Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Ιανουαρίου 2022

Παράταση από το Υπουργείο Μεταφορών στην συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου προσπέλασης των ακτών στις περιοχές, Εγκρεµνών και Πόρτο Κατσίκι

Κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας

Στις 30-4-2018 με  επιστολή της η ανάδοχος , αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµέρες δηλαδή µέχρι τις 30-11-2018, για λόγους

α) εκκρεµότητας έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.,

β) αναµονής καθορισµού από το ∆ήµο Λευκάδας των ∆ηµοσίων – Κοινοτικών εκτάσεων στη ζώνη των έργων που απαιτείται για την εγκατάσταση των φρακτών ανάσχεσης, καθυστερήσεις οι οποίες δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Πράγμα που επιβεβαιώνει  µε αρ. πρωτ. της ΕΥ∆Ε Ηπείρου και Κερκύρας (τέως Ε.Υ.∆.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Πρέβεζας)
ΠΡ/ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΧΡ3/1120/7-5-2018  το διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσας Υπηρεσίας, µε την  εισήγηση της µε την οποία σύµφωνα µε την εκτίµηση της, λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των άµεσων & κατεπειγουσών παρεµβάσεων στο έργο, εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του, χρονικού διαστήµατος εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµερών µε αναθεώρηση, ήτοι µέχρι 30-11-2018 διότι οι καθυστερήσεις του έργου δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου

Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου έληγε στις 30-5-2018.

Από την αρχή σχεδόν του έργου, έχουν λάβει χώρα φαινόµενα κατολισθήσεων σε διάφορες θέσεις του έργου, τόσο ανάντι όσο και κατάντι της οδού, τα οποία συνέβησαν είτε µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (παγετός, βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεµοι), που συνεχίστηκαν και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο των εντόνων βροχοπτώσεων, είτε µετά από µικρές σεισµικές δονήσεις, είτε και χωρίς εµφανή αίτια, ακόµη και σε σηµεία που δεν εκτελούνται εργασίες, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την εφαρµογή της υφιστάµενης Μελέτης, χωρίς αλλαγή της χάραξης της οδού.
∆όθηκε στην ανάδοχο εταιρεία, εντολή σύνταξης κοστολογηµένης και τεχνικά τεκµηριωµένης πρότασης πρόσβασης στην παραλία των Εγκρεµνών µε κλίµακα η οποία διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ./ΠΡ/ ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΜΕ9/2118/31-7-2017 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην Προϊσταµένη Αρχή, ενώ µε το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ.ΚΒ ΦΠ000/ΠΡ1/ 5389/10-10-2017 έγγραφο της Προϊσταµένης Αρχής, ζητήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία επιπλέον συµπληρωµατικά στοιχεία για την Μελέτη της κλίµακας προς την ακτή των Εγκρεµνών. Με το µε αρ. πρωτ. ΕΥ∆Ε Ηπείρου και Κερκύρας ΠΡ/ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΣΥ3/861/24-4-2018 έγγραφο της, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει στην Προϊσταµένη Αρχή συµπληρωµατικά στοιχεία πρότασης κλίµακας Εγκρεµνών και παρατηρήσεις επ αυτής.

Το φαινόµενο των κατολισθήσεων σε διάφορες θέσεις του έργου συνεχίζεται (και ειδικότερα στην περιοχή από Χ.Θ. 0+150 έως Χ.Θ. 0+200 και µικρότερες στην περιοχή του άνω χώρου στάθµευσης).

Οι ανωτέρω εργασίες για τις κατολισθήσεις στη Χ.Θ. 0+140 έως τη Χ.Θ. 0+260 και οι εργασίες για την  κλίµακα της  πρόσβασης δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης και θα αποτελέσουν αντικείµενο Συµπληρωµατικής Σύµβασης.

Αναµένεται η υποβολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του 1ου Α.Π.Ε. συνοδευόµενο από την 1η
Σ.Σ.Ε. του έργου.

Οι ως άνω προαναφερθείσες και αναπόφευκτες καθυστερήσεις, επηρέασαν αντίστοιχα την εκτέλεση και όλων των υπολοίπων εργασιών και υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας του έργου, αναφορικά µε την τήρηση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν οι εργασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, τόσο της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, όσο και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του.

Η ∆/νουσα Υπηρεσία µε την από 7-5-2018 εισήγηση της, την οποία διαβίβασε µε του υπαριθµ.ΠΡ/ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΧΡ3/1120/7-5-2018 έγγραφό της, εισηγείται την παράταση  της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµέρες, ήτοι µέχρι την 30-11-2018, µε αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας αναφέροντας και τα παρακάτω:

«Στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν οι εργασίες αντιµετώπισης της κατολίσθησης στην περιοχή ΧΘ 0+150 έως ΧΘ 0+220 που είναι ενεργή καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών µέχρι και σήµερα. Παράλληλα, δεν έχει οριστικοποιηθεί το αντικείµενο της κλίµακας προς ακτή Εγκρεµνών (τρόπος κατασκευής και οικονοµικό αντικείµενο).

Μέχρι σήµερα η δαπάνη εκτελεσµένων εργασιών ανέρχεται περίπου σε 45% και εκκρεµούν η κατασκευή δύο οπλισµένων επιχωµάτων (σε φουρκέτες), η τοποθέτηση φραχτών βραχοπροστασίας συνολικά και δύο τµηµάτων φραχτών λιθοπροστασίας, η ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, η κατασκευή ασφαλτικών και οι εργασίες σήµανσης-ασφάλισης.

Η ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσµίας µέχρι 30-11-2018 προκειµένου να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών των εγκεκριµένων µελετών εφαρµογής µε έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του καθορισµού των δηµοτικών εκτάσεων από τον ∆ήµο Λευκάδας για την τοποθέτηση των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των άµεσων και κατεπειγουσών παρεµβάσεων της εργολαβίας, απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου µε αναθεώρηση.» 10. Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ., συµφωνεί µε την Εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου ΕΥ∆Ε Ηπείρου και Κερκύρας και προτείνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµέρες «µε αναθεώρηση»,σύµφωνα µε την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Τριμελής Επιτροπή Ιατρών του Νοσοκομείου Λευκάδας: “Οδηγούν το νοσοκομείο Λευκάδας σε διάλυση”

Κάλεσμα σε κάθε πολίτη για την υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας  Έκτακτη Γενική Συνέλευση  Η Τριμελής Επιτροπή Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *