Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Καλάμου για τις ιχθυοκαλλιέργειες

”Δεν δέχεται το Τοπικό Συμβούλιο Καλάμου, καμιά συζήτηση για επέκταση των Υδατοκαλλιεργειών, όχι μόνο στον Κάλαμο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας.”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2020

της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης: 10/2020

ΘΕΜΑ: Ίδρυση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ( Π.Ο.Α.Υ) στην περιοχή μας.

Στον Κάλαμο , σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καλάμου , ύστερα από την υπ’ αριθμ.Πρωτ: 19500/30.10.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Παναγιώτας Γραψοπούλου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γιαννιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 & της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/12, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 89 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (4) μέλη (παρ.9 άρθρο 55 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του N. 4555/18)

Λόγω απουσίας του υπαλλήλου, τα πρακτικά τήρησε η πρόεδρος Παναγιώτα Γραψοπούλου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτα Γραψοπούλου

2.Αθανάσιος Γιαννιώτης

3.Ηρακλής Κανδηλιώτης

4.Θεώνη Μπουλιέρη

Δεν παραβρέθηκε ,ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γιαννιώτης

ΘΕΜΑ: Ίδρυση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ( Π.Ο.Α.Υ) στην περιοχή μας.

H Πρόεδρος Γραψοπούλου Παναγιώτα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 10 και μοναδικό θέμα ,της ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης, εξέθεσε τα εξής:

Με το αριθ.Πρωτ: 6181/19.08.2020 έγγραφό του, ο Δήμος Ξηρομέρου, μας διαβίβασε την 87/2020 απόφαση του ,πληροφορώντας μας ,ότι ενεργοποιούνται οι διαδικασίες, για επέκταση των υφιστάμενων Υδατοκαλλιεργειών ,καθώς βρίσκεται σε τελικό στάδιο, η χωροθέτηση σχεδόν σε όλη την παράκτια ζώνη (Αστακός – Μύτικας –Μαραθάκι –Κάλαμος) περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ).

Ο Δήμος Ξηρομέρου ( ο οποίος και είναι αντίθετος σε αυτήν την πρόθεση της πολιτείας ), ζήτησε και την δική μας θέση, στο ζήτημα αυτό.

Καλούμαστε λοιπόν, μετά από τις δυσάρεστες εξελίξεις, να αποφασίσουμε ξανά μέσα σε μια δεκαετία, για το σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά όλους μας.

Η Δημοτική Κοινότητα Καλάμου, με ομόφωνες αποφάσεις της και το 2011 και το 2012, εξέφρασε την διαμαρτυρία και αντίδρασή της, σε κάθε σκέψη για επέκταση των υφιστάμενων Υδατοκαλλιεργειών και μάλιστα ζητούσε και την αφαίρεση από το νησί μας ( Βαθύ Λιμιόνι) ,της ήδη υπάρχουσας.

Σύμφωνα και με τις αποφάσεις αυτές, που εξέφραζαν την βούληση όλων των κατοίκων του Καλάμου και επίσης σύμφωνα και με την εμπειρία που αποκτήσαμε μετά από τόσα χρόνια κλωβών στην περιοχή μας ,η πρόταση μου σήμερα , δεν μπορεί να είναι άλλη φυσικά ,παρά η ΈΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ μου, στην ίδρυση της νέας Π.Ο.Α.Υ.

Αν πραγματοποιηθεί επέκταση των υδατοκαλλιεργειών στο ήδη βεβαρημένο, από τις υπάρχουσες μονάδες θαλάσσιο περιβάλλον ,οι επιπτώσεις – συνέπειες ,στο πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής μας, θα είναι τραγικές και μη αναστρέψιμες.

Συνέπειες που δεν θα αγγίξουν μόνο το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής μας (χλωρίδα- πανίδα) ,αλλά και την τοπική μας οικονομία ,τόσο τον πρωτογενή τομέα ( επαγγελματική αλιεία ) ,όσο και τον τουρισμό.

Όμως πάνω από όλα οι συνέπειες, θα αγγίξουν όχι μόνο απευθείας την δική μας ζωή και ύπαρξή μας ,αλλά και την ζωή των επόμενων γενεών.

Πως άραγε, θα εξηγήσουμε στην νέα γενιά – στα παιδιά μας, την σιωπή μας σε ένα <<περιβαλλοντικό έγκλημα>> !

Δεν μπορούμε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και ορατών συνεπειών ,να ισχυριστούμε ότι δεν γνωρίζαμε – δεν ξέραμε !

Πως θα μπορούσα να μην λάβω υπόψη μου, την αγωνία και την αγανάκτηση που εισπράττω καθημερινά, από όλους τους κατοίκους του νησιού μας ;

 • Εκφράζουμε την λαϊκή βούληση

 • Εκφράζουμε την νέα γενιά

 • Προστατεύουμε την πλούσια Χλωρίδα και πανίδα της περιοχής μας

 • Προστατεύουμε την ζωή μας

ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ <<ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ>>

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΣ

 • Συντασσόμαστε, με το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Καλάμου ,με τον Δήμο Ξηρομέρου και με κάθε κίνηση συμπαράστασης ,από όπου και αν προέρχεται.

 • Απαιτούμε την στήριξη όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής μας (Βουλευτή , Περιφερειάρχη , Δήμαρχο, Δημοτικές παρατάξεις πολιτικά κόμματα κλπ).

Και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλάμου, αφού:

Έλαβε υπόψη του :

α) την εισήγηση της Προέδρου Γραψοπούλου Παναγιώτας

β) το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα

γ) την αριθ. Απόφαση του Δήμου Ξηρόμερου

δ)τις προηγούμενες αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου

Και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Δεν δέχεται το Τοπικό Συμβούλιο Καλάμου, καμιά συζήτηση για επέκταση των Υδατοκαλλιεργειών, όχι μόνο στον Κάλαμο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας.

 • ΟΧΙ στην χωροθέτηση της Π.Ο.Α.Υ .

 • Συντασσόμαστε με το ψήφισμα την Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων μας.

 • Ζητάμε την στήριξη του Βουλευτή Λευκάδας , του Δήμου μας, της Περιφέρειάς μας και της πολιτείας.

 • Ζητάμε την στήριξη όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και παρακαλούμε να πάρουν θέση και πρωτοβουλίες, υπέρ του αγώνα μας.

 • Ζητάμε από όλα τα Μ.Μ.Ε ,να δημοσιοποιήσουν την απόφασή μας αυτή, βοηθώντας μας στον αγώνα ,για να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας.

 • Στηρίζουμε και θα είμαστε παρόν, σε ότι ενέργειες και κινητοποιήσεις πραγματοποιηθούν , για να σταματήσουμε, αυτό το περιβαλλοντικό <<έγκλημα που είναι στα σκαριά>>.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

Η απόφαση αυτή, πήρε αύξοντα αριθμό 10/2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Πρόεδρος

Γραψοπούλου Παναγιώτα

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights