Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Απόφαση σοκ για το Μεγανήσι. Εντάσσεται σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Ακόμα και η περιοχή του Εσωτερικού Αρχιπελάγους που είναι προστατευμένη περιοχή Natura. Θετικά γνωμοδότησε στη ΣΜΠΕ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το θέμα έρχεται προς συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Στην εν λόγω  Σ Μ Π Ε εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές  επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του Σχεδίου ανάπτυξης της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νήσων & Αιτωλοακαρνανία ς , των Περιφερειών  Δυτική ς Ελλάδας & Ιονίων Νήσων .  Η Σ Μ Π Ε συντάσσεται με βάση τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28 – 8 – 2006 (ΦΕΚ 1 2 2 5 Β / 2 0 0 6 ) Κ Υ Α , για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων κ αι προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων κ αι π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν » τ ο υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001.

Στην παρούσα ΣΜΠΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων για τη μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή της Π.Ο.Α.Υ. χρησιμοποιήθηκε το ευρωπαϊκό μοντέλο πρόβλεψη ς επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον MERAMBD – MERAMOD που έχει παραμετροποιηθεί στις συνθήκες που επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον τελικό χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών κατάλληλων για τη χ ω ρ ο θ έ τ η σ η Π . Ο . Α . Υ . χ ρ η σιμ ο π οιή θ η κ ε η μ έ θ ο δ ο ς τ η ς χ ω ρικ ή ς π ο λ υ κ ριτ η ρια κ ή ς α ν ά λ υ σ η ς λ ή ψ η ς αποφάσεων (spatial multi – criteria decision analysis, MCDA), σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Π λ η ρ ο φ ο ριώ ν ( G I S ) . Μ ε σ κ ο π ό τ η ν α ξιο λ ό γ η σ η τ η ς σ κ ο πιμ ό τ η τ α ς δια τ ή ρ η σ η ς τ ω ν π α ρ α π ά ν ω περιορισμών και μετά την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ., στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν τέσσερα (4) ε ν α λ λ α κ τικ ά σ ε ν ά ρια . Για τ η ν ε κ τίμ η σ η τ ω ν ε πιπ τ ώ σ ε ω ν α π ό τ η λ ειτ ο υ ρ γία τ η ς Π . Ο . Α . Υ . σ τ ο οικ ο σ ύ σ τ η μ α τ η ς π ε ριο χ ή ς κ αι τ η ν ε κ τίμ η σ η τ η ς φ έ ρ ο υ σ α ς ικ α ν ό τ η τ α ς τ ο υ , χ ρ η σιμ ο π οιή θ η κ ε τ ο αναφερ όμενο μοντέλο πρόβλεψης MERAMOD , για κάθε ένα από τα σενάρια. Για την τεκμηρίωση της επάρκειας και της καταλληλότητας του θαλάσσιου χώρου της Π.Ο.Α.Υ. πραγματοποιήθηκε επεξεργασία και αξιολόγηση των φυσικοχημικών παραμέτρων και του μικροβιακού φορτίου των θαλάσσιων υδάτων, α ξιο λ ο γ ή θ η κ α ν τ α ω κ ε α ν ο γ ρ α φικ ά κ αι κ λιμ α τ ο λ ο γικ ά σ τ οιχ εία π ο υ χ α ρ α κ τ η ρίζ ο υ ν τ η ν π ε ριο χ ή , προσδιορίστηκαν οι πηγές ρύπανσης και περιγράφηκε ο παράκτιος χώρος (είδος ακτής – επιχώσεις – τ ο πίο ) . Η υ φισ τ ά μ ε ν η κ α τ ά σ τ α σ η κ α τ α γ ρ ά φ η κ ε λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς χ ρ η σιμ ο π οιώ ν τ α ς π ο λ υ σ υ λ λ ε κ τικ ή πληροφορία, προερχόμενη τόσο από τη σχετική με την περιοχή μελέτης βιβλιογραφία, όσο και από in situ μετρήσεις


ανάγκες ανά εταιρεία. Ο Φ.Δ. της Π.Ο.Α.Υ. θα εποπτεύει την τήρηση των όρων λειτουργίας, τόσο των υφ ιστάμενων, όσο και των νέων ιδιωτικών χερσαίων εγκαταστάσεων.  Η θέση κ αι η διοικητική υπαγωγή των προτεινόμενων υποστη ρικτικών , συνοδών και συνοδών εγκαταστάσεων ελλιμενισμού στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δίνονται στον Πίνακα 2

Γ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ ΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γ1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000

Στη θέση χωροθέτησης  Π . Ο . Α . Υ . εντάσσονται τρεις ( 3 ) περιοχές που  έχουν  χαρακτηριστεί προστατευόμενες από το δίκτυο NATURA 2000, και πιο συγκεκριμένα:  Η Ειδική Ζώνη Διατηρήσεις ( Ε Ζ Δ – SAC ) GR 2220003 – ESOT ERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU ( MEGANISI , ARKOUDI , ATOKOS , VROMONAS ).  Η Ειδική Ζ ώ ν η Διατηρήσεις ( Ε Ζ Δ – SAC ) GR 2310001 – DELTA ACHELOOU , LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU – AITOLIKOU , EKVOLES EVINOU , NISOI ECHINADES , NISOS PETALAS .  Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA ) GR 2 310015  – DELTA ACHELOOU , LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU – AITOLIKOU KAI EKVOLES EVINOU , NISOI ECHINADES , NISOS PETALAS , DYTIKOS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS .

Εκ των τριών προαναφερθέντων προστατευόμενων από το δίκτυο Natura 2 0 0 0 π ε ριο χ ώ ν , τ η μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση περιλαμβάνει η ΕΖΔ GR 2220003, η οποία ανήκει στη Περιφέρεια Ιονίων Ν ή σ ω ν . Για τις άλλες δύο θαλάσσιε ς περιοχές Natura 2000 εντός τ η ς περιοχής μελέτη ς , αυτές αναφέρονται στα ύδατα της λιμνοθάλλασας Μεσολογγίου, λοιπών περιφερειακών λιμνοθαλασσώ ν και ποτάμιων οικοσυστημάτων, ενώ στο θαλάσσιο οικοσύστημα οι αναφορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Παρατηρώντας τη χωροθέτηση των περιοχών GR 2310001 και GR 2310015, στους χάρτες οριοθέτησής τους, η θαλάσσια περιοχή γύρω από τα νησιά των Εχινάδων δεν περικλείε ται στα όρια των περιοχών, όπως συμβαίνει στην προαναφερθείσα περιοχή GR 2220003. Αυτό σημαίνει πως το ενδιαφέρον για την προστατευόμενη περιοχή περιορίζεται στη χλωρίδα και πανίδα του χερσαίου οικοσυστήματος και στην ορνιθοπανίδα.

Γ2. Εθνικό Πάρκο.

Επιπλ έ ο ν π λ η σίο ν ή ε ν τ ό ς τ ω ν ζ ω ν ώ ν π ο υ α π α ρ τίζ ο υ ν τ η ν Π . Ο . Α . Υ α π α ν τ ώ ν τ αι κ αι π ε ριο χ έ ς μ ε σημαντική φυσική αξία όπως ορίζονται με το διάταγμα χαρακτηρισμού των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήματος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και του νησι ωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας ως «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων» (ΦΕΚ 477/Δ/31 5 – 2006). Πιο συγκεκριμένα, η θαλάσσια περιοχή που περιβ άλλει τις Εχινάδες νήσους και εκτείνεται από την ακτογραμμή των νησιών έως απόσταση 100 μέτρων, έχει καθοριστεί ως Περιφερειακή Ζώνη. Οι νήσοι Βόρειες και Νότιες Εχινάδες περιλαμβάνονται στη Ζώνη με στοιχείο Π.Φ.4.. Σαν Ζώνη Προστασίας της Φύσης 2 έχει χαρ ακτηριστεί η Νήσος Πεταλάς (Π.Φ.2.Δ) και η Νήσος Διόνι (Π.Φ.2.Ζ). Οι νήσοι Μόδια (Μόδι, Απάσα, Σωρός, Γκράβαρης) έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνη Απόλυτης Προστασίας (Α.Π.) με στοιχείο Α.Π.4.

Στη θέση χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. δεν εντάσσονται λοιπές προστατευόμενες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης.


Να τηρηθούν, σε κάθε περίπτωση, κατά τη χωροθέτηση των νέων μονάδων ή επεκτάσεις της προτεινομένης Π.Ο.Α.Υ. το σύνολο των περιορισμών που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος σε κάθε μία θέση επέκτασης ή νέα ξεχωριστά για τυχόν ύπαρξη λειμώνων Ποσειδωνίας.

Εφόσον εκπονηθούν η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Σχέδιο Διαχείρισης των τριών Προστατευόμενων Περιοχ ών Δικτύου NATURA 2000 στη περιοχή μελέτη ς , κ αι καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και τα διαχειριστικά μέτρα για την επίτευξη της καλής διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων, οι περιβαλλοντική όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν και ο φορέας του έργου οφείλει να συμμορφωθεί ακόλουθα.

1 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights