Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Με συνοπτικές διαδικασίες ο διαγωνισμός για την επισκευή της ράμπας του ferry-boat στα Σπήλια

Χάθηκε το “στοίχημα” να είναι έτοιμη το Πάσχα. Τρέχουν να προλάβουν την καλοκαιρινή σεζόν

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 29.760,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα )

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΛΙΜΕΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 24.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), πλέον ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pin.gov.gr στην διαδρομή Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί από την οποία δύνανται να τα αναπαραγάγουν δωρεάν και με δική τους ευθύνη, εκτός από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο παρέχεται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Διοικητήριο, μέχρι την Δευτέρα 16/04/2018

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 26453-60771, FAX: 26453-60765. Αρμόδιος υπάλληλος Αλεξία Κότσαλη.

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016) ως ισχύει. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αρ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/30-12-2016).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Διοικητήριο Λευκάδας – Λευκάδα Τ.Κ. 31100.

Η δημοπρασία θα γίνει με Συνοπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 ) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124, 125 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480,00) ευρώ για τον συνοπτικό διαγωνισμό, παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις του ΚΑΠ-ΕΡΓΑ 2017 , K.Α.Ε. 20719782052017001001 ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δήμος Μεγανησίου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

update: Οι εισηγήσεις των θεμάτων: Θέματα_1_2_3_4 Θέμα 5 Θέμα 5α Λαογραφικό_Βαθύ:Τεχνική Έκθεση,Μελέτη Θέμα 5β Ιστορικής Διαδρομής Θέμα 5γ Πηγάδια Παρουσίαση […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *