Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Αυγούστου 2021

Ήρθε το “τέλος” σκαφών αναψυχής

Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων επιβάλλεται σε όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, που βρίσκονται ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Το τέλος ξεκινά να επιβάλλεται από τον επόμενο μήνα και επιβαρύνοντας τους κατόχους σκαφών αναψυχής θα αποτελέσει έναν νέο φόρο για τον κρατικό Προϋπολογισμό. Η εφαρμογή του τέλους θα γίνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που προσφέρεται στον δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr).Ειδικότερα, το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται από τις 9/5/2019.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος επιλέγει να καταβάλλει μόνο το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Μαΐου και όχι όλου του υπόλοιπου έτους 2019 αλλά το πλοίο θα παραμείνει στα ελληνικά ύδατα και τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να καταβάλλεται το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής του, είτε μηνιαία (πριν από την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους μήνες.

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Τα πλοία που θα εισέλθουν στα ελληνικά ύδατα από 9/5/2019 και μετά τι θα πρέπει να πληρώσουν;

Θα πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Μαΐου. Η πληρωμή αυτή θα πρέπει να γίνει είτε πριν την είσοδό τους είτε το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου τους. Από εκεί και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν το ΤΕ.Π.Α.Η. για κάθε μήνα παραμονής τους, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους του ενός μήνες.

 

Τι θα πρέπει να καταχωρίσω στο πεδίο “Ημερομηνία εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα” όταν το πλοίο μου στις 9/5/2019 βρίσκεται ήδη στα ελληνικά ύδατα;

Την ημερομηνία 9/5/2019.

Έστω ότι πληρώνω το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του υπόλοιπου έτους 2019 και λαμβάνω έκπτωση 10%, δικαιούμαι και την έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου μου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας για το ίδιο διάστημα (Μάιο 2019 έως και Δεκέμβριο 2019);

Όχι, η έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας προβλέπεται μόνο σε περίπτωση εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής/καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. και ετήσιας παραμονής. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) δεν προβλέφθηκε η παροχή της έκπτωσης αυτής και για το διάστημα Μαΐου 2019 – Δεκεμβρίου 2019.

Για το υπόλοιπο έτος 2019 μπορώ να λάβω την έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης;

Ναι, μπορείς να επιλέξεις τους μήνες (σύνολο υπόλοιπου έτους ή κάποιους μήνες) για τους οποίους επιθυμείς να λάβεις την έκπτωση αυτή.

Ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η.;

(α) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια: ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. (β) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του. Οι παραπάνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου.

Είμαι πλοιοκτήτης κατά 40% πλοίου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΤΕ.Π.Α.Η. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ναι, ανεξάρτητα του ποσοστού πλοιοκτησίας.

Ποια πλοία υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η.;

(α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως αν είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.). Δηλαδή οι μόνες προϋποθέσεις που ελέγχουμε για να δούμε εάν το πλοίο μας υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η. είναι (i) να είναι ιδιωτικό και όχι επαγγελματικό, (ii) να έχει ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων και (iii) να είναι ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο (όχι κωπήλατο). Τα ιδιωτικά πλοία που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η. ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία ή χαρακτηριστικά τους, π.χ. τη σημαία τους (ελληνική, κράτους – μέλους της Ε.Ε., κράτους εκτός της Ε.Ε.), του αν είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.), του υλικού κατασκευής τους, της ιπποδύναμής τους, κ.λπ. (β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, δηλαδή τα πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά υπό ολική ναύλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Επομένως επαγγελματικά πλοία που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου (π.χ. Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων) δεν υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η. (γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, δηλαδή τα πλοία που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ημερόπλοια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Ομοίως, επαγγελματικά πλοία που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου δεν υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η. (δ) τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να υπολογίσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του πλοίου μου;

(α) το ολικό μήκος του πλοίου (έως και δύο δεκαδικά ψηφία), όπως προκύπτει από το Έγγραφο Εθνικότητας ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή το Πρωτόκολλο Γενικής επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων και (β) το αντίστοιχο ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η. ανάλογα με το ολικό του μήκος.

Πώς υπολογίζεται το ΤΕ.ΠΑ.Η;

Με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Ολικό Μήκος (έως και δύο δεκαδικά ψηφία) Ύψος ΤΕ.Π.Α.Η./μήνα
άνω των 7,00 μ. έως και 8,00 μ. 16 ευρώ/μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 7,01 μ. ή 7,15 μ. ή 8,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 16 τον μήνα

άνω των 8,00 μ. έως και 10,00 μ. 25 ευρώ/μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 8,01 μ. ή 9,58 μ. ή 10,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 25 τον μήνα

άνω των 10,00 μ. έως και 12,00 μ. 33 ευρώ/μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 10,01 μ. ή 11,12 μ. ή 12,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. 33 ευρώ τον μήνα

Άνω των 12,00 μ. και πάνω 8 ευρώ ανά μήνα ανά μέτρο υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο.

Π.χ. πλοίο ολικού μήκους 12,01 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. 96,08 ευρώ τον μήνα

(12,01 μ. X  8,00 ευρώ = 96,08 ευρώ) ή

πλοίο ολικού μήκους 15,25 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η.

122,00 ευρώ τον μήνα

  (15,25 μ. X 8,00 ευρώ = 122,00 ευρώ ή

Πλοίο ολικού μήκους 16,85 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η.

134,80 ευρώ τον μήνα

(16,85 μ. X 8,00 ευρώ = 134,80 ευρώ

πηγή:capital.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *