Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Οκτωβρίου 2022

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προχωρεί η “Τριχωνίδα” ΑΕ

Με έγγραφο καλεί το δήμο Μεγανησίου να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με το ανωτέρω έγγραφό της απευθύνεται στο Δήμο Μεγανησίου ως μέτοχό της και  ενημερώνει ότι η Τακτική  Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2018, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του  Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας  κατά
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00), με την αντίστοιχη έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) έκαστη.

Επίσης, ζητά να γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα, την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σχετικά με την πρόθεσή μας για την συμμετοχή του Δήμου Μεγανησίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με ποιό ποσό ή την παραίτηση του Δήμου Μεγανησίου από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Ως καταληκτική ημερομηνία αγοράς των μετοχών είναι η 25/11/2018. Από τον επισυναπτόμενο πίνακα μετοχών (μετοχολόγιο) προκύπτει ότι προκειμένου ο Δήμος Μεγανησίου να διατηρήσει το σημερινό ποσοστό του στην εταιρεία που ανέρχεται στο 2,51% πρέπει να καταβάλει 3.765 ευρώ.

Στη συνέχεια στο ανωτέρω έγγραφο της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. γίνεται αναφορά στο έργο και στην δραστηριότητα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στα 21 χρόνια λειτουργίας της και στα οφέλη για την περιοχή, τους μετόχους και τους κατοίκους.

Σχετικά με την σκοπιμότητα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 150.000,00€, αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει το νέο 6-ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της εταιρείας για το διάστημα 2018-2023, όπου περιλαμβάνει μια σειρά από νέες δράσεις ή πρωτοβουλίες.

Οι αναλυτικοί λόγοι της σκοπιμότητας καθώς και η αναλυτική παρουσίαση του 6ετους Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω έγγραφο και τεκμηριώνονται στην συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη. Βασικές παράμετροι για την λήψη της απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εγκαίρως, ήταν: 1) Οι ανάγκες επαρκούς και ευχερούς χρηματοδότησης του εξαετούς επιχειρησιακού σχεδίου (businessplan) της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δεκάδες δράσεις και πρωτοβουλίες (βλ. οικονομοτεχνική μελέτη) με υψηλή προστιθέμενη αξία, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες όμως απαιτούν την ύπαρξη και χρήση νέων πόρων, ανθρώπινων (προσλήψεις ή συνεργασίες με νέο ανθρώπινο δυναμικό), υλικών (προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού) και χρηματοοικονομικών (διάθεση κονδυλίων για δράσεις μη ενταγμένες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή για μη επιλέξιμες δαπάνες).

Η εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων υλοποίησης, χωρίς κίνδυνο αλλά και με υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας και επιτυχίας, του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEΑDER (ΤΑΠΤοΚ)» του Π.Α.Α. 2014-2020 της περιόδου 2017-2023, με πόρους ύψους 8.200.000,00€ (σε πρώτη φάση).

Οι αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο τους διαρκούς ελέγχου της βιωσιμότητας της εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και την Τράπεζα συνεργασίας. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο δημοσιευμένο θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζεται, με τη χρήση ειδικών δεικτών, η βιωσιμότητα των εταιρειών διαχείρισης των ανωτέρω προγραμμάτων (Γ4. Καθαρή θέση του φορέα & Γ5. Δείκτης ρευστότητας).

Οι απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της εταιρείας, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σε ένα πλήθος προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων είτε από εθνικές, είτε από Ευρωπαϊκές πηγές. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν: α) την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στις δαπάνες καθώς σε πολλά προγράμματα η δωρεάν χρηματοδότηση κυμαίνεται από 50-80% και β) την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Το δεδομένο ότι σε πολλά προγράμματα αλλά και αρκετές δράσεις που θα υλοποιήσει η εταιρία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας – Interreg, Δράσεις διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για το πρόγραμμα LEADER), ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου θα πρέπει να καλυφθεί από πόρους που θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένους η εταιρεία.

Η εξασφαλισμένη φερεγγυότητα της εταιρείας απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολών που είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρείας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα – λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση – απαιτούν κατά κανόνα τη δέσμευση κεφαλαίου για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών.

Η αναγκαιότητα να έχει πλέον η εταιρεία τη δυνατότητα προεξόφλησης των παραστατικών για τις δαπάνες των προγραμμάτων, πράγμα που αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους.

Το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ με συντονισμένες δράσεις μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει επιλέξει μεταξύ άλλων, ως τομείς πρωταθλητές της περιφερειακής οικονομίας, τους τομείς του Τουρισμού και της Αγροδιατροφής, στους οποίους θα επικεντρωθούν οι πόροι που θα διατεθούν μέσω του ΠΕΠ Δ.Ε. τομείς, και για τους οποίους η περιοχή παρέμβασης της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αποτελεί, έναν από τους πολλά υποσχόμενους χώρους ανάπτυξης  στον τομέα του Τουρισμού αλλά και έναν από τους σημαντικότερους χώρους με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Αγροδιατροφή). Καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο βασικός σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ είναι η χρηματοδότηση των νέων δράσεων της στην 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, και όχι η αποπληρωμή λειτουργικών δαπανών και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η αναγκαιότητα σταδιακής και σταθερής αύξησης του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας μέσα από την ανάληψη και υλοποίηση νέων έργων και νέων διευρυμένων δράσεων έτσι ώστε να δημιουργήσει εισροές πολύτιμων κεφαλαίων στην περιοχή παρέμβασης της εταιρείας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Νήσος Μεγανησίου), σε μια περίοδο κρίσης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η δυσκολία πρόσβασης των επιχειρήσεων αλλά και όλων των φορέων σε αυτά.

Τα υποβληθέντα προγράμματα θα δώσουν στους μετόχους της εταιρείας τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες της περιοχής παρέμβασης της εταιρείας υπηρεσίες, που δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν με τις υφιστάμενες δυνατότητες.

Η στρατηγική επέκτασης της παροχής υπηρεσιών της εταιρείας σε όλη την περιοχή παρέμβασής της ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες, επενδυτές και φορείς της περιοχής.

Το ενδιαφέρον νέων μετόχων για συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.