Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Στο meganisinews έχουμε …. “ξεφύγει”, “διαβάζουμε το μέλλον”!

Μας αναθεματίζουν , αλλά τους  “βάζουμε γυαλιά”

Παρότι πολλάκις έχουμε κατηγορηθεί  κι από  διάδοχες δημοτικές αρχές ότι γράφουμε ανακρίβειες, είμαστε αναξιόπιστοι,  εμπαθείς κτλ,κτλ, εντούτοις τα γεγονότα τους προσπερνούν και επί καθημερινής βάσης τους διαψεύδουν. Κι αντί να μας διαβάζουν και να μας σέβονται, διολισθαίνουν σε απαξιωτικές κριτικές και  υποτιμητικά σχόλια στην προσπάθειά τους να μας αποδομήσουν. Ενίοτε δε  κάποιοι  προσπάθησαν και να μας “φιμώσουν” , γιατί στις  αυταρχικές διοικήσεις  ενοχλεί η ανεξαρτησία και η ελευθερία της άποψης.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, δεν διεκδικούμε αξίωμα, δεν διεκδικούμε αμοιβή, δεν διεκδικούμε δάφνες, δεν διεκδικούμε ούτε καν απλή αναγνώριση, διεκδικούμε όμως και παλεύουμε για ένα καλύτερο και δημοκρατικότερο Μεγανήσι για όλους μας

Γράφαμε λοιπόν 23 Φεβρουαρίου 2018  “Βρήκαμε τα χρήματα για νέο εκσκαφέα και για την επιδιόρθωση του σχολείου ” που μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Σας μεταφέρουμε αυτούσια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Μεγανησίου της 24ης Απριλίου 2018

«Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τη συγγραφή των υποχρεώσεων, και το παράρτημα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς».
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω: Κύριοι, η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.  (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 ), και είναι το όργανο του δήμου προς το οποίο απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν.2362/1995. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων  έχει και την αρμοδιότητα, να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τη διακήρυξη, να διεξάγει και να κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, Με την αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 612, Β΄,22.02.2018) εγκρίθηκε η κατάρτιση του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων με στόχο την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των δράσεων είναι η συμβολή των υπό ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους αναπτυξιακούς στόχους του προγράμματος, η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική  λειτουργία του δήμου και γενικότερα η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Η χρηματοδότηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 και τον ενάριθμο 2017ΣΕΟ5500010. Για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα, εκδίδονται προσκλήσεις από το Υπουργό Εσωτερικών, στις οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων , τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία, Αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπ. Εσωτερικών. Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς για την ένταξη στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 Η απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με μέριμνα της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής  και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της αναθέτουσας αρχής, με βάση την εθνική νομοθεσία. Με την 48/16.03.2018 απόφασή του το Δ.Σ του Δήμου Μεγανησίου ενέκρινε την αποδοχή και την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, από το Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ύστερα από την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 5132/23.02.2018 & με ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, Πρόσκλησης Ι  του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου η/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Η Πρόσκληση Ι ωστόσο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την 10311/04.04.2018 & με ΑΔΑ: 67 Ε Σ 465ΧΘ7-4Γ2, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς προστέθηκε και η δυνατότητα προμήθειας οχημάτων (εκτός από απορριμματοφόρα. επιβατικά και ημιφορτηγά ανοιχτού ή κλειστού τύπου διπλής καμπίνας, τα οποία είναι μη επιλεξιμες δαπάνες). Επιπλέον ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίστηκε η 18η Μαίου 2018. Προκειμένου να υποβάλουμε το αίτημα του Δήμου μας για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει, μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της χρηματοδότησης στην οποία ορίζεται και ο τύπος του υπό προμήθεια μηχανήματος έργου, να καταθέσουμε πλήρως συμπληρωμένο και το Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση την παρακάτω μελέτη για την προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τη συγγραφή των υποχρεώσεων, και το παράρτημα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς και την οποία παρακαλώ να εγκρίνετε.
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016)  την με αριθμ. πρωτ. 5132/23.02.2018 & με ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, Πρόσκληση Ι  του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου η/και συνοδευτικού εξοπλισμού»  την με αριθμ. πρωτ. 10311/04.04.2018 & με ΑΔΑ: 67 Ε Σ 465ΧΘ7-4Γ2, Απόφαση τροποποίησης  της 5132/23.02.2018 Πρόσκλησης Ι  του Υπουργού Εσωτερικών  την 48/16.03.2018 και με ΑΔΑ: 7ΧΞΕΩΛΖ-ΔΘΦ απόφασή του  Δ.Σ του Δήμου Μεγανησίου με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, από το Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  την 90/2018  μελέτη για την προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέαφορτωτή (CPV: 34144710-8-> Τροχοφόρος φορτωτής), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  την εισήγηση του Προέδρου της Οικ. Επιτροπής
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
-Εγκρίνει την 90/2018  μελέτη για την προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή με CPV: 34144710-8- «Τροχοφόρος φορτωτής», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής. Η 90/2018 μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 
Η Απόφαση πήρε τον α/α αριθμό: 25/2018.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *