Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η “δια περιφοράς” συνεδρίαση του ΔΣ Μεγανησίου εν μέσω Πάσχα

Δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες

ΘΕΜΑ: Aκύρωση της αριθμ.52/2018  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μεγανησίου.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/νησου Δυτ .Ελλάδας και Ιονίου

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 («Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») παρ. 2 του Ν.3852/2010 η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α.. και παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ 12 του Ν.4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου:

«1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 241 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Στις 03-04-2018 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγανησίου με θέμα προς συζήτηση «Απόφαση σχετικά με αίτημα της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΤΚΗΝΑΙ Α.Ε.’ να καταβάλει το οφειλόμενο προς τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας.».

Ομόφωνα έγινε αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 52/2018. Όπως προκύπτει από το αριθμ.πρωτ. 918/10-04-2018 έγγραφο του Δήμου Μεγανησίου-Γραφείο Δημάρχου ‘’η πρόσκληση δεν δημοσιοποιήθηκε ως όφειλε και συνεπώς δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου’’.

Με το αριθμ.πρωτ. 935/11-04-2018 έγγραφο του Δήμου –Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ερωτήματός μας μας γνωστοποιήθηκε το εξής: ‘’…σας αποστέλλουμε αντίγραφο πρόσκλησης της εν λόγω συνεδρίασης και σας γνωρίζουμε ότι δεν δημοσιεύθηκε και δεν επιδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά χωρίς αποδεικτικό επίδοσης.

Επίσης δεν ενημερώθηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και εκ παραδρομής αναφέρονται στο πρακτικό ως παρόντες.’’

Επειδή σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 95 Ν.3463/2010 καθώς και στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου (αρ.απόφασης 42/2011) όπως ισχύει στο άρθρο 4-Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ‘’

5.Η πρόσκληση δημοσιεύεται απαραιτήτως στο δημοτικό κατάστημα και είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εάν τυχόν υπάρχει. Επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης, με fax, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ή γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και στους συμβούλους τρείς (03) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση από υπάλληλο του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας του συμβούλου η πρόσκληση επιδίδεται σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν. Αν ο σύμβουλος δεν κατοικεί στην έδρα του Δήμου, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο τη διεύθυνσή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του Δήμου όπου θα επιδίδονται οι προσκλήσεις καθώς επίσης οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της επιλογής του, για την γνωστοποίηση των προσκλήσεων.

Αν δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο μέσο για την γνωστοποίηση αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.’’      Κατόπιν των ανωτέρω, η ορθή τήρηση της διαδικασίας σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου και κατ’ επέκταση η νόμιμη σύνθεση του είναι απαραίτητα στοιχεία για τη νομιμότητα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράλειψη νόμιμης πρόσκλησης μέλους του συμβουλίου δημιουργεί κακή σύνθεση αυτού και αυτό καθιστά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως μη νομίμως ληφθείσα. 

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Ακυρώνουμε την αριθμ. 52/2018 απόφαση του Δημοτικού Σμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.    Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΤΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την  κοινοποίησή της.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *