιο εξόδου της ΕΕΛ κατά την χρονική στιγµή λήψης του εν λόγω δείγµατος προσοµοίαζαν σε θαλασσινό νερό. Γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνας και συστηµατικής παρακολούθησης γιατί πιθανώς να έχει επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία και απόδοση της ΕΕΛ.

Ο ∆ήµος Λευκάδας δέχεται ότι υπάρχει πρόβληµα εισροής επηρεασµένου από την θάλασσα υδροφόρου ορίζοντα στο αποχετευτικό δίκτυο και έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προς την επίλυσή του.

Διαβάστε σχετικά:

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *