Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Αυγούστου 2022

Ακύρωση κι αλλαγή παραχώρησης σε άλλη εταιρεία της εκμετάλλευσης του τουριστικού περιπτέρου στο Κάστρο

Για 25 χρόνια (22+3) με 4010 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα και 2,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα  με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Ακυρώνεται η υπ αριθµ. 31/2018 απόφασης ∆.Σ. περί παραχώρησης χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας στην εταιρεία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.» και παραχωρείται  στην εταιρεία «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ανέφερε  ότι µε την αριθµ. 31/2018 απόφαση ∆.Σ. το τουριστικό περίπτερο και οι λουτρικές εγκαταστάσεις αυτού στη θέση Κάστρο είχαν παραχωρηθεί στην εταιρεία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.». Η δεύτερη εταιρεία που είχε καταθέσει προσφορά στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, η «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», κατέθεσε αγωγή για την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ∆.Λ.Τ.Λ.. Στις 30/1/2020 κοινοποιήθηκε νοµίµως στο ∆.Λ.Τ.Λ. η αριθµ. 42/2019 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που αναφέρει συνοπτικά τα εξής: Με την απόφαση παραχώρησης του τουριστικού περιπτέρου στην εταιρεία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.», το ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. µετέβαλε ουσιωδώς το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού συνεκτιµώντας και κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης, χωρίς όµως κάτι τέτοιο να αναφέρεται στη διακήρυξη, καθώς κριτήριο ανάθεσης ήταν µόνο η επωφελέστερη οικονοµική προσφορά, που ήταν της «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».

Συνεπώς το Πολυµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας αναγνωρίζει την ακυρότητα της αριθµ. 31/2018 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το ∆.Λ.Τ.Λ. έχει δικαίωµα, εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της αριθµ. 42/2019 απόφασης ΠΠΛ. Ο πρόεδρος πρότεινε  να µην ασκηθεί έφεση κατά της προαναφερόµενης απόφασης και να ακυρωθεί η αριθµ. 31/2018 απόφαση ∆.Σ. για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του ΠΠΛ.

Επίσης, εφόσον ακυρωθεί η αριθµ. 31/2018 απόφαση ∆.Σ., υπάρχουν δύο επιλογές: α) να επαναληφθεί ο διαγωνισµός και β) να παραχωρηθεί το τουριστικό περίπτερο στην εταιρεία «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Ο Πρόεδρος ανέφερε  ότι δεν είναι προς το συµφέρον του ∆.Λ.Τ.Λ. να χαθεί κι άλλος χρόνος για την αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου, διενεργώντας έναν ακόµη διαγωνισµό. Γι’ αυτό προτείνει να παραχωρηθεί το τουριστικό περίπτερο στην εταιρεία «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», σύµφωνα µε την προσφορά που είχε καταθέσει η εταιρεία στον διαγωνισµό.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ομόφωνα΄:

Α. Να µην ασκηθεί έφεση κατά της αριθµ. 42/2019 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Β. Ακυρώνει την αριθµ. 31/2018 (Α∆Α: Ω5ΛΥΟΡΛΠ-9ΡΖ) απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ..

Γ. Ενέκρινε  την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου έκτασης 8.400 τ.µ. επί της χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας στην «notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Η παραχώρηση συνδέεται µε εργασίες για την ανακατασκευή του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του χώρου και τη λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Το αντίτιµο της παραχώρησης ορίζεται στο ποσό των € 4.010,00 µηνιαίως πλέον τέλους χαρτοσήµου (3%), ΟΓΑ χαρτοσήµου (20%) και εισφοράς υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (3%). Το αντίτιµο θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.

Επίσης θα καταβάλλεται, ως ετήσιο αντάλλαγµα, ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Η καταβολή του µηνιαίου ανταλλάγµατος χρήσης θα ξεκινήσει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και θα καταβάλλεται κάθε µήνα έως τη δέκατη ηµέρα εκάστου µηνός.

Το ετήσιο αντάλλαγµα χρήσης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση µιας χρήσης από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και θα καταβάλλεται τον πρώτο µήνα εκάστου έτους. Η παραχώρηση ισχύει από την έγκριση της παρούσας απόφασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για είκοσι δύο (22) χρόνια, µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) χρόνια κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου και νέας απόφασης του ∆.Λ.Τ.Λ..

Εντός του παραχωρούµενου χώρου βρίσκονται: α) κυκλικό κτίριο – τουριστικό περίπτερο έκτασης εµβαδού 477,52 τ.µ., β) κλειστός στεγασµένος χώρος – λουτρικές εγκαταστάσεις εµβαδού 385,48 τ.µ., γ) υπαίθριος στεγασµένος χώρος – λουτρικές εγκαταστάσεις εµβαδού 185,37 τ.µ.. Οι παραχωρούµενες κτιριακές εγκαταστάσεις χρήζουν επισκευών καθώς και υλοποίησης έργων για την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την «Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας», που εγκρίθηκε από το ∆.Λ.Τ.Λ. µε την αριθµ. 17/2016 (6ΟΦΗΟΡΛΠ-ΞΩ4) απόφαση ∆.Σ. ή από νέα στατική µελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί µε µέριµνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆.Λ.Τ.Λ. Οι λοιπές εργασίες διαµόρφωσης του τουριστικού περιπτέρου, των λουτρικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του παραχωρησιούχου και συγκεκριµένα την υποβληθείσα «Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές των οικοδοµικών εργασιών» και τη µελέτη που θα συνταχθεί από τον παραχωρησιούχο και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆.Λ.Τ.Λ. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης, ο παραχωρησιούχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των απαιτούµενων αδειών – εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπηρεσία ∆όµησης κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών. Όσον αφορά στις εργασίες, στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και την παραλαβή τους, ισχύουν οι σχετικοί όροι της αριθµ. 1469/16-10-2017 διακήρυξης. Η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα εκδοθεί από το ∆.Λ.Τ.Λ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *