Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
25 Σεπτεμβρίου 2020

Μαζί με το 2018 αποχαιρέτα και την Λευκάδα που ήξερες. “Μποναμάς” στους επενδυτές τα “συνοδά” έργα

Εμπειρογνώμονα προσλαμβάνει το Υπουργείο προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υλοποίηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας

Όλα ξεκίνησαν  με   την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, στο αναπτυξιακό συνέδριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που διοργανώθηκε το Σεπτέμβρη του 2017 στην Κέρκυρα, της επαναπροκήρυξης του έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας.

Στις 28-09-2018 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που απευθύνεται προς τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης και αναφέρει τα εξής:

«Με δεδομένο ότι σχετικά με το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας έχουν εκφραστεί πολλές διαφοροποιούμενες απόψεις  τόσο για την επιλεγείσα αρχική αναγνωριστική χάραξη του έργου όσο και για την κατασκευασιμότητα της επιλεγείσας μεθοδολογίας σκυροδέτησης  του υποθαλάσσιου τμήματος ,  θεωρούμε σκόπιμη κι απολύτως απαραίτητη σε βάθος  διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων πριν αποφασιστεί η περαιτέρω επιλογή των διαδικασιών υλοποίησης του έργου το οποίο εξαγγέλθηκε  ως έργο προτεραιότητας  κι αναπτυξιακή προοπτικής από τον πρωθυπουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυρας.

Με βάση αυτά θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 441 2/2016, προκειμένου να διερευνήσουν:

1)Εναλλακτικές λύσεις της χάραξης (πέραν της υφιστάμενης αναγνωριστικής λύσης) οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα* και των ακτών της Λευκάδας, με βελτιστοποίηση του ολικού κόστους ζωής του έργου

2)Την εξέταση της κατασκευασιμότητας της προταθείσας λύσης για την επιτόπου σκυροδέτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας

3) Την καταρχήν δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή συνοδών έργων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου».

4)Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβούλου του αρμόδιου Υπουργείου η του Τεχνικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας   Υποδομών, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, να ορίζεται ως ειδικός  εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για ολιγοήμερη  απασχόληση επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας σχετικής με το προς επίλυση θέμα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών».

5) Τη «Μελέτη Σκοπιμότητας» που ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γ.Γ.Δ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.  με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (2-2-2001) στα πλαίσια της μελέτης

«Μελέτη οδικής σύνδεσης της πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα σύνδεσης της ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας με τον Δυτικό Άξονα Β-Ν». Στη «Μελέτη Σκοπιμότητας» εξετάζονται τρεις παραλλαγές σύνδεσης της Λευκάδας με τη Στερεά Ελλάδα εκ των οποίων προκρίθηκε η λύση Ι της υποθαλάσσιας ζεύξης.

6. Τη «Γνωμάτευση εφικτότητας της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Λευκάδας» που εκπονήθηκε στα πλαίσια της ίδιας Μελέτης («Μελέτη οδικής σύνδεσης της πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα σύνδεσης της ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας με τον Δυτικό Άξονα») .

7. Την από 05-11-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Δ16 προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων- Τμήμα Κατασκευών με θέμα :«Έγκριση ορισμού Τεχνικού Εμπειρογνώμονα (κατά το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4412/2016) , για την υποβοήθηση  της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)) στην επανεξέταση και έλεγχο υφιστάμενων μελετών προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υλοποίηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας».

8. Το από 02-11-2018 έγγραφο του Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρεται στο θέμα.

9. Την από 13-11-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων- Τμήμα Κατασκευών (Συνεδρία 33η Πράξη 4) με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα επί της εισηγήσεως με θέμα« Έγκριση ορισμού Τεχνικού Εμπειρογνώμονα (κατά το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4412/2016), για την υποβοήθηση  της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην επανεξέταση και έλεγχο υφιστάμενων μελετών προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υλοποίηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας».

Η Αναθέτουσα Αρχή και η Δημοπρατούσα Αρχή προκειμένου να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση του Βασικού Σχεδιασμού του Έργου πρέπει να υποβοηθηθούν από ειδικό εμπειρογνώμονα στα θέματα γεωτεχνικής μηχανικής. 6. Ο ειδικός εμπειρογνώμονας θα διερευνήσει τα κάτωθι θέματα:

1) Γεωτεχνική θεώρηση ευστάθειας και συμπεριφοράς επιχώματος πρόσβασης στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα. Επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων (αντίβαρα + επιφόρτιση). Εναλλακτικές δυνατότητες επιτάχυνσης των εργασιών (χρόνος φορτίσεων) για την παραλαβή περαιωμένου έργου σε μικρότερο χρόνο. Σχολιασμός των Παραρτημάτων «Έλεγχος πιθανότητας ρευστοποίησης», «Ευστάθεια και καθιζήσεις επιχώματος».

2) Για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου (100 έτη) και την γειτνίαση με σεισμικά ευαίσθητη περιοχή με επακόλουθο την πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι, προτείνουμε την υιοθέτηση ύψους προστασίας εισόδων στην υποθαλάσσια σήραγγα 2,5 μ. Σχολιασμός αν απαιτείται κάποια περαιτέρω διερεύνηση.

3) Σχολιασμός της προτεινόμενης θεμελίωσης του τεχνικού της υποθαλάσσιας σήραγγας. Έλεγχος των θέσεων που υπάρχουν γεωλογικές – γεωτεχνικές αβεβαιότητες που μπορούν να θέσουν απαιτήσεις αλλαγής της προτεινόμενης θεμελίωσης.

4) Σχολιασμός της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας:

a) Η προτεινόμενη μεθοδολογία προβλέπει την παράκαμψη του διαύλου, ώστε η κατασκευή να γίνει σε μια φάση. Δεδομένου ότι η παράκαμψη προβλέπεται εντός της λιμνοθάλασσας, είναι πιθανό στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου αυτό να μη γίνει αποδεκτό. Είναι δυνατή η σε φάσεις κατασκευή του έργου με διατήρηση του διαύλου σε λειτουργία;

b) b. Στεγάνωση και περιμετρικό σφράγισμα του έργου με μεταλλικές πασσαλοσανίδες και διαφράγματα Ω.Σ. Σχολιασμός της εφικτότητας κατασκευής, επισήμανση κρίσιμων σημείων της κατασκευαστικής αλληλουχίας που μπορούν να επηρεάσουν την επιτελεστικότητα της μεθόδου. Αρχική εκτίμηση, αν υπάρχουν τα δεδομένα, των εισροών του συνολικού συστήματος και των απαιτήσεων άντλησης.

c) c. Σχολιασμός του Παραρτήματος «Υπολογισμοί πασσαλοσανίδων και διαφραγμάτων».

5) Σχολιασμός του Παραρτήματος «Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας» στη βάση των δεδομένων που προέκυψαν κατά τα τελευταία εννέα χρόνια (χρόνος σύνταξης 2009)

6) Θα υποβάλλει  προτάσεις στο εξειδικευμένο αντικείμενο των αντισεισμικών μελετών της υποθαλάσσιας σήραγγας για τη σύνταξη του Κανονισμού Μελετών (ΚΜΕ) που θα διέπει τη Σύμβαση Παραχώρησης και θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο της υπό ανάθεση σύμβασης του έργου.

  • Σημείωση της σύνταξης : Το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι οι Περιβαλλοντικές συνέπειες είναι τεράστιες
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Την άμεση προσωπική παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας για τα τραπεζοκαθίσματα στην παραλία της πόλης και τα πρόστιμα που “ρίχνει” ο νέος Λιμενάρχης ζητά ο Θεόδ. Σολδάτος

09-07-2014 Λόγω του επείγοντος του θέματος, αντί ερωτήσεως στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, επελέγη η γραπτή πληροφόρηση του αρμοδίου Υπουργού, η […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *