Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Αυγούστου 2022

Ιστορική συνεδρίαση κι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Μεγανησίου

Τι συμφώνησαν ομόφωνα και σε πλήρη απαρτία για την καταβολή του τιμήματος εδαφικής έκτασης στον Σκορπιό. Δημοσιεύουμε το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης. Αναμένουμε και το Βίντεο

Στο Μεγανήσι σήμερα την 3η Απριλίου ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 17:00 του έτους 2018, το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου, στο Κατωμέρι, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 831/30-032018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πολίτη Νικολάου  του Σταύρου, η οποία επιδόθηκε, με αποδεικτικό σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πολίτης Νικόλαος του Σταύρου  Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδων.  Δάγλας Παναγιώτης του Νικολάου  Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος του Φιλίππου  Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος  Αργύρης Γεώργιος του Ηλία  Κονιδάρης Παναγιώτης του Ιωάννη  Δάγλας Ανδρέας του Πανογιώργου.  Αυγερινός Γεώργιος του Ηλία  Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη  Μάντζαρης Κωνσταντίνος του Αναστασίου  Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου  Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Δάγλα Παύλο του Γερασίμου που ήταν παρών.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: O Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κατωμερίου, Πολίτης Ευστάθιος και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαθέος, Μάντζαρης Παναγιώτης του Ανδρέα. -Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο Ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Μάντζαρης Πάνος του Πέτρου  για την τήρηση των πρακτικών αυτής.

-Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πολίτης Νικόλαος,  κήρυξε την έναρξη  της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Συνεδρίαση : 05η /2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:52 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:03/04/2018

Απόφαση σχετικά με αίτημα της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”  να καταβάλει το οφειλόμενο  προς τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας  (εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

Εισηγούμενος το θέμα ο κος Δήμαρχος είπε: Κύριοι σύμβουλοι: σε συνέχεια της με  αριθμ. 50/2018 απόφασή μας περί έγκρισης μετατροπής της οφειλόμενης γης σε χρήμα θέτω υπόψη σας την από 30-03-2018 αίτηση – πρόταση της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” προς το Δήμο Μεγανησίου, για να καταβάλει το οφειλόμενο προς τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας.

Η Ανώνυμη  Εμπορική Εταιρεία  «ΜΥΚΗΝΑΙ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 111/22-112017 έγκρισης δόμησης της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Λευκάδας πρόκειται να προβεί στην κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5) εντός της νήσου Σκορπιός σε έκταση 13.733,06 τ.μ. (βλ. σχ1). Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. Ε περίπτωση 7α του Π.Δ. 6/17-10-1978 ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα τέσσερις χιλιάδες (4000) μ2 και είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των τεσσάρων χιλιάδων (4000) μ2 με την προϋπόθεση παραχώρησης πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο, έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των 4.000 μ2 εκμετάλλευση.

Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 10.000 μ2 και μέχρι 17.500 μ2 για μεν τα πρώτα 10.000 μ2 έκταση ίση με την καθοριζομένη στην προηγούμενη περίπτωση, για δε τα επιπλέον τετρ. μέτρα έκταση ίση με την επιπλέον των 10.000 μ2 εκμετάλλευση, προσαυξημένη κατά το ήμισυ της επιπλέον αυτής, δηλαδή των 10.000 μ2 εκμετάλλευσης  (βλ. σχ7).    Συνεπώς σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη πρέπει να παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγανησίου χωρίς αποζημίωση για τα εγκριθέντα 13.733,06 τμ, πραγματοποιούμενης δόμησης, γήπεδο εκτάσεως 7.866,53 τ.μ. (10.0004.000+3.733,06/2).

Τα γήπεδο δε αυτό μπορεί να βρίσκεται εκτός της νήσου Σκορπιός αλλά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγανησίου. μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Μεγανησίου και να έχει την ίδια ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία από το αντίστοιχο εντός της νήσου Σκορπιός ((βλ. σχ1). Σύμφωνα  με το άρθρο 8 παρ. Ε περίπτωση 8 του Π.Δ. 6/17-10-1978  εναλλακτικά είναι δυνατόν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (εν προκειμένω της  Ανώνυμης  Εμπορικής Εταιρείας  «ΜΥΚΗΝΑΙ») προς την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (τέως Νομαρχία) η υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού (βλ. σχ7).     Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως διατάξεις.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη (σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 και στο κεφάλαιο 186 κεφ. ΣΤ παρ. 41 του Ν, 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Περιφερειών) και  ύστερα α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Δ/νσεις Πολεοδομίας κλπ.). Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή της κοινότητας εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφ’ ότου ζητηθεί τούτο από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η συναίνεση του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη εκδίδεται εντός συνολικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή (μετατροπής γης σε χρήμα) ορίζεται σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως διατάξεις (βλ. σχ3).

Μάλιστα σύμφωνα με τον ν. 1337/1983 αρ. 12 παρ. 13 «ο προσδιορισμός της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Δ του Ν. 2882/2001 (Α’ 17). Σύμφωνα δε με τον Ν. 2882/2001 “κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων” προβλέπεται ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου, είτε δικαστικά μέσω ειδικής εκτιμητικής επιτροπής και λοιπών διαδικασιών στο αρμόδιο εφετείο,  είτε με εξωδικαστικό συμβιβασμό που καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς” (αρ. 15 και 23 Ν. 2882/2001) (βλ. σχ3).

Στην πρώτη περίπτωση (δικαστική εκτίμηση) θα εκκινήσει η διαδικασία με αίτημα του ενδιαφερόμενου στον πρόεδρο της επιτροπής που είναι προϊστάμενος της Κτηματικής υπηρεσίας και θα ακολουθηθούν στη συνέχεια όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση “εξωδικαστικά” η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή.   Όπως καλά γνωρίζουμε όλοι, στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Λευκάδας εκκρεμεί αίτηση της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”  και σχετικός φάκελος για έκδοση οικοδομικής αδείας ανεγέρσεως τουριστικών εγκαταστάσεων στη νήσο Σκορπιός. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 6-10-78 Π.Δ./τος (ΦΕΚ 538 Δ), η ως άνω εταιρεία υπέβαλε αίτημα στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να εγκριθεί η μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης της εκτάσεως των 7.866, 53 τμ, που όρισε  η Δ/νση Πολεοδομίας Λευκάδος, σε καταβολή χρηματικού ποσού στον οικείο Δήμο Μεγανησίου, το οποίο η εταιρεία δήλωσε εξ αρχής αλλά και με την από 30-03-2018 αίτησή της προς το Δήμο μας ότι προτίθεται να καταβάλει εφάπαξ, εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας των τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείου 5 αστέρων).

Ήδη ο Δήμος μας εξέφρασε σύμφωνη γνώμη για την μετατροπή αυτή εκδίδοντας την υπ’ αριθμ. 50/2018 απόφασή του κι εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.24113/3925/29-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:6ΤΜ87ΛΕ-ΓΜΩ) με θέμα «Μετατροπή οφειλόμενης εισφοράς από γη σε χρήμα που αφορά σε ανέγερση ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” στη νήσο Σκορπιό του Δήμου Μεγανησίου»,  με την οποία το σχετικό αίτημά μας έγινε δεκτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 6/17 Οκτ. 1978 (ΦΕΚ-538 Δ’), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, τότε και μόνο, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα πρώτα τρία (3) χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας.

Εν συνεχεία μάλιστα ζητείται ο καθορισμός της αξίας της υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων). Ο καθορισμός μπορεί να γίνει και εξωδικαστικά. Ωστόσο σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5918/Φ.5.3031/29-03-2018 κι εν συνεχεία με το υπ’ αριθμ. 6135/Φ.5.2013/30-03-2018 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας με θέμα «Καταβολή εισφοράς σε χρήμα για την έκδοση άδειας δόμησης στο Σκορπιό» κρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η σύναψη έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ημών και του Δήμου Μεγανησίου στην οποία να συμφωνείται – καθορίζεται ο τρόπος και χρόνος καταβολής του ποσού που θα καθοριστεί στη συνέχεια (σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων
(Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων))  ούτως ώστε να κατοχυρώνονται πλήρως τα απορρέοντα από το νόμο δικαιώματα του Δήμου Μεγανησίου.

Για τους ανωτέρω λόγους κι επειδή ο Δήμος, ως δικαιούχος της ως άνω οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, έχει έννομο συμφέρον για άμεση έκδοση της οικοδομικής αδείας, προκειμένου να γίνει έναρξη των εργασιών κατασκευής της μονάδας και συνακόλουθα  και της προθεσμίας καταβολής της αποζημίωσης, εισηγούμε να γίνει αποδεκτή η από 30-03-2018 αίτηση-πρόταση της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” και να αποδεχτούμε να καταβληθεί το οφειλόμενο από την εταιρεία προς το Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας και να ενεργοποιήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες (σύσταση εκτιμητικής επιτροπής κλπ), ώστε να γίνει ο καθορισμός του τιμήματος για την μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα με εξωδικαστικό συμβιβασμό και προς επισφράγιση της ανωτέρω συμφωνίας και προς διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου Μεγανησίου επί της παραπάνω πρότασης της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου και της  “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα συμφωνείται – καθορίζεται ο τρόπος και χρόνος καταβολής του ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο κύριος Δήμαρχος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο, είδε  τα σχετικά έγγραφα και έχοντας υπόψη  1. Την με  αριθμ. 50/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου, περί έγκρισης μετατροπής της οφειλόμενης γης σε χρήμα 2. Το υπ’  Αριθ.Πρωτ.: 24113/3925/29-03-2018 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας 3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.24113/3925/29-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:6ΤΜ87ΛΕ-ΓΜΩ) με θέμα «Μετατροπή οφειλόμενη εισφοράς από γη σε χρήμα που αφορά σε ανέγερση ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” στη νήσο Σκορπιό του Δήμου Μεγανησίου». 4. Το υπ’ Αριθ.Πρωτ. 6135/Φ.5.30.3/30-3-2018 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας   5. Την από 30-03-2018 αίτηση – πρόταση της “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” προς το Δήμο Μεγανησίου. 6. Την από 2-03-2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Λευκάδας Μαριάννας Σπ. Κοψιδά.  αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ,  τα εξής:

1) Εγκρίνει κι αποδέχεται το αίτημα της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”  να καταβάλει το οφειλόμενο  προς τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας.

2) Αποφασίζει προς επισφράγιση της ανωτέρω συμφωνίας και προς διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου Μεγανησίου επί της παραπάνω πρότασης της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου και της  “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα συμφωνείται – καθορίζεται ότι τρόπος και χρόνος καταβολής του ποσού  (που θα καθοριστεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων

(Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) θα πραγματοποιηθεί ως  περιγράφεται ανωτέρω ήτοι η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”  θα υποχρεωθεί να καταβάλει το οφειλόμενο  προς τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας. Μετά δε από την υπογραφή του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού θα ακολουθήσει και ή έγκριση άδειας δόμησης – έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής μονάδας από την ΥΔΟΜ Λευκάδας.
Για τον ανωτέρω σκοπό εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Δάγλας Παύλος να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρει το εξής περιεχόμενο: _______________(αρχή ιδ.συμφωνητικού)___ ___________________

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ   Στο Μεγανήσι σήμερα, στις ……………….. 2018, ημέρα ο Δήμος Μεγανησίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στο  Κατωμέρι Μεγανησίου Λευκάδας, με Α.Φ.Μ………….. Δ.Ο.Υ. Λευκάδας εκπροσωπούμενος  από τον Δήμαρχο Μεγανησίου κ. Δάγλα Παύλο του Γερασίμου και της ………. με Α.Δ.Τ. ……………… και Α.Φ.Μ. …………… και η Ανώνυμη Εμπορική  Εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πανεπίστημίου αρ. 16, με Α.Φ.Μ. …………………… Δ.Ο.Υ. ………. εκπροσωπούμενη από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κας Γραφανάκη – Φασουλή Κορίνας του ……. και της ……….., με Α.Δ.Τ. …………………. και Α.Φ.Μ. ……………. Δ.Ο.Υ. ……………….. συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία, τα εξής:     Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……./2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου αναφορικά με την από 30-03-2018 αίτηση της Ανώνυμης Εμπορικής  Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” εγκρίθηκε το αίτημα της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”  να καταβάλει το οφειλόμενο  προς
τον Δήμο Μεγανησίου ποσό εφάπαξ εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας κι αποφασίστηκε προς επισφράγιση της ανωτέρω συμφωνίας και προς διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου Μεγανησίου να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Μεγανησίου και της  “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” ιδιωτικό συμφωνητικό που θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο καταβολής του ποσού  (που θα καθοριστεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) προς τον Δήμο Μεγανησίου.

Με το παρόν και σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Δήμος Μεγανησίου και η “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

α) Ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού  (που θα καθοριστεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) από την “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” προς τον Δήμο Μεγανησίου θα γίνει με ΕΦΑΠΑΞ καταβολή.

β) Ο χρόνος καταβολής του οφειλόμενου ποσού  (που θα καθοριστεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) από την “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” προς τον Δήμο Μεγανησίου θα γίνει με ΕΦΑΠΑΞ καταβολή, εντός εξαμήνου από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της τουριστικής μονάδας.

γ) Το ποσό που θα καθοριστεί με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού  όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ 2 του Ν.2882/2001 σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) και μετά από εισήγηση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/6-2-2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) : «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», εν συνεχεία θα καταβληθεί στο Δήμο Μεγανησίου  με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό  σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του  ΠΔ 17-//1978 (ΠΔ  ΦΕΚ Δ 538 1978) ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στην “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου .   Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα για το Δήμο Μεγανησίου κι ένα για την “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.” και υπογράφεται δε από τους παρισταμένους, ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο Μεγανησίου

Για την Ανώνυμη Εμπορική  Εταιρεία με την επωνυμία  “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.”

_______________________(τέλος ιδ.συμφωνητικού)______________________________

3) Αποφασίζει ότι η εκτίμηση της αξίας της οφειλόμενης εισφοράς σε γη εκτάσεως 7866,53 τ.μ. για την ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων στη νήσο Σκορπιό του Δήμου Μεγανησίου και ο καθορισμός της τιμής μονάδας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού που όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ 1 του Ν.2882/2001 σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 “Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) και μετά από εισήγηση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/6-2-2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) : Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων)  και για την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Απόφαση έλαβε Αύξοντα Αριθμό : 52

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ενημέρωση Π.Ε Λευκάδας: lockdown για τις κότες μέχρι νεωτέρας! Να απφεύγονται οι “κοινωνικές” επαφές!

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ Διοικητήριο Λευκάδας Τηλ. 2645360752 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Σας ενημερώνουμε […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *