Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Σεπτεμβρίου 2022

Στις Στρατηγικές Επενδύσεις της χώρας εντάχθηκε η επένδυση στον Σκορπιό

Δείτε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βάσει του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013 ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέ−κταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή

Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες δια− τάξεις ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω από− φασης ή

Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή

Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή

Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β΄του ν. 3982/2011 (Α΄143).»

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.

Ταυτόχρονα, καλύπτει ένα θεσμικό κενό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία δεν διέθετε μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό που να ασχολείται αποκλειστικά, ουσιαστικά και συστηματικά, με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, που με δεδομένη την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, καθίστανται αναγκαίες λόγω των σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων τους στη συνολική οικονομία της χώρας.

Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, εκτός από τη διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμβάλλει αποφασιστικά και στην οργάνωση μιας σταθερής και φιλικής επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα μας να καταστεί ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), τα οποία αποτελούν ένα νέο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό εργαλείο – Προεδρικό Διάταγμα στο πρότυπο των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων – (ΕΣΧΑΔΑ για τη δημόσια περιουσία).

– Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ για την κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικής μονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο «Σκορπιός» της εταιρείας «ΜΥΚΗΝΑΙ ΑΕ» – 09.08.2018

  • Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣ (ZIP – 9,26 Mb)
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣΜέρος Α’ (ZIP – 8,79 Mb)
    Μέρος Β’ (ZIP – 9,60 Mb)
    Μέρος Γ’ (ZIP – 17,6 Mb)
  • Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του σχεδίου ΕΣΧΑΣΕ στη νήσο ΣΚΟΡΠΙΟΣΜέρος Α’ (ZIP – 9,58 Mb)
    Μέρος Β’ (ZIP – 5,68 Mb)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.