Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Οκτωβρίου 2022

Μέσα στον Οκτώβριο η αγορά του Αξονικού Τομογράφου για το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδας

 Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας». 

Η εκτιμώμενη αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 346.774,19€, ΦΠΑ: 83.225,81€). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, του Ν.4412/2016 και τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 05.09.2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 πμ. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 16.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. 

1 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.