Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Σεπτεμβρίου 2021

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του οδικού δημοτικού δικτύου δήμου Μεγανησίου

Συνολικού κόστους 200.000 ευρώ

Ο Δήμος Μεγανησίου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις  Ν. 4412/16, ΦΕΚ 147/Α78-8-2016 όπως ισχύουν ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό  μελέτης 161.290,32 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%, με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 € και  CPV:45233141-9 1.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα  ημέρες (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ. 3. Η ημερομηνία λήξεις της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την προκήρυξη:

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μεγανησίου και ειδικότερα: 

Οδός Αθερινός – Φανάρι

1. Τοπικές εξυγιάνσεις του οδοστρώματος με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί εκσκαφή και καθαρισμός 2. Κατασκευή τριών (3) σωληνωτών οχετών με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 60,00cm 3. Κατασκευή τάφρου απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 200,00 m  4. Διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 0,05cm σε μια επιφάνεια 3.600,00m2  

Οδός Κατωμέρι – Άγιος Ηλίας

1. Τοπικές εξυγιάνσεις του οδοστρώματος με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί εκσκαφή και καθαρισμός 2. Κατασκευή τάφρου απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 100,00 m  3. Διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 0,05cm σε μια επιφάνεια 1.500,00m2   Οδός Βαθύ – Μακριά Πούντα 1. Τοπικές εξυγιάνσεις του οδοστρώματος με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί εκσκαφή και καθαρισμός 2. Κατασκευή τριών (3) σωληνωτών οχετών με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 60,00cm 3. Κατασκευή τάφρου απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 100,00 m  4. Διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 0,05cm σε μια επιφάνεια 2.000,00m2  5. Τοποθέτηση πλευρικών στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 90,00m περίπου  

Οδός Σπαρτοχώρι – Άγιος Ιωάννης

1. Τοπικές εξυγιάνσεις του οδοστρώματος με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί εκσκαφή και καθαρισμός 2. Κατασκευή τριών (3) σωληνωτών οχετών με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 60,00cm 3. Κατασκευή τάφρου απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 190,00 m  4. Διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 0,05cm σε μια επιφάνεια 4.200,00m2  5. Τοποθέτηση πλευρικών στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 100,00m περίπου  Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 2 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.2.4)

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδή (ΥΔΡ3.1.2)

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ12.1.1.5) 6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 7 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ9.10.4) 8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7 (ΟΔΟΕ1.1.1) 11 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 161.290,32 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  200.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις  ΥΠ. ΕΣ. (2018ΕΠ52200004)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Video: Τάσος Κατωπόδης. Ο Λευκαδίτης (Μεγανήσι Λευκάδας) φωτορεπόρτερ από τους δημοφιλέστερους στην Ουάσινγκτον

Μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε σήμερα το στην πρωινή εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» (ΣΚΑΪ), που συνοδεύτηκε και με κάποιο αίσθημα υπερηφάνειας […]

Στο πρόγραμμα Φιλοδήμος ΙΙ εντάχθηκε το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Λευκάδας

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  της Πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *