Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Αγώνα θαλάσσης (Ρεγκάτα) διοργανώνει από τις 11 έως τις 17 Μάη η «Πλους Οδυσσέας Μαρίνα ΑΕ».

Μια πρωτοβουλία που έχει οπωσδήποτε αθλητικό αλλά τουριστικό ενδιαφέρον. Δείτε την προκύρηξη:

1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1. Η ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ προκηρύσσει τον αγώνα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018» από την Παρασκευή 11 έως και την Παρασκευή 18 Μαίου 2018 για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORCi, IRC και ORC CLUB.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν:

2.1. Οι Κανόνες και Κανονισμοί όπως αυτοί ορίζονται στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών της World Sailing 2017 – 2020 (RRS).

2.2. Ο Κανονισμός IMS.

2.3. Ο Κανονισμός ORC Rating Systems.

2.4. Ο Κανονισμός IRC Rule.

2.5. Οι Kανόνες Eξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017 – 2020 (Equipment Rules of Sailing, ERS)

2.6. Ο Ειδικός Kανονισμός Aσφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της World Sailing 2016-2017 (World Sailing Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 με life raft του κανονισμού. Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF , με δυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68 ,69,71 και 72.

2.7. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα με τις τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της World Sailing από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

2.8. Οι Διατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ

2.9. Οι Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017.

2.10. Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7).

1

2.11. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, υπερισχύει το Ελληνικό.

2.12. Οι ακόλουθοι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) τροποποιούνται:

RRS 28 (Πλεύση Διαδρομής), RRS 30.2 (Ποινές κατά την Εκκίνηση), RRS 62.1.a και 62.2 (Αίτηση για αποκατάσταση), RRS 63.7 (Αντίφαση μεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου), RRS Α2, Α4, Α5 και Α11 (Βαθμολογία).

Οι τροποποιήσεις θα περιγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες Πλου. Οι Οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν και άλλους κανόνες.

2.13. Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη του αγώνα σημαίνει ότι η ποινή για παράβαση του κανόνα αυτού μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της επιτροπής ενστάσεων, να είναι μικρότερη από την ακύρωση.

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

3.1. Τα σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.

3.2. Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) θα ισχύσει από την 07:00 της Παρασκευή 11 έως και την Παρασκευή 18 Μαίου 2018 και ώρα 12:00.

3.3. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας (ή φωτοαντίγραφο του σχετικού πίνακα χορηγιών της ΕΑΘ για τα σκάφη που ανήκουν στην δύναμη της) μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

3.4. Ο οργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή σημαίες και αυτοκόλλητα με το σήμα του χορηγού καθ ́ όλη την διάρκεια των αγώνων. Εάν αυτός ο κανόνας παραβιασθεί, τότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός 20.9.2 της World Sailing

4. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επίσημοι Χορηγοί είναι η SWATCH GROUP, TRIPSTA και LEON Restaurants

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Στον αγώνα θα γίνουν δεκτά σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORC International, IRC Endorsed ή ORC CLUB.

5.2. Επιτρέπεται η συμμετοχή και βαθμολόγηση ενός σκάφους παράλληλα σε περισσότερες από μία κατηγορίες, μόνο για σκάφη που θα συμμετάσχουν στις κατηγορίες ORCi και IRC.

6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 300 ΕΥΡΩ.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 09 Μαΐου 2017 και ώρα 17:00 στην:

Γραμματεία της ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ Όρμος Βαθυ Μεγανήσι, ΤΚ 31083, Λευκάδα

Τηλέφωνο: 26450 51084

Fax:

Email: welcome@odyseasmarina.com

Ιστοσελίδα odyseasmarina.com

7.2. Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Γραμματεία ή την ιστοσελίδα της ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ και να συνοδεύονται από:

1 Έντυπο αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταμέτρησης 2017, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

2 Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ.

3 Κατάσταση πληρώματος.

4 Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατομική διαφήμιση.

7.3. [DP] Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.

7.4. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

7.5. Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 και 8 της παρούσας προκήρυξης.

8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

8.1. Τα σκάφη πρέπει να προσκομίσουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό βαθμού ικανότητας.

8.2. Το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημέρας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά καταμέτρησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων.

8.3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει προσκομισθεί το έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης στην Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μέχρι την Συγκέντρωση Κυβερνητών, το σκάφος δεν θα γίνει δεκτό στον αγώνα ακόμα και αν έχει περιληφθεί στα Φύλλα Έναρξης.

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κατηγορίες ή να τις διαχωρίσει σε υποκατηγορίες ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 17:00 Λήξη ορίου δηλώσεων συμμετοχής

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 18.30 Συγκέντρωση Κυβερνητών

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 11.00 1η Ιστιοδρομία : ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μήκους διαδρομής 67 ΝΜ περίπου

Σάββατο 12 Μαΐου 2018 19.00 Απονομή επάθλων ιστιοδρομίας ΜΕΓΑΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ και πάρτι στην Ναύπακτο

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2017 11.00 ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 11.00 2η Ιστιοδρομία : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΙΓΙΟ μήκους διαδρομής 34 ΝΜ περίπου με Όρτσα – Πρίμα

Τρίτη 15 Μαΐου 2018 10.00 Εκδρομή Οδοντωτός Σιδηρόδρομος – Διακοφτό Καλάβρυτα

Τρίτη 15 Μαΐου 2018 19.00 Πάρτι και απονομή 2η Ιστιοδρομία

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 11.00 3η Ιστιοδρομία ΑΙΓΙΟ _ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 38 ΝΜ περίπου

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 10.00 Ξενάγηση Αρχαία Κορίνθου

12.00 Ιστιοδρομία για Ευπαθή ομάδα Κορίνθου – Σε συννενόηση με Δήμο Κορίνθου

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 20.00 Απονομή Αγώνα- Έπαθλα

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στη Συγκέντρωση Κυβερνητών

12. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η Συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 18:30 στο Εντευκτήριο Μαρίνας Οδυσσέας

13. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιόνιο, Πατραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο

14. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

14.1. Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδρομές:
1.Μεγανήσι Ναύπακτος, μήκους διαδρομής 67 ΝΜ περίπου.

2. Ναύπακτος – Αϊγιο, μήκους διαδρομής 36 ΝΜ περίπου.

3. Αίγιο Κόρινθος μήκους διαδρομής 37 ΝΜ περίπου.

14.2. Λεπτομέρειες των διαδρομών θα δοθούν με τις οδηγίες Πλου.

15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

15.1. Σκάφη ORCi

1. Θα εφαρμοσθεί το σύστημα Performance Curve Scoring– Constructed Course

2. Ως εναλλακτικό σύστημα θα εφαρμοσθεί το Ocean for PCS.

15.2. Σκάφη IRC

Θα εφαρμοσθεί το σύστημα IRC Time on Time.

15.3. Σκάφη ORC CLUB

Θα εφαρμοσθεί το σύστημα Ocean for PCS.

15.4. Τα δεδομένα για τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση ανέμου, εισαγωγή έντασης ανέμου κλπ) έγκεινται στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζόμενους (Τροποποίηση RRS 62.1).

16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

16.1. Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 2020).

16.2. Ο βαθμός βαρύτητας κάθε διαδρομής ισούται με 1.00.

16.3. Το τελικό αποτέλεσμα θα υπολογισθεί από το άθροισμα της βαθμολογίας και των δύο διαδρομών. δεν εξαιρείται καμία ιστιοδρομία

16.4. Αρκεί η ολοκλήρωση μίας διαδρομής για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας «ΥΔΡΑ 2017».

16.5. Η βαθμολογία των υποκατηγοριών θα εξάγεται από την Γενική Κατάταξη.

17. ΠΟΙΝΕΣ

Όπως προσδιορίζονται με τις οδηγίες πλου.

18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

18.1. Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017.

18.2. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Τεχνικής Επιτροπής από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 μέχρι και 2 ώρες μετά τον τερματισμό τους την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.

18.3. Η Επιτροπή Αγώνων / Τεχνική Επιτροπή μπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος σε οποιοδήποτε σημείο (ξηρά ή θάλασσα καθώς και κατά την παραμονή στην Ύδρα) και οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το διάστημα 27.10.2017 και ώρα 09:00 έως και 29.09.2017 μέχρι και 2 ώρες μετά τον τερματισμό τους.

18.4. Τα σκάφη θα ελεγχθούν βάσει των κανονισμών της κλάσης τους. Στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης και κάθε συμπληρωματικό στοιχείο που προβλέπεται από τους κανονισμούς της αντίστοιχης κλάσης.

18.5. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

18.6. Τα σκάφη IRC μπορούν να φέρουν ένα επιπλέον μπαλόνι από όσα αναφέρει το Πιστοποιητικό τους, εμβαδού όχι μεγαλύτερου του προσμετρώμενου SPA.

19. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

19.1. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο, που διατίθεται στη Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μαζί με τη δήλωση συμμετοχής ή το αργότερο πριν τη συνάντηση των κυβερνητών.

19.2. Το σύνολο του βάρους ή ο αριθμός των μελών του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο αναγραφόμενο στο Πιστοποιητικό καταμέτρησης.

19.3. Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο, η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

19.4. Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

20. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος, όσο αγωνίζεται, δεν πρέπει να κάνει ούτε να λαμβάνει εκπομπές φωνής ή δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα σκάφη.

21. ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Απαγορεύεται από τους αγωνιζόμενους και την ομάδα υποστήριξης τους η χρήση στην περιοχή των αγώνων, οποιασδήποτε ιπτάμενης συσκευής (drone) για οποιοδήποτε λόγο, μία ώρα πριν την εκκίνηση, κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών έως και μία ώρα μετά την λήξη τους.

22. ΕΥΘΥΝΗ

22.1. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα Οδύσσεια 2018 αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 2020), τις Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.

22.2. Με την δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

22.3. Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα ούτε ο Χορηγός/Χορηγοί φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με αυτόν.

22.4. Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

22.5. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα 4 του Μέρους Α’ των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 2020) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία»

23. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

23.1. Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα Ύδρα 2017 οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων (πράγματα και πρόσωπα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23.2. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

24. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Αγώνα Οδύσσεια 2018 (κυβερνήτης και μέλη πληρώματος) με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στον αγώνα συναινούν, στην από τους διοργανωτές ομίλους και τον χορηγό και κατά την κρίση τους συλλογή, χρήση και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο των ονομάτων, βιογραφικών και φωτογραφιών των συμμετεχόντων. Ομοίως επιτρέπουν, χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση του εν λόγω υλικού για την δημιουργία και εκμετάλλευση έργων ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφιών και προωθητικού υλικού κάθε είδους, στην εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε μέσο και τρόπο του σχετικού υλικού και στην μετάδοση και παρουσίαση του στο κοινό με κάθε τρόπο κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά την λήξη τους, επ’ αόριστον.

25. ΕΠΑΘΛΑ

25.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORCi, IRC και ORC Club καθώς και στους νικητές των υποκατηγοριών ανάλογα με τη συμμετοχή.

25.2. Έπαθλο θα απονεμηθεί επίσης και στο πρώτο σκάφος που θα τερματίσει στην ιστιοδρομία Μεγανήσι Ναύπακτος

26. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ

τ. +30 26450 51084

welcome@odyseasmarina.com

¨Ορμος Βαθύ Μεγανήσι Λευκάδα

Owner’s Cup 2018 Regatta «Odyssey» is ready to depart from Vathy, Meganisi for an exciting sailing week towards the Last Capital city of Ancient Greece, Korinthos.

The event will stop over at Nafpaktos and Aigio on the way to explore the hidden wonders of the Greek Country side.

A sailing trip to explore Greece’s History, Culture and Natural Products and of course, the people that took and still take part in creating them.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Παρών το Μεγανήσι στην «Philoxeneia 2013» χάρη στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Eπιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Μεγανησίου (αναν.)

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Μεγανησίου βγάζει το Μεγανήσι απ΄ την

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *