Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Δεκεμβρίου 2022

Λευτέρης Π. Κατωπόδης: Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας – δικαιώματα και υποχρεώσεις

Με αφορμή την ανάρτηση της ανακοίνωσης του Δήμου, την οποία υπογράφει η Αντιδήμαρχος κ. Ελλη Καββαδά, σε σχέση με την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στους δημότες, προκειμένου να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που παρέχει η φορολογική νομοθεσία και την, εν συνεχεία, παρεμβατική αρθρογραφία του τ. αντιδημάρχου Θανάση Κονιδάρη, θα μου επιτραπεί να εκθέσω τα εξής:

Στην  περίπτωση των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, το ισχύον καθεστώς προσδιορίζεται από την υπ΄αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Ε/6984/3-4-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 480/Β/18-4-200), η οποία τροποποίησε τις προηγούμενες αποφάσεις ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΡΕΚ 896/Β/16-7-2002) και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02 (1189/Β/12-9-2002).

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω απόφαση:

       I.- Tα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται ο δημότης να υποβάλει στο Δήμο για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του είναι τα εξής:

1) Αίτηση την οποία παρέχει η υπηρεσία.

         2) Αστυνομική ταυτότητα.

         3) Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομά του ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ.

         4) Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, που του παρέχει η υπηρεσία, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του.

      II.-   Σύμφωνα επίσης με την απόφαση αυτή, στην περίπτωση που η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται αιτιολογημένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδειχθεί αυτή από τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, η έννοια του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και εξετάζεται ό,τιδήποτε αποδεικνύει την κύρια και μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου (π.χ. διατήρηση κατοικίας, εργασία, η επαγγελματική δραστηριότητα, η ίδια αντίληψη του Δημάρχου (ή του αρμόδιου αντιδημάρχου κ.λ.π. ).

         III.- Σε κάθε δε περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

          ΙV.- Τέλος, ο δήμαρχος (ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος), μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, με την παράθεση όμως ειδικής αιτιολογίας (έγγραφης).

Αβίαστα λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα της χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, ανήκει στον δήμαρχο (ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο), ο οποίος βεβαίως, με το δεδομένο ότι έχει τέτοια δυνατότητα,  θα πρέπει να κινείται και να ενεργεί πάντοτε, προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης του δημότη, χωρίς όμως η ενέργειά του αυτή, να αποτελεί κατάφωρη παραβατική συμπεριφορά, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ενδιαφερόμενο δημότη.

Εφ΄όσον όμως επιλέξει να αρνηθεί την χορήγηση της βεβαίωσης πρέπει υποχρεωτικά η έγγραφη  άρνησή του να είναι «ειδικώς αιτολογημένη», προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα ανώτερα αυτοδιοικητικά ή δικαστικά, δικαιοδοτικά όργανα, για τυχόν  δικαίωσή του.

Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, η σχετική ανακοίνωση της κ. Αντιδημάρχου, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί την ομαλή αυτοδιοικητική σχέση που πρέπει να έχει ο δημότης με το δήμο, όταν μάλιστα πάντοτε υπάρχει κίνδυνος να εκλαμβάνεται ως διατύπωση αιτιάσεων, σε διατελέσαντες αντιδημάρχους, αρμόδιους για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται μια αντιπαράθεση, η οποία το μόνο που προσφέρει είναι η μεγέθυνση της έλλειψης εμπιστοσύνης, δικαιολογημένης ή όχι αδιάφορο,  μεταξύ υπηρεσιών του δήμου και δημοτών.

Λευτέρης Π. Κατωπόδης

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

 1. Είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν κενά στη διατύπωση αλλά και στην ερμηνεία του όλου ζητήματος που αφορά στην έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας(ΒΜΚ) από τον εκάστοτε Δήμαρχο. Η σχετική νομοθεσία είναι ασαφής έως προκλητική γιατί τα πάντα εκπορεύονται και κατευθύνονται στο έωλο άρθρο 279 του ΔΚΚ, που η συνακόλουθη νομολογία αρνείται ή δεν δύναται να αποσαφηνίσει ,γιατί:
  • Ο Δημότης, από την πλευρά του, προσκομίζει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και απαιτεί-δικαιολογημένα κατά την άποψή μου- την τάχιστη διεκπεραίωση του αιτήματός του.
  • Ο Δήμαρχος , από την άλλη , σε περίπτωση που αρνηθεί τη βεβαίωση μονιμότητας θα πρέπει να διαθέτει «ειδικούς» λόγους δεσμευόμενος από τα εξής:
  1) Η απλή επίκληση της αόριστης «ίδιας γνώμης» δεν επαρκεί.
  2) Απαγορεύεται η ταυτολογική ερμηνεία του τύπου: «Επειδή δεν είναι μόνιμος κάτοικος» ή «Επειδή δεν διαθέτει πραγματική εγκατάσταση»
  3) Θα πρέπει να «σταθμίσει» τον«ειδικό» και τον «γενικό»ορισμό της κατοικίας όπως αναφέρεται στον Αστικό Κώδικα.
  4) Να προβληματιστεί γιατί η επαγγελματική κατηγορία των ναυτικών δεν αναφέρεται με σαφήνεια(αυτονόητο; όχι ακριβώς.) σε αντίθεση πχ με τους έλληνες Ρομά.
  Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε , ότι μια λύση υπάρχει για να χορηγηθεί η ΒΜΚ: «Η αυτοψία του Βεβαιούντος» όπως ρητά υπογραμμίζεται στην Έκθεση του «Συνηγόρου του Πολίτη» το 2007 -πχ για τις μεταδημοτεύσεις –από την οποία και αντλώ τα πρώτα τρία από τα παραπάνω επιχειρήματα . Ακόμη κι αυτό όμως να συμβεί, δεν κατάλαβα τι θα γνωμοδοτήσει ο Δήμαρχος, επισκεπτόμενος την οικία του αιτούντος ή το παράπηγμα του αθίγγανου!

  Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο προτεινόμενο κείμενο-υπόδειγμα των «σοφών» του ΥΠΕΣ, ΚΕΔΕ κλπ., στην περίπτωση μη χορήγησης ΒΜΚ.

  Θέμα: Αιτιολογία μη χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
  Κύριε …………………….
  Σύμφωνα με το άρθρο 279 του διατάξεις του άρθρου 279 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/06), ορίζεται ότι «Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας».

  Έπειτα από την αριθ. ….. αίτησή σας για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, σας πληροφορούμε ότι δεν δύναται ο Δήμος να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση διότι από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίσατε δεν προκύπτει ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου του Δήμου μας, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 279 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/06).
  Ο Δήμαρχος
  Aν είναι δηλαδή ελλιπής ο φάκελος του αιτούντος, τότε τα πράγματα είναι απλά και μόνο σ’ αυτή την περίπτωση δίνεται η παραπάνω απαντητική επιστολή στο δημότη.

  Ερωτώ : -Που είναι η ειδική αιτιολογία;
  -Λαμβάνοντας υπόψιν κάποιος όλες τις παραπάνω από το νόμο δεσμεύσεις για τη μη χορήγηση ΒΜΚ, πως θα μπορούσε να συντάξει μια απαντητική επιστολή τέτοια που και ο Δήμαρχος να είναι νόμιμος και ο δημότης να εξυπηρετηθεί;
  Ίσως εδώ εντοπίζεται η ένσταση του κάθε καλόπιστου αιρετού –δέσμιου της τρέχουσας διοικητικής και νομοθετικής αδολεσχίας .
  Η προτεινόμενη από τους «αρμοδίους» απαντητική επιστολή καλύπτει μόνο το τυπικό μέρος και όχι το ουσιαστικό. Και αυτό γιατί: Αν υποθέσουμε ότι συνταξιούχος( μεγανησιώτης ή μη) ή «φιλοξενούμενος γονέων»ή επιτηδευματίας με παράλληλη επαγγελματική δράση , επισκεπτόμενοι το νησί 1 ή 2 μήνες το χρόνο προσκομίσουν τα «αποδεικτικά» του Α.279ΔΚΚ στο Δήμαρχο, ήτοι: ΔΑΤ, Αντίγραφο ΔΕΚΟ-να σημειωθεί ότι είναι στη διακριτική του ευχέρεια να καταθέσει ή όχι εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ-,Υπεύθυνη Δήλωση και για να γίνει πιο πειστικός στο Δήμαρχο και στον ελεγκτή Δ.Ο.Υ καταθέτει και πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο και βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματική δραστηριότητα του τάδε συλλόγου επαγγελματιών και μερικές προφορικές μαρτυρίες δημοτών κλπ. κλπ, ο Δήμαρχος θα του δώσει ΒΜΚ ή όχι;
  Ξεδιπλώνεται λοιπόν μπροστά μας σε όλο της το μεγαλείο η «τυπικούρα» της σαθρής δημόσιας διοίκησής, που παρακάμπτει την πραγματικότητα, δυσκολεύει το έργο των εντίμων αιρετών και δημοτών και ταυτόχρονα δίνει νομίμως τη δυνατότητα για «συνδιαλλαγές και εξυπηρετήσεις» αφού η δήθεν «αιτιολογία» δεν αιτιολογείται.
  Για όλα τα παραπάνω προτείνω:
  Τα αιτήματα των δημοτών για χορήγηση ΒΜΚ, που πιθανολογούνται ως αβάσιμα, να παραπέμπονται/εξετάζονται στα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων που ανακύπτει το ζήτημα και στη συνέχεια να τίθενται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου με καταγραφή των απόψεων ενός εκάστου των μελών του ΔΣ. Με αυτόν και μόνο τον τρόπο, «Ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της Βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.»
  Αντικατάσταση της υφιστάμενης ΒΜΚ διότι από την εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου δεν προκύπτει καμιά μονιμότητα .

  Αθήνα 6 Ιουλίου 2012
  Νεκτάριος Δ .Πολίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *