Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Ιουνίου 2023

Δύο τελικά οι εισπράκτορες του Λιμενικού Ταμείου στο Μεγανήσι

Δείτε και τα τέλη πριμοδέτησης των σκαφών

Το υπάρχον προσωπικό του ∆.Λ.Τ.Λ. (µία µόνιµη υπάλληλος) δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών ελλιµενισµού από τα 10 λιµάνια αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Λ. σε δύο νησιά, τη Λευκάδα και το Μεγανήσι. Συνεπώς κρίθηκε  απαραίτητο να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό για τη διασφάλιση των εσόδων του ∆.Λ.Τ.Λ..

Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆.Λ.Τ.Λ. (ΦΕΚ 3326Β/2018), προβλέπονται 10 θέσεις προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την είσπραξη των τελών ελλιµενισµού. Στον προϋπολογισµό του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2019 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις, ως εξής: α) στον Κ.Α. 10-6041 ποσό € 64.000,00, β) στον Κ.Α. 106054 ποσό € 16.000,00.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να καθορισθούν 2 θέσεις ∆Ε Εισπρακτόρων διάρκειας 8 µηνών και 8 θέσεις ∆Ε Εισπρακτόρων διάρκειας 6 µηνών. Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισµού Η/Υ.

Οι 2 θέσεις διάρκειας 6 µηνών προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των λιµένων του Μεγανησίου, ενώ οι υπόλοιπες για τις ανάγκες των λιµένων της Λευκάδας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αυτά είναι τα τιμολόγια για τον τρόπο που θα χρεώνονται τα σκάφη:

Τέλη πρυμνοδέτησης

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014) 0 – 7 μ. 11 € / μέτρο
Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014) ανεξαρτήτως μήκους 30 € / μέτρο
Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (του ν.4256/2014) 7,01 μ. και άνω 73 € / μέτρο
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014) 7,01 – 10 μ. 150 € / μέτρο
10,01 – 15 μ. 170 € / μέτρο
15,01 και άνω 200 € / μέτρο
Παραδοσιακά πλοία (του ν.4256/2014) ανεξαρτήτως μήκους 30 € / μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2.

γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.

δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.

ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2.

Τέλη παραβολής

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Ειδικά τέλη ελλιμενισμού

Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

  • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
  • Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.

Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

Εκπτώσεις επί των ειδικών τελών ελλιμενισμού

α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

 

β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.

γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης-παραβολής.


1. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:

α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.

β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.

4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β’ 330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β’926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights