Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Σεπτεμβρίου 2020

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για το Τουριστικό Καταφύγιο Αθερινού από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στον Όρμο Αθερινού Δήμου Μεγανησίου». ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με α. π. 93709/38419/22-10-2018 έγγραφο του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στον Όρμο Αθερινού Δήμου Μεγανησίου». Π. Ε. Λευκάδας,

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1 Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-092011)
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

2 Η αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471B/10-08-2016)
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
3 ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014
«Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

4 ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» 5 ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.»

6 ΚΥΑ  οικ. 1915 (ΦΕΚ 304/Β’/02-02 2018)  «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨ ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΧΙ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ (το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 93709/38419/22-10-2018 έγγραφο) για το έργο- δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:
Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά: το έργο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στον Όρμο Αθερινού Δήμου Μεγανησίου».

Φορέας διαχείρισης του λιμένα Αθερινού είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 76 (ΦΕΚ Α΄ 57/27.2.2004) “Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λευκάδος στους Δήμους Απολλωνίων, Ελλομένου, Λευκάδος και Μεγανησίου και στις κοινότητες Καλάμου και Καστού και σύσταση διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος”

Το υπό εξέταση τουριστικό καταφύγιο, χωροθετείται βορείως και σε επαφή με το υφιστάμενο αλιευτικού καταφυγίου στον Αθερινό που υπάγεται διοικητικά στο Δ. Δ. Κατωμερίου του Δήμου Μεγανησίου της Π. Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων νήσων. Βορείως του αλιευτικού καταφυγίου,  εκτείνονται σήμερα αυτοσχέδιες κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την αγκυροβολία των σκαφών.

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων περιλαμβάνει την υλοποίηση των πιο κάτω διεργασιών με την παρακάτω αλληλουχία:

1. Καθαίρεση υφιστάμενων αυτοσχέδιων προβλητών

2. Διαμόρφωση και θωράκιση παραλιακού πρανούς, κατασκευή βοηθητικών κτιρίων εξυπηρέτησης χρηστών και κεκλιμένου επιπέδου πρόσβασης εξ οπλισμένου σκυροδέματος

3. Κατασκευή και πόντιση τεχνητών ογκολίθων κατάλληλου μεγέθους για τη αγκύρωση των πλωτών προβλητών.

4. Προμήθεια και πόντιση πλωτών προβλητών, διαβαθρών και κυματοθραύστη. Τα πλωτά στοιχεία θα εξασφαλίζονται στις προβλεπόμενες θέσεις με κατάλληλά συστήματα αγκύρωσης (αλυσίδες, κλειδιά, ειδικά τεμάχια, τεχνητούς ογκολίθους κ.λ.π).

5. Προβλέπεται η κατασκευή τριών πλωτών προβλητών:  Π1 (συνολικό μήκος 75μ περίπου), Π2(συνολικό μήκος 70μ περίπου), και  Π3 (συνολικό μήκος 63μ περίπου),  που διατάσσονται εγκάρσια στην ακτογραμμή υπό την σκέπη ενός πλωτού κυματοθραύστη Κ1 (συνολικό τεθλασμένο μήκος 90μ περίπου).

6. Παράλληλα με την ακτογραμμή τοποθετείται πλωτός διάδρομος συνολικού μήκους 213μ (περίπου) ο οποίος συνδέεται με την χερσαία ζώνη με τέσσερα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες), ενώ το παραλιακό πρανές όπισθεν του πλωτού διαδρόμου διαμορφώνεται κατάλληλα και θωρακίζεται με φυσικούς ογκολίθους κατάλληλης διαβάθμισης . Στη ρίζα του πλωτού διαδρόμου, προς τα υφιστάμενα παραλιακά κρηπιδώματα, προβλέπεται διευκόλυνση πρόσβασης στο κατάστρωμά του, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου κεκλιμένου επιπέδου πρόσβασης εξ οπλισμένου  σκυροδέματος.

7. Στην χερσαία ζώνη του καταφυγίου προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο κτίρια, συμβατικής κατασκευής εξ οπλισμένου σκυροδέματος επιφανείας 64,20τ.μ και 160,50τ.μ τα οποία θα στεγάσουν χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης διοίκησης και αποθήκες. Ανάμεσα στα κτίρια προβλέπεται η κατασκευή κλίμακας εξ οπλισμένου σκυροδέματος  Η προτεινόμενη δυναμικότητα του έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ <10m 4 10<L<12m 49 12<L<15m 32 15<L<20m 6 20<L<25m 3 ΣΥΝΟΛΟ 94

Στο κεφάλαιο 6 της ΜΠΕ γίνεται αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων έργου των παρεχόμενων υπηρεσιών  καθώς και της λειτουργίας τους.  Στο κεφάλαιο 7 της ΜΠΕ παρουσιάζονται οι εναλλακτικές λύσεις και η αιτιολόγηση της τελικής επιλογής.  Στο κεφάλαιο 8 της ΜΠΕ παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και στο κεφάλαιο 9 γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Στο κεφάλαιο 10 της ΜΠΕ προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του έργου. Στο κεφάλαιο 11 προτείνονται προγράμματα διαχείρισης και παρακολούθησης κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων  Στο κεφάλαιο 12  κωδικοποιούνται τα αποτελέσματα και κατατίθενται προτάσεις για τους υπό έγκριση  περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Επειδή το έργο χωροθετείται εντός των ορίων της περιοχής Δικτύου Natura 2000 με την ονομασία «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)» και κωδικό GR2220003, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SAC),.η ΜΠΕ συνοδεύεται, μεταξύ άλλων,  και από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:   Πέραν των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στο κεφάλαιο 12.2 της ΜΠΕ, προτείνονται οι παρακάτω:

2. Ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη των εργασιών να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα εγκρίνει η αρμόδια λιμενική Αρχή. 3. Η διαχείριση των τυχών βυθοκορημάτων που θα προκύψουν από υποθαλάσσιες εκσκαφές να γίνεται υπό τον έλεγχο  της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της αρμόδιας λιμενικής Αρχής.  4. Με την ολοκλήρωση των λιμενικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου να υπάρχει εγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας για τους χρήστες στον οποίο θα περιλαμβάνονται θέματα όπως διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεως με απορρυπαντικά και των διαφόρων λυμάτων καθώς και τα σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης. Επίσης να υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Port Contingency Plan – PCP). με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υποδομές. Ο κανονισμός να διατίθεται και σε ξενόγλωσσα φυλλάδια 5. Η παραλαβή και η διαχείριση των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων που  πρέπει να συνταχθεί και να κατατεθεί προς έγκριση  άμεσα ( και όχι πέραν του έτους) από την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου  6. Στο καταφύγιο να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου. 7. Στο χώρο του καταφυγίου προτείνεται η τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων ανακύκλωσης αλουμινίου και πλαστικού, λόγω του αναμενόμενου μεγάλου όγκου αυτών των απορριμμάτων. 8. Για την καλλίτερη προσαρμογή των νέων κτιρίων που θα κατασκευασθούν στην φυσιογνωμία της περιοχής, να δοθεί σε αυτά όψη τοπικών παραδοσιακών κτιρίων και τα τελικά σχέδια ως προς τις όψεις και τα υλικά κατασκευής να τύχουν έγκρισης της ΕΠΑΕ του Νομού.
9. Ο προτεινόμενος  περιβαλλοντικούς όρους στο κεφάλαιο 12.2 της ΜΠΕ:  «Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση τακτικών δειγματοληψιών νερού σε αντιπροσωπευτικές θέσεις της λιμενολεκάνης, για την εργαστηριακή μέτρηση και αξιολόγηση των παραμέτρων ποιότητας (φυσικοχημικών και μικροβιολογικών) του θαλασσινού νερού, με βάση την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και το Σχέδιο Διαχείρισης/ Παρακολούθησης,. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών πρέπει να τηρούνται σε ειδικό βιβλίο στα γραφεία του Φορέα, θεωρημένο από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή» Να αντικατασταθεί με τους παρακάτω δύο όρους:  Με επίβλεψη του φορέα διαχείρισης και οικονομική επιβάρυνση του εκμεταλλευτή του καταφυγίου κατά τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας να εφαρμοσθεί  το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που προτείνεται στο κεφάλαιο 8 της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Μετά το πέρας των πρώτων τριών χρόνων η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή θα αποφασίσει για την συνέχιση ή μη του προγράμματος αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τρία χρόνια.   Με επίβλεψη του φορέα διαχείρισης και οικονομική επιβάρυνση του εκμεταλλευτή του καταφυγίου να γίνεται η παρακολούθηση του περιβάλλοντος κατά την λειτουργία του έργου, όπως αυτή προτείνεται στο κεφάλαιο 11.2.2 της ΜΠΕ.  Οι αναλύσεις που αφορούν την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (μετρήσεις θαλάσσιου ύδατος, μετρήσεις ιζημάτων πυθμένα), να γίνονται σε διαπιστευμένα ως προς τις αναλύσεις εργαστήρια. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών πρέπει να τηρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *