Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

Υπουργείο Ανάπτυξης για Θέατρο Λευκάδας: “Σε ισχύ απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 3,8 εκ. ευρώ”

Έχει απορριφθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο  προσφυγή της ΠΙΝ κατά της απόφασης

Στις  18-8-2014 κοινοποιήθηκε στην ΠΙΝ η υπ’ αριθμ. 39295/Α.Πλ.6016/30-7-2014 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία επιβάλλεται στην πρώην Ν.Α. Λευκάδας δημοσιονομική διόρθωση ύψους 3.871.820,37 € για το έργο «ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Κατά της αποφάσεως αυτής  ασκήθηκε στις 15/10/2014 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έφεση και αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο τρία χρόνια αργότερα εκδίδει την  1415/2017 απόφαση και απορρίπτει την έφεση.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσβολή της απόφασης η οποία βρίσκεται σε ισχύ, εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο προσβολή της με αίτηση αναιρέσεως ενώπιων της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παραθέτουμε προς κατανόηση  μέρος της:

Κ.Υ.Α. αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014

Ορισμοί ,άρθρα

5. «Δημοσιονομική Διόρθωση»: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

6. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

7. «Ανάκτηση»: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.

8. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

9. «Κανονισμός»: ο υπ’ αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Άρθρο 4
Δημοσιονομική διόρθωση μετά από επιτόπια επαλήθευση/ επιθεώρηση

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης από την αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή επιθεώρησης από την Αρχή Πιστοποίησης και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή η Αρχή Πιστοποίησης συντάσσει σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συμπεράσματα και τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ/ ΕΦ ή ΑΠ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκριση της και κοινοποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

2. Στην περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση/ επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης στο Δικαιούχο γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά στους Δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 5
Δημοσιονομική διόρθωση μετά από επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων

1. Στην περίπτωση που για μια ολοκληρωμένη πράξη απορρέουν υποχρεώσεις για το Δικαιούχο από τις ρυθμίσεις του άρθρου 71 του Κανονισμού ή/και από την απόφαση χρηματοδότησης/ ένταξης ή/ και από την απόφαση/ βεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης, η ΔΑ/ ΕΦ διενεργεί διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση τήρησης των υποχρεώσεων και συντάσσει έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Η έκθεση εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ/ ΕΦ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκρισή της και κοινοποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

2. Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται στην έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 και ανάκτηση. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων στο Δικαιούχο γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων ή/και ανακτήσεων θα πρέπει να είναι αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

Συμπερασματικά λοιπόν  υπό τις παρούσες συνθήκες, μοιάζει κομματάκι δύσκολο να ενταχθεί το Θέατρο Λευκάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, βέβαια πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο λόγω μερικής ή ανεπαρκής ενημέρωσής μας να αποδειχθεί η εκτίμησή μας εσφαλμένη. Μακάρι να μας διαψεύσουν.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Βεργίνεια 2014 (αναν.)

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Τσουκαλάδων προκηρύσσει  τους αθλητικούς αγώνες στίβου “ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2014”. Οι αγώνες γίνονται σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, τον […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights