Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Ιανουαρίου 2023

Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα Λευκάδας

Ένα πλήθος αδειοδοτήσεων  και πρόσθετοι όροι στην μελέτη από την ΠΕ Λευκάδας, καθιστούν το έργο δύσκολα υλοποιήσιμο.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που  το συνοδεύει,   το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει:

 

1. Χωματουργικά έργα για την διάνοιξη καναλιών. Συνοπτικά οι κύριες χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν:

Κατασκευή αναχώματος πλάτους στέψης 4 μ.

Κατασκευή καναλιού, πλάτους στον πυθμένα ίσο με 4 μ.

Το συνολικό μήκος των καναλιών ανέρχεται σε περίπου 9,4 χλμ

2. Θυροφράγματα και κατασκευές εισόδου-εξόδου νερού στο διβάρι.

3. Ιχθυοσυλληπτική μονάδα και οικίσκος.

Το σύνολο των ιχθυοσυλληπτικών εγκατάστασεων θα ανακατασκευασθεί, ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου, στον οποίο θα διαμένουν οι φύλακες- αλιείς.

4. Ανακατασκευή εισόδων γλυκού νερού στην λιμνοθάλασσα.

5. Δυο ξύλινες προβλήτες για οικοτουρισμό.

Προβλέπεται η κατασκευή δύο ξύλινων προβλητών, μήκους 60 μ. και πλάτους 1 μ. Περίπου.

6. Προμήθεια 6 πριαριών και ενός χόβερκραφτ.

7. Τρείς εξέδρες με όργανα μετρήσεων των Φ/Χ παραμέτρων.

Οι εξέδρες θα είναι διασκορπισμένες στο διβάρι και θα αποτελούνται από ξύλινες

κατασκευές διαστάσεων 4 x4 μ

8. Σημάνσεις του υγροβιοτόπου.

9. Σύστημα προστασίας (κάμερες) έναντι ιχθυοκλοπής (με remote control) από το

Δημαρχιακό μέγαρο.

10. Κατασκευή περίκλειστου για διατήρηση νεαρών ιχθυδίων προς πάχυνση. Η έκταση που θα καταλαμβάνει η δομή θα είναι διαστάσεων 5×10 μ

11. Χώρος διατήρησης υπομεγεθών ψαριών για διαχείριση. Ο χώρος θα είναι διαστάσεων 10×10 μ

12.Φωτοβολταϊκό σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών επί της στέγης του οικίσκου της ιχθυοσυλληπτικής μονάδας.

Πρόσθετους  όρους   διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής Natura 2000, με κωδικό GR2240001 – Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιώνης–Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας αποφάσισε η ΠΕ Λευκάδας

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 του Νόμου 4014/2011, όπως ισχύει, έπειτα από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο που αναφέρεται στην Ενότητα Ι της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

1. Να τηρηθούν από το Φορέα του έργου οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Ο φορέας εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

3. Για την πρόληψη των επιπτώσεων στην πανίδα της περιοχής κατά τη φάση της κατασκευής των έργων, οι εργασίες να γίνουν εκτός περιόδου αναπαραγωγής των προστατευόμενων ειδών της πανίδας.

4. Τα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου (παλιά ανταλλακτικά, συσσωρευτές, απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας, απορρίμματα, λιπαντικά κ.α.) να απομακρύνονται από το χώρο εγκατάστασης και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

5. Όλες οι εγκαταστάσεις να είναι κατασκευασμένες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, στα οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για το θαλάσσιο και το υδάτινο εν γένει περιβάλλον, να εντάσσονται μορφολογικά στο περιβάλλον της περιοχής, η δε εγκατάστασή τους να γίνει χωρίς εκσκαφές, επιχώσεις, θεμελιώσεις ή διαμόρφωση του εδάφους.

6. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται απόρριψη των νεκρών ψαριών στο θαλάσσιο/λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον ή να μένουν εκτεθειμένα στη στεριά, αλλά να συλλέγονται αμέσως και να απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό από την περιοχή και να αποθηκεύονται καταλλήλως για την περαιτέρω διαχείριση τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Σε περίπτωση που ηλεκτροδοτηθεί η μονάδα, ο νυχτερινός φωτισμός σε αυτή να είναι ήπιος. Να μην χρησιμοποιούνται προβολείς κατά την διάρκεια της νύχτας

8. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.

9. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

10. Σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης του έργου/ δραστηριότητας απαιτείται η αναθεώρηση των πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής Natura 2000.

Πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου– Λευκάδας

1. Σε αντιστοιχία με το άρθρο 3, παρ. Ι.Β.2.α της ΚΥΑ 11989/2008 (ΦΕΚ 123/Δ΄/21-03-2008), εντός της λιμνοθάλασσας Αβλέμονας-Λευκάδας θα επιτρέπεται η χρήση μηχανοκίνητων σκαφών με την προϋπόθεση ότι δε δημιουργούν οχλήσεις στο περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της πανίδας.

2. Τα στοιχεία μετρήσεων των Φ/Χ παραμέτρων να γνωστοποιούνται στον ΦΔΑΛ.

3. Οι εργασίες αποκατάστασης, τα έργα βελτίωσης καθώς επίσης και η σήμανση του υγρότοπου θα πραγματοποιύνται σε ενδεδειγμένη χρονική περίοδο για τον περιορισμό των επιπτώσεων στα είδη της πανίδας και μετά από συνεννόηση με το ΦΔΑΛ.

Η απόφαση αφορά μόνο τους πρόσθετους όρους επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης των προγραμματιζόμενων εργασιών όπως περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αναιρεί κείμενες διατάξεις περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρήσεων γης, ή διατάξεις που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση του έργου, δεν υποκαθιστά και δεν αναιρεί την αναγκαιότητα για τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του εν λόγω έργου εφόσον απαιτούνται (π.χ., άδειες)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights