Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2022

ΔΣ Μεγανησίου: Ψηφίστηκε η κοστολογημένη πρόταση της Αντιπολίτευσης για μείωση 42,4% των ανταποδοτικών τελών

Η Αποκεντρωμένη καλείται να κρίνει την απόφαση. Όλα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Εισηγούμενος το θέμα ο κύριος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου, είπε:  Κύριοι σύμβουλοι: μετά την με αριθμ. πρωτ. 317253/03-01-2018 απόφαση ακύρωσης, της με αριθμ. 170/2017 απόφασης της 14ης/16-12-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ του Δήμου Μεγανησίου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Λευκάδας, με θέμα τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 και κατόπιν της με αριθμ. 1/2018(8/1/2018) απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε η διατήρηση των εν λόγω τελών στα ίδια επίπεδα του 2017,  επαναφέρουμε το θέμα στο Δ.Σ.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/1989) επιβάλλεται τέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα, με την με αριθμ.1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας,  ψηφίστηκε ο καθορισμός των Δημοτικών Τελών (Καθαριότητας και φωτισμού) για το οικονομικό έτος 2018.
Η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 3958/20-01-1989), ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν.1080//80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, ασφάλιση, συντήρηση, επισκευές κλπ).
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά βαριά παράβαση καθήκοντος (άρθρα 184 & 185 του ΚΔΚ και 120 & 124 αντίστοιχα του Ν.1065/80).
Η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής του τέλους, πρέπει να είναι αιτιολογημένη ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων – εξόδων και αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης και από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν σαφώς:
Α) Όσον αφορά τα έσοδα, το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής κατά την κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.).
Β) Όσον αφορά τα έξοδα, οι δαπάνες αναλογικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του Ν.1828/89 και του άρθρου 17 του Ν.1080/80 καθώς και η υπ’ αριθμ. 27652/28-4-79 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ότι λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους.
Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας της οποίας αρμοδιότητα είναι η συγκεκριμένη αντιπαροχή, αλλά και το μέρος των δαπανών άλλων υπηρεσιών του Δήμου που αναλογεί στην αντιπαροχή. Για παράδειγμα, οι δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση καθορισμού (του συντελεστή) του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, είναι αυτές που καταχωρούνται στους Κ.Α. του π/υ που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού (Κ.Α. 20) καθώς και άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς υπηρεσιών, αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού. (ΣτΕ 60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και απόφαση ΔΕΚ της 2.12.1997).
Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο σκέλος των Εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά η μεθοδολογία που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85), δηλαδή θα εκτιμηθούν οι εισπράξεις του ΚΑΕ 32 και το υπόλοιπο ποσό του ΚΑΕ θα πρέπει να θεωρηθεί επισφαλή.
Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν. (ΚΑΕ 81).
Αναφορικά με το πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει στα ανταποδοτικά τέλη, κατά την εκτέλεση του Π/Υ, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα εισπραχθέντα υπολείπονται των δαπανών, τα έσοδα που λόγω της υστέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν στα έξοδα του επόμενου έτους και αντίθετα, στην περίπτωση που υπερκαλύπτουν τις δαπάνες, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δαπανών του επόμενου έτους.  Για το λόγο αυτό για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των ανωτέρω τελών ή δικαιωμάτων (συντελεστών), η οποία κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς της, έτος, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών δαπανών του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με τις δαπάνες που προγραμματίζουμε για το επόμενο έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή στο πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας. Από τα ανωτέρω, καθίσταται φανερό ότι από τη φύση της η έκδοση της εν λόγω απόφασης, στηρίζεται σε μια προϋπολογιστική διαδικασία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα και στοιχείο του π/υ του επόμενου έτους.
Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτα ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των  τελών.
Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τον Π/Υ 2018 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018.
Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2018 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2018, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2018, επιφέροντας αύξηση αυτών.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων», του Ν. 4483/2017, προβλέπεται ότι για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων, όπως ο Δήμος Μεγανησίου,  μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελών, που να αφορά το έτος  στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης αναπροσαρμογής ή μη των Δημοτικών Τελών.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016 ως κάτωθι :
Για τις οικίες στα 0,92 € / τ.μ. Για άλλες χρήσεις (επαγγελματικό) στα 2,92 €/ τ.μ.
Με την 123/2016 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει καμία αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017.
Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 3552/06-11-2017 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, με Θέμα: «Ανάλυση εσόδων-δαπανών για την οργάνωση και λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών για την σύνταξη του Π/Υ 2018», για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, αναφέρονται τα εξής:«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3458/27-10-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για τα τετραγωνικά μέτρα του οικιακού και του επαγγελματικού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Π/Υ του 2018 και την Απόφαση Δ.Σ 55/2016 με την οποία ορίστηκαν οι συντελεστές των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το 2016 και ισχύουν και σήμερα,  δηλαδή 0,92 €/τ.μ για το οικιακό και 2,92€/τ.μ για το επαγγελματικό και τις προτάσεις της διοίκησης, προκύπτουν τα παρακάτω προϋπολογιστικά στοιχεία εσόδων & δαπανών για το 2018:

Προϋπολογιστικά στοιχεία εσόδων στην υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το 2018

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (20) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   M2  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 74.640 0,92 68.668,80€ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 19.452 2,92 56.799,84€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ 125.468,64

Προϋπολογιστικά στοιχεία δαπανών στην υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το 2018 όπως προτείνονται από τη Διοίκηση

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 20-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (2 οδηγοί 10 μήνες & 2 εργάτες 12 μήνες) 59.600,00
20-6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων (2 οδηγοί & 2 εργάτες)
4.000,00
20-6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΑΧ  (1 οδηγός & 2 εργάτες) 47.200,00
20-6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, υπαλλήλων ΙΔΑΧ
3.000,00
20-6051 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (2 οδηγοί 10 μήνες & 2 εργάτες 12 μήνες) 12.500,00 20-6052 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧ (1 οδηγός & 2 εργάτες) 13.300,00 20-6061 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (3 οδηγοί & 4 εργάτες) 3.500,00 20-6063.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ (3 οδηγοί & 4 εργάτες) 3.500,00 20-6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 15.000,00 20-6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 20-6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00
20-6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 20-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.000,00 20-6671 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 20-6673.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 20-6117.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60.000,00    ΔΑΠΑΝΕΣ  237.100,00€

Επειδή οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έρχονται πάντα με σημαντική καθυστέρηση, υπολογίζουμε α) ότι τους πρώτους δέκα μήνες του 2018, θα εισπράξουμε αναλογικά 100.000 ευρώ, και για το λόγο αυτό  εγγράφουμε το ποσό αυτό στον ΚΑΕ 0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» και β) ότι μέσα στο 2018 θα εισπράξουμε τα υπόλοιπα 25.468,64 του 2017 και εγγράφουμε το ποσό αυτό,  στον ΚΑΕ 2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 και το άρθρο 10 του Ν. 25/1975, ο Δήμος Μεγανησίου έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το 50% των εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) & των εσόδων από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) που εισπράχτηκε κατά την προηγούμενη χρονιά, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε τουριστικές περιοχές όπου οι ανάγκες καθαριότητας είναι αυξημένες λόγω τουριστικής κίνησης (αύξηση ωρών απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας από την αυξημένη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, αύξηση ποσότητας απορριμμάτων κλπ). Έτσι έως και 31/10/2017, στους ΚΑ Εσόδων : 0441, 0451, 0452, 2115 & 2118, έχουμε συνολικά εισπράξει 17.240,39. Με βάση το ανωτέρω άρθρο ο Δήμος μας δύναται να χρησιμοποιήσει ποσό 8.620,20 των χρημάτων αυτών για την κάλυψη δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων», του Ν. 4483/2017, προβλέπεται ότι για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων, όπως ο Δήμος Μεγανησίου,  μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελών, που να αφορά το έτος  στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος.

Συνεπώς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο του ποσού των 17.240,39 ευρώ που εισέπραξε ο Δήμος μας έως και 31/10/2017, στους ΚΑ Εσόδων : 0441, 0451, 0452, 2115 & 2118, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.         Έτσι εάν στα προϋπολογισθέντα έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού : 125.468,64€, προσθέσουμε και τα 17.240,39€ από εισπράξεις ΤΑΠ και τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%), καλύπτουμε δαπάνες της υπηρεσίας αυτής ύψους: 142.709,00 ευρώ

Το συνολικό ύψος των δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ωστόσο είναι 237.100,00 ευρώ για το 2018.
Έτσι τη διαφορά των 94.391,00 ευρώ των δαπανών, σε σχέση με τα έσοδα, θα την καλύψουμε από  το ταμειακό υπόλοιπο των τακτικών εσόδων  του Δήμου,  που σύμφωνα με την εκτίμηση της ταμειακής υπηρεσίας (έγγραφο 3396/20.10.2017 της ταμία με τίτλο διαβίβαση στοιχείων για τη σύνταξη του Π/Υ 2018), στις 31/12/2017 θα είναι συνολικά 126.446,79€(ΚΑΕ 5111:23.000,00€ & 5119:120.846,79€)  & συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 5119: «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου, που είναι 120.846,79€».

Σημειώνουμε ότι οι δαπάνες,  για τη μισθοδοσία των τριών οδηγών έχουν μοιραστεί όπως και το 2017 με απόφαση της Διοίκησης,  κατά τα 10/12 στην υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού και  κατά τα 2/12 στις λοιπές υπηρεσίες (υπηρεσία 70) , δεδομένου ότι με απόφαση Δημάρχου, οι οδηγοί οδηγούν όλα τα οχήματα του Δήμου (απορριμματοφόρα, λεωφορεία, υπηρεσιακό, αγροτικό, μηχανήματα έργου κλπ), καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του μικρού Δήμου μας.

Η αύξηση στις δαπάνες συγκριτικά με το 2017 οφείλεται στο ότι έχει εγκριθεί η πρόσληψη δύο μονίμων ΥΕ εργατών καθαριότητας και κατά συνέπεια θα πρέπει να εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον Π/Υ του 2018.

Έτσι, σύμφωνα με το 3188/29.09.2017 έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας, έχουμε εγγράψει στον ΚΑΕ: 20-6011 (Τακτικές αποδοχές) 31.100,00€, στον ΚΑΕ: 206051 (Εργοδοτικές εισφορές) 9.000,00€, στον ΚΑΕ: 20-6012 (Υπερωρίες) 2.000,00€, στον ΚΑΕ: 20-6061 (Παροχές ένδυσης) 1.000,00€ και στον ΚΑΕ: 20-6063.001 1.000,00 €. Δηλαδή συνολικά 44.100,00€ για αποδοχές των δύο επιπλέον ΥΕ εργατών που θα προσληφθούν μέσα στο 2018.

Επιπλέον, έως την ολοκλήρωση του έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ, και προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη  της μεταφοράς των απορριμμάτων,  στον ΚΑΕ  20-6117.001 αναγκαστικά εγγράφουμε ποσό 60.000,00 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η δαπάνη αυτή δεν θα υφίσταται πλέον για να βαρύνει την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού».             Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω προτείνεται να μην γίνει καμία αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.

Στη συνέχεια στην τοποθέτηση – πρότασή του, ο επικεφαλής της μειοψηφίας,  δ.σ. κος Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου, είπε:  1) Η απόφαση ακύρωσης της Αποκεντρωμένης της προηγούμενης απόφασης του Δήμου Μεγανησίου για τα τέλη είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου και δεν κρίνει νομιμότητα αλλά προθέσεις. Γι’ αυτό και έχουμε ήδη προσφύγει κατά της. Αναρωτιόμαστε δε, γιατί δεν έπραξε το ίδιο και ο κος Δήμαρχος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτός είναι ο εκφραστής και εγγυητής των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, όποιες κι αν είναι αυτές και με οποιαδήποτε πλειοψηφία κι αν λαμβάνονται. 2) Η πρότασή μας είναι πολιτική και δείχνει ξεκάθαρα την βούληση μας να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, ώστε να ελαφρυνθούν οι πολίτες μας. Ζητάμε στην ουσία να επιστρέψουν ή να προσεγγίσουν το επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν η παρούσα δημοτική αρχή τα διπλασιάσει. Δεδομένης της εύνοιας του νόμου 4483/2017 και ειδικά ως προς τους μικρούς Δήμους και την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τους με άντληση πόρων από τα τακτικά τους. 3) Θεωρούμε υπερβολικό και απαράδεκτο τον υπολογισμό των εξόδων των ανταποδοτικών μας υπηρεσιών.
α) οι οδηγοί μας απασχολούνται στο λεωφορείο του Δήμου και σε όλα τα υπόλοιπα  οχήματα πολλές ώρες, πολύ  περισσότερες από όσες οδηγούν το απορριμματοφόρο. Ως εκ τούτου δύναται ο κύριος Δήμαρχος {άρθρο 30 (καθήκοντα υπαλλήλου) του ν.3528/2007} με σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να απασχολήσει επί 6 (έξι) τουλάχιστον μήνες τους οδηγούς σε άλλα καθήκοντα πλην των ανταποδοτικών της καθαριότητας, ώστε να ελαφρυνθούν αντίστοιχα οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Δεν πρόκειται για αφαίρεση τακτικών, εφόσον αυτοί θα πληρώνονται για μη ανταποδοτικές υπηρεσίες. β) διαφωνούμε πλήρως με το ποσό των 60.000 που τοποθετείται στον ΚΑΕ 20-6117.001 για μεταφορά απορριμμάτων, μιας και ο δήμος μας δεν σκοπεύει να μεταφέρει εκτός νησιού τα σκουπίδια του, παρά ένα μικρό μέρος τους, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ΣΜΑ. Ο ίδιος κωδικός πέρυσι είχε περίπου 20.000 ευρώ για την μεταφορά των παραγόμενων απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι μπορούμε από τον κωδικό να ελαφρύνουμε τις δαπάνες μας τουλάχιστον κατά 30.000. 4) Σύμφωνα με τα παραπάνω προτεινόμενα και δίχως να πειράξουμε τα προτεινόμενα ποσά από το ΤΑΠ ή το τέλος παρεπιδημούνταν και μάλιστα μειώνοντας τα τακτικά έσοδα που προτείνει η Οικονομική Υπηρεσία, μπορούμε να επιτύχουμε τις εξής εξοικονομήσεις: ΚΑΕ 20-6011: -17.100 ΚΑΕ 20-6021: -9.300 ΚΑΕ 20-6051: -2.100 ΚΑΕ 20-6052: -2.700 ΚΑΕ 20-6117.001: -30.000 Συνολικό ποσό εξοικονόμησης: -61.200 ευρώ. Έτσι οι ανταποδοτικές μας δαπάνες ανέρχονται τελικά σε ποσό 175.900 ευρώ.

Η κοστολογημένη πρότασή μας για την μείωση των τελών ανέρχεται σε ύψος 42,4% των τωρινών τιμών αυτών, ήτοι 0,53 (από 0,92) για το οικιακό τιμολόγιο και 1,69 (από 2,92) για το επαγγελματικό. Σύμφωνα με τα προσμετρώμενα τετραγωνικά τα έσοδα των ανταποδοτικών μας θα διαμορφωθούν στο ύψος των 72.433,08 ευρώ. Γίνεται έτσι σαφές από όλα τα προηγούμενα ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης από τα   τακτικά μας έσοδα των ανταποδοτικών υθ ανέρχονται στο ύψος των (175.900 – 72.433,08) = 103.466,92    Αυτό είναι ακόμα μικρότερο από το ποσό (94.391,00 + 17.240,39 ) =111.631,39 που πρότεινε η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν το δεύτερο ήταν «στο προσήκον ύψος» τότε είναι και το πρώτο !  Καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν την πρότασή μας.

Κατόπιν έλαβε το λόγο ο ανεξάρτητος δ.σ κος Αργύρης Γεώργιος, ο οποίος είπε τα εξής; «Στις εισηγήσεις θεμάτων σήμερα ήταν και η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε να μην γίνει καμία μεταβολή στις τιμές του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Επειδή όμως 1. Στον τομέα των εξόδων η μεταφορά των σκουπιδιών έχει υπολογιστεί στο ύψος των 60.000 ευρώ ενώ πέρυσι υπολογίστηκε 20.000 ευρώ . Γεγονός που δεν το αποδέχεται κανείς αν σκεφτούμε ότι ο μόνιμος πληθυσμός στο νησί μας δεν τριπλασιάστηκε και δεν θα υπάρξει βέβαια και τριπλασιασμός της τουριστικής κίνησης. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ή πέρυσι έγινε λάθος υπολογισμός ή φέτος. 2. Στον τομέα των εξόδων αναγράφονται ποσά ύψους 9.000 τα οποία ουσιαστικά είναι τα έξοδα του μοναδικού σκουπιδιάρικου που έχουμε. Γιατί το JCB δεν δουλεύει καν. Διάβασα δηλαδή 1500  συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, ποιών;  3000 συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, ποιών; 2000 ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ποιών;  3000 ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού, τίνος εξοπλισμού στα σκουπίδια;
3. υπολογίζεται η δωδεκάμηνη μισθοδοσία για δύο επιπλέον υπαλλήλους που θα προσληφθούν από τον ΑΣΕΠ. Είναι Ιανουάριος και η προκήρυξη δεν έχει βγει, άντε να τους προσλάβουμε Μάρτιο 10 μήνες δηλαδή. Για όλα τα ανωτέρω και επειδή εκφράζω ως δημοτικός σύμβουλος, εδώ και αρκετά χρόνια την άποψη μέρους των δημοτών μας, είμαι μόνιμος κάτοικος 12 μήνες το χρόνο και παλεύω για το νησί μου, επιμένω στη μείωση των δημοτικών τελών και πιστεύω ότι και οι Μεγανησιώτες πρέπει να ευεργετηθούν από τις διατάξεις του ν. 4483/2017 που αφορά τα μικρά νησιά. Τελειώνοντας, για τους κακοπροαίρετους που θα προσπαθήσουν να αλλοιώσουν την ουσία του λόγου μου, δηλώνω ότι ουδέποτε είχα και έχω πρόθεση να μην ψηφίσω δημοτικά τέλη στο Δήμο μας στο κατάλληλο ύψος. Κατηγορώ όμως τη Δημοτική Αρχή ότι από επιπολαιότητα ή από σκοπιμότητα φέρνει για το έτος 2018 ανεξήγητα παραφουσκωμένα έξοδα – και φαίνεται από τον τριπλασιασμό που ανάφερα σε σχέση με πέρυσι και οδηγεί τους Μεγανησιώτες και τους ετεροδημότες με τα κλειστά σπίτια τους να πληρώσουν υψηλά τέλη.                          Λαβών το λόγο ο κος Δήμαρχος, ανταπάντησε στους δ.σ. λέγοντας τα εξής: Το ποσό των 20.000 αφορούσε μικρό διάστημα για το 2017 και όχι τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι τεράστιος ο όγκος των απορριμμάτων. Στο ποσό των 60000 περιλαμβάνεται η θαλάσσια μεταφορά ΦΠΑ 24% και οι ανάλογοι φόροι, άρα αυτά που λέτε για το ποσό των 20000 είναι ψέματα και τα λοιπά αναλώσιμα είναι τα ίδια κάθε χρόνο, επίσης εξήγησε ότι η τοποθέτηση των υπαλλήλων γίνεται με βάση την πρόσληψή τους και μεταφέροντας τους σε άλλη υπηρεσία πάλι από τα τακτικά του Δήμου θα πρέπει να πληρωθούν. Ο Δήμος Μεγανησίου είναι μέσα στους πέντε Δήμους της Χώρας, που έχουν τα φθηνότερα τέλη. Αναμένεται η πρόσληψη δύο νέων μονίμων εργατών καθαριότητας, μέσω ΑΣΕΠ ποσό 40.000 ευρώ ετησίως. Η μείωση των τελών θα οδηγήσει τον Δήμο σε οικονομική ασφυξία.

Μετά πήρε το λόγο ο  Αντιδήμαρχος κος  Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος και είπε στον δ.σ. κο Αργύρη Γεώργιο, ότι τα χρήματα που είχαν μπεί για την μεταφορά (20000) ήταν πολύ λίγα και ότι ο ίδιος του έλεγε πέρυσι χαρακτηριστικά, πέστε ότι παραδεχόμαστε ότι κάναμε λάθος και τώρα πρέπει να διορθωθεί, γιαυτό βάζουμε το ποσό των 60000 και θα προσλάβουμε δύο νέους εργάτες καθαριότητας με ετήσιο κόστος 40.000.

Λαμβάνοντας το λόγο ο δ.σ κος Κονιδάρης Αθανάσιος, είπε ότι έχουμε τα μικρότερα τέλη σε όλο το Ιόνιο, αφού στην Λευκάδα είναι 2 ευρώ το οικιακό και 3,5 το επαγγελματικό, στην Ιθάκη 2 και 4 αντίστοιχα και ανάλογα είναι στους Παξούς. Ακόμη είπε επί της θητείας τους δίνονταν ανακριβή στοιχεία στα τετραγωνικά και πλήρωναν τους οδηγούς από άλλες υπηρεσίες. Σχετικά με την αναφορά του κου Κονιδάρη Παναγιώτη, στην Αποκεντρωμένη διερωτήθηκε, γιατί τώρα είναι κακή και επι της θητεία τους ήταν καλή.                    Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο, είδε  τα σχετικά έγγραφα και έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του Ν. 1828/1989.  Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980  Τις διατάξεις των άρθρων 184 & 185 του Ν. 3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010.  Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 25595/26-7-20167 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018).  Τις διατάξεις του άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων», του Ν. 4483/2017  Το με αριθμ. πρωτ. 3552/06-11-2017 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας.  Την 1/08-01-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.           Αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους έξι (6) υπέρ της πρότασης του κου Δημάρχου και επτά (7) κατά, τα εξής:  Απορρίπτει την πρόταση του κου Δημάρχου, όπως αυτή τέθηκε στην εισήγηση, για παραμονή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  σταθερά  για το έτος 2018.

Κατά της πρότασης του κου Δημάρχου, ψήφισαν οι δ.σ.: Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου, Καββαδά Έλλη, Μάντζαρης Κωνσταντίνος, Αυγερινός Γεώργιος, Πολίτη Βησσαρία, καθώς και οι ανεξάρτητοι δ.σ. Αργύρης Γεώργιος και Δάγλας Ανδρέας.

Στη συνέχεια τέθηκε στο σώμα προς ψηφοφορία η πρόταση του δ.σ. κου Κονιδάρη Παναγιώτη του Δημητρίου, για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, κατά 42,4% των τωρινών τιμών αυτών, ήτοι 0,53 ευρώ/τ.μ (από 0,92) για το οικιακό τιμολόγιο και 1,69 ευρώ/τ.μ (από 2,92) για το επαγγελματικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων», του Ν. 4483/2017, καθώς και όλα τα παραπάνω, αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους επτά (7) υπέρ και έξι (6) κατά τα εξής:

Εγκρίνει την πρόταση του δ.σ. κου Κονιδάρη Παναγιώτη του Δημητρίου, για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, κατά 42,4% δηλαδή:  -Για τις οικίες  0,53 € / τ.μ -Για άλλες χρήσεις (επαγγελματικό)  1,69 € / τ.μ.

Κατά της απόφασης ψήφισαν οι δ.σ: Πολίτης Νικόλαος, Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος, Δάγλας Παναγιώτης, Κονιδάρης Αθανάσιος, Κονιδάρης Παναγιώτης του Ιωάννη και Καββαδάς Κωνσταντίνος.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *