Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2021

Χρήμα έναντι γης για τον Σκορπιό αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του δήμου Μεγανησίου

Σε δεύτερο χρόνο θα καθοριστεί το ανάλογο ύψος  ποσού

Σύμφωνα με το με αριθμ. 4502/φ.5.30.3 /12-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας κ΄ Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: «Γνωμοδότηση περί μετατροπής υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης, σε καταβολή χρηματικού ποσού για την έκδοση άδεις δόμησης στο Σκορπιό»  με το οποίο και έχοντας υπόψη:

α. Το με αρ.πρωτ.οικ.27417/Φ.5.30.3/27-11-2017/ΥΔΟΜ Λευκάδας

β. Η από 212-2018 αίτηση ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. γ. Αρ.πρωτ.17695/2799/6-3-2018/Π.Ε. Λευκάδας (Δ.Λ.4502/9-3-2018) αναφέρει σχετικά:     «Με το (γ) σχετικό ζητήθηκε η γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας ως προς τη μετατροπή της υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα, που αιτείται η Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μυκήναι με την (β) σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 6/17 Οκτ. 1978 (ΦΕΚ538 Δ’).

Όπως αναφέρει στο (α) σχετικό έγγραφό , πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο Μεγανησίου χωρίς αποζημίωση για τα εγκριθέντα 13.733,06 τ.μ. πραγματοποιούμενης δόμησης, γήπεδο έκτασης 7.866,53 τ.μ. (10.000 – 4.000 + 3.733,06/2). Το γήπεδο αυτό μπορεί και να βρίσκεται εκτός νήσου Σκορπιού αλλά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγανησίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και να έχει την ίδια ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία από το αντίστοιχο εντός του Σκορπιού.

Εναλλακτικά είναι δυνατόν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να μετατραπεί η υποχρέωση παραχώρησης έκτασης σε καταβολή αντίστοιχου χρηματικού ποσού σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεων διατάξεις.     Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 6/17 Οκτ. 1978 (ΦΕΚ-538 Δ’), «Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β) από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Δ/νσεις Πολεοδομίας και Τ.Π και Π.Ε Νομαρχιών)».

Η ως άνω αρμοδιότητα του Νομάρχη έχει περιέλθει με το Ν.3852/10 στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη αν του έχει μεταβιβασθεί. Περαιτέρω στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι «Η κατά τα ανωτέρω γνώμη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, που έχει πραγματοποιηθεί για τις αντίστοιχες περιοχές (τυχόν μελέτες ή αποφάσεις Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ΖΟΕ ή ζωνών ειδικών χρήσεων κλπ.) αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπηρεσία μας έχει να αναφέρει επί του συγκεκριμένου θέματος τα ακόλουθα: Στη νήσο Σκορπιό όπου πρόκειται να εκδοθεί άδεια δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*) συνολικής επιφάνειας 7.866,53 τ.μ. σύμφωνα με την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.111/22-11-2017 έγκριση δόμησης, δεν έχει γίνει πολεοδομικός σχεδιασμός και όλο το νησί είναι ενιαία ιδιωτική έκταση εμβαδού 831.884,94 τ.μ. εκ των οποίων 400.937,84 τ.μ. έχουν χαρακτηρισθεί δασικά.

Με το ΦΕΚ 374 Δ΄/26-10-2015 έχει γίνει καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού αλλά όχι παραλίας. Επί της νήσου δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι δρόμοι καθότι όλοι οι υπάρχοντες είναι ιδιωτικοί και εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει επίσης κοινόχρηστη ζώνη παραλίας καθότι ως ιδιωτικό νησί δεν έχει καθορισθεί τέτοια από την αρμόδια επιτροπή. Με τα δεδομένα αυτά δεν είναι δυνατή η κατάτμηση της όλης ιδιοκτησίας ώστε να εξασφαλιστεί γήπεδο προς παραχώρηση στο Δήμο Μεγανησίου έκτασης 7.866,53 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. ΤΗΣ 24/31-5-1985 (ΦΕΚ-270 Δ’) : «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών», απαιτείται «Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο είκοσι πέντε (25) μέτρα».

Συνεπώς η εξασφάλιση αυτοτελούς γηπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εντός της νήσου Σκορπιού για παραχώρηση στο Δήμο Μεγανησίου, είναι πολεοδομικά αδύνατη. Στην ίδια ως άνω διάταξη του Π.Δ.6/17-10-1978 αναφέρεται ότι «Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώρηση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς την έκταση όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, το οποίο θα βρίσκεται πάντως εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας δημοτικής κοινότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση έκταση βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός (1) χιλιομέτρου από το γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση.

Η προς παραχώρηση ενιαία έκταση πρέπει να έχει την αυτή ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία με το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση και πολεοδομική καταλληλότητα για την ανάπτυξη των χρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο».

Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα θα υπήρχε εφόσον η Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μυκήναι είχε διαθέσιμο προς παραχώρηση άλλο ισοδύναμο και κατάλληλο ακίνητο εντός της νήσου Μεγανησίου, πράγμα που δεν προκύπτει από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στην υπηρεσία μας στοιχεία.

Όπως επίσης αναφέρεται στη συνέχεια του άρθρου 8 του Π.Δ.6/17-101978 «Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδείες, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής τεχνικής υποδομής αποκλειομένων των κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης ( κάμπινγκ).

Στην περίπτωση παραχώρησης έκτασης σε άλλο γήπεδο όμορο ή μη επιτρέπεται η ανάπτυξη και άλλων χρήσεων κοινωνικής τεχνικής υποδομής (όπως χρήσεων εκπαίδευσης, πρόνοιας κ.λπ.), από τον οικείο δήμο, εφόσον είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικείου δήμου και η έκταση είναι πολεοδομικώς κατάλληλη».

Τίθενται δηλαδή συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του προς παραχώρηση ακινήτου που συνάδουν με τουριστικές ή κοινωφελείς δραστηριότητες.       Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η επιβαλλόμενη παραχώρηση γης, εφόσον αυτή μετατρέπονταν σε καταβολή αντίστοιχου χρηματικού ποσού το οποίο ο Δήμος Μεγανησίου θα είχε την ευελιξία να το χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη των τουριστικών ή κοινωφελών δραστηριοτήτων που επιθυμεί, είτε σε δίκη του ιδιοκτησία είτε με όποιο άλλο τρόπο κρίνει χρήσιμο.»

Έχοντας υπόψη, τα προβλεπόμενα της παρ. 8 ου άρθρου 8 του ΠΔ 6/17-10-1978 (ΦΕΚ.538 Δ΄) την με αριθμ.πρωτ. οικ 27417/φ.5.30.3/27112017 γνωμοδότηση της ΥΔΟΜ Λευκάδας, τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων του Δήμου μας κας. Κοψιδά Μαριάννας και κου Όλυμπου Παρασκευά, την από 21/2/2018 αίτηση της εταιρείας «Μυκήναι ΑΕ» καθώς και τα παραπάνω αναφερόμενα στη γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας, εισηγούμαστε θετικά για την αιτούμενη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης, σε καταβολή αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο, και είδε  τα σχετικά έγγραφα και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ,  τα εξής:

Εγκρίνει την μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης της έκτασης των 7.866,53 τ.μ. της Νήσου Σκορπιού, στο Δήμο Μεγανησίου, σε καταβολή αντιστοίχου χρηματικού ποσού.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *