Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2021

Aκυρώνει η Αποκεντρωμένη την 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τα τέλη

Δεν έχει τέλος  η προσπάθεια για σύνταξη προϋπολογισμού

Όλο το σκεπτικό της νέας ακύρωσης:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 («υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») παρ. 2 του Ν.3852/2010 η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας  συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α.. και παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ 12 του Ν.4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 241 του ν. 3852/2010, ασκείται από το τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Επειδή με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΥΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΥΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Σο τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΥΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΥΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .

Επειδή το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική οικονοµική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς παρεχόµενης δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της. Η δηµόσια δε αυτή υπηρεσία, χάριν της οποίας επιβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται µεν χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όµως µε αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιµοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της. Πρόκειται δηλαδή, για µονοµερώς επιβαλλόµενες χρηµατικές υποχρεώσεις, διακρινόµενες από τους φόρους, κατά το ότι η καταβολή αυτών, συνδέεται µε την παροχή ειδικής ωφέλειας. Λόγω δε ακριβώς του δηµόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκην την πραγµατική χρησιµοποίηση της υπηρεσίας, ούτε την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ εσόδων – εξόδων, δεδοµένου ότι αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιµότητα) παροχής της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. (ΤΠΕ΢ΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007)- (ΣτΕ 1620/2012 ολομ.).

Επειδή το τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων θα καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, ήτοι τις αποδοχές του τακτικού και ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και καταβρέγματος, καθώς και πάσα άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός από το δημοτικό συμβούλιο του τέλους εις το προσήκον ύψος συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών αυτού την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 120 και 124 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα(πειθαρχικό έλεγχο).  (άρθρο 17 Ν.1080/80).  Η μισθοδοσία κάθε εργαζομένου επιβαρύνει τον φορέα και την υπηρεσία που αυτός διορίστηκε, βασιζόμενοι και στην πράξη διορισμού του. Στην προκειμένη περίπτωση οι αποδοχές των οδηγών απορριμματοφόρου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν παράλληλα καθήκοντα λόγω έλλειψης προσωπικού, επιβαρύνουν την υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα, την υπηρεσία καθαριότητας, στην οποία εξ αρχής διορίστηκαν.

Επειδή στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Σο στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών.  Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους.(ΤΠ.Ε΢. 50106/31.12.2013) Επειδή τα έσοδα από τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, έτσι ώστε το ύψος των δαπανών αυτών να μην υποκρύπτει φορολογία, γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών ως ανταποδοτικών. Σα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνον τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων. (ΤΠΕ΢ εγκ.1/904/08.01.2001). Σελικώς οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2018 υπολογίζονται στα 131.620,00 ευρώ ενώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2018, με μείωση συντελεστών κατά 10%, στα 113.109,76 ευρώ.

Επειδή σύμφωνα με την αρ. οικ.25595/26-07-2017 (ΥΕΚ 2658/Β/2017) ΚΤΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» στο άρθρο 3 (Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2018 αναφέρεται ‘ Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2018 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2017 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2018, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:

– την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016,

– την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2017 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ
2018,
– την εκτέλεση του Π/Υ 2016 για την ίδια, ως άνω περίοδο(δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2018 καταρτίζεται Ιούλιο2017, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2016 και 2017),

– την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2017, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2016.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:

α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.

β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.’ Στην περίπτωσή μας η εν λόγω απόφαση και η αιτιολογία που τη συνοδεύει δεν συμβαδίζουν με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις οδηγίες της.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Ακυρώνουμε την αριθμ. 46/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *