Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Φεβρουαρίου 2023

Απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσφυγή κατά των αποφάσεων της Ο.Ε του δήμου Λευκάδας από τον Κων/νο Γληγόρη

Οι προσφυγές αφορούσαν κατάτμηση έργου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, o Προσφεύγων με τις από 07-05-2020 προσφυγές του, στρέφεται κατά των αριθμ. 114/2020 και 115/2020 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας αναφορικά με την έγκριση μελετών,τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων:

‘Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας και Σφακιωτών΄ και ‘Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Απολλωνίων, Ελλομένου και Καρυάς’ αντίστοιχα, ζητώντας την ακύρωσή τους για τους ίδιους λόγους:
.
α)Κατάτμηση έργου,β)οι εισηγήσεις των έργων και οι τεχνικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν είναι αόριστες ως προς
την περιγραφή των φθορών που θα αποκατασταθούν και την καταγραφή τους, γ)η εισήγηση, οι τεχνικές εκθέσεις και ο προϋπολογισμός των μελετών είναι πανομοιότυπα και για τα δυο έργα, δίχως καμία απόκλιση και δ) ο συντάξας των τεχνικών εκθέσεων και των προϋπολογισμών των μελετών είναι ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου και όχι ο υπεύθυνος δημοτικός υπάλληλος.
.
Το σκεπτικό της απόφασης:
.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 26 του Ν.4585/2018: Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε  ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.
.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 14  επιτρέπεται η εγγραφή όμοιων ή ομοειδών πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου εφόσον κάθε εγγραφή αναφέρεται σε διαφορετική δημοτική ενότητα. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών και είναι αναγκαία διότι  επιτρέπει την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δημοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προμηθευτών και εργοληπτών κάθε περιοχής στους διαγωνισμούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.
.
Σε κάθε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως αυτή πρέπει να εκτιμάται βάσει του  πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και βάσει των ιδιαιτεροτήτων της.Ήτοι, πρέπει να ερευνώνται κατά περίπτωση οι περιστάσεις που οδήγησαν στην έκδοση της απόφασης για την ανάθεση μιας ενιαίας ή περισσότερων συμβάσεων με βάση το γεωγραφικό και το
χρονικό στοιχείο της ενοποίησης των υπό ανάθεση συμβάσεων, τα οποία αποτελούν στοιχεία αναγκαία για την επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός ενιαίου έργου, διότι μόνο οι εργασίες που διεξάγονται εντός καθορισμένου γεωγραφικού και χρονικού πλαισίου δύναται να ανατεθούν ενιαία. (Ελ.΢υν.Σμ.6 Απόφαση 608/2018)
.
Επειδή σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή  Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου. (άρθρο 163 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020).Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. (ΤΠ.Ε΢. εγκ.31/36567/10.05.2019)
.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής  συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (άρθρο 163 παρ.4 του  Ν.3584/2007Επειδή οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί  Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Τπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.(παρ 2 άρθρο 163 Ν. 3584/2007)
.
Στην από 04092019 Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ειδικού Συμβούλου που  έχει υπογραφεί με τον εν λόγω Ειδικό Σύμβουλο αναφέρεται στο άρθρο 1Καθήκοντα «Ο  ειδικός σύμβουλος δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής,θα παρέχει δε τις συμβουλές του και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε Τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονταιστη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, …ή κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο…»
.
Στο αρ.πρωτ.7681/29-06-2020 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Λευκάδας αναφορικά  με τις εν θέματι προσφυγές αναφέρεται ότι ο συντάξας των Σεχνικών Εκθέσεων Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου έχει συνάψει ειδική σύμβαση με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού… ‘Με την ιδιότητα αυτή συνέταξε/διατύπωσε τις εξειδικευμένες γνώσεις του γραπτά  στις τεχνικές εκθέσεις προϋπολογισμούς των με αριθμ.141/2020 και 142/2020 μελετών που ως
συνεργάτης του Δημάρχου απηύθυνε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία υπάγεται στον Δήμαρχο. Ο τελικός έλεγχος και θεώρησή τους έγινε από τον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης ο οποίος είναι και ο τελικός υπογράφων, ενώ την αποφασιστική αρμοδιότητα ως προς αυτά άσκησε η Οικονομική Επιτροπή με τις αρ.114/2020 και 115/2020 αποφάσεις της αντίστοιχα.
.
Επειδή στην περίπτωσή μας έχουν εγγραφεί και εγκριθεί ομοειδείς πιστώσεις σε  διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου (ΚΑΕ 64-7341.023 και ΚΑΕ 647341.024) αναφερόμενες σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση τους και την ευχερέστερη πρόσβαση των εργοληπτών και
προμηθευτών. Επιπλέον δεν προκύπτει ότι ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου αναπλήρωσε το προσωπικό του Δήμου στην εκτέλεση εργασιών του ούτε άσκησε κάποια αποφασιστική αρμοδιότητα.
.
Για τους ανωτέρω λόγους, απορρίπτουμε τις προσφυγές του κ. Γληγόρη Κωνσταντίνου κατά των υπ’ αριθ.  114/2020 και 115/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για τους λόγος για τους οποίους προσέφυγε.
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights