Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Φεβρουαρίου 2023

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για οριστική λύση στην παράκαμψη της Απόλπαινας

Στόχος να παραδοθεί το έργο πριν την κορύφωση της τουριστικής κίνησης

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις  Ν. 4412/16, ΦΕΚ 147/Α78-8-2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου «”Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων”, προϋπολογισμού  600.000,00€ .

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi  483.870,97 € χωρίς Φ.Π.Α και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 356.569,60 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε)  64.182,53 € Απρόβλεπταii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 63.112,82 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  Αναθεωρήσεις-Στρογγυλοποίηση  6,02 € iii CPV:45233120-6

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρείς μήνες (03) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων .Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.

Η ημερομηνία λήξεις της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-03-2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00. 5. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  11-03-2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 6

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Γιώργος Γαβρίλης στον prisma 91,6fm: :”Δεν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες από το νέο δημοτικό συμβούλιο στην Λευκάδα”

Τις τοπικές εξελίξεις, αλλά και εκτίμηση της τουριστικής περιόδου έκανε στον Prisma 91,6 ο διαχειριστής της ιστοσελίδας meganisinews Γιώργος Γαβρίλης. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights