Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Φεβρουαρίου 2021

Στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου Λευκάδας

Εντάσσονται σ΄αυτό Μεγανήσι και  Βόνιτσα. Μέχρι το 2021 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο

Την ένταξη της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» , αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η πράξη αποτελεί τη Β’ φάση τμηματοποιημένης πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (mis 448269) και περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους αντικείμενα: Την «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», η οποία υλοποιείται με 6 επιμέρους συμβάσεις ανά κατηγορία μελετητικού πτυχίου (Χημικού Μηχανικού, Η/Μ, Στατικές, Αρχιτεκτονικές, Περιβαλλοντικές, Τοπογραφικές), ως υποέργα 1 και 9 έως 13). Την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η ΜΟΠΑΚ περιλαμβάνει την προεπεξεργασία με μηχανικό διαχωρισμό των συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών και κομποστοποίηση του διαχωρισμένου από τα σύμμεικτα οργανικού κλάσματος και προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, σε ξεχωριστές γραμμές.

Η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά απόβλητα και ανακυκλώσιμα απόβλητα υλικών των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, καθώς και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τους οικείους ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και τη σχετική προγραμματική σύμβαση. Επίσης θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα των Δήμων Λευκάδας και Ακτίου-Βόνιτσας.

Η δυναμικότητα στο τμήμα προεπεξεργασίας θα ανέρχεται σε 12 τόνους/ώρα.   Στο τμήμα κομποστοποίησης, το οποίο αποτελείται από 4 τούνελ, η δυναμικότητα είναι 17.000 τόνους /έτος και θα παράγεται:

Α) compost τύπου Α από το διαχωρισμένο οργανικό των υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες επίχωσης ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων (σύμφωνα με την ΚΥΑ 56366/4351, ΦΕΚ/Β/3339/12.12.2014).

Β) compost από προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες αναδάσωσης, τα οποία θα έχουν επαρκώς σταθεροποιηθεί στον χώρο ωρίμανσης για 6 εβδομάδες. Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται στα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Πάτρας ή Ιωαννίνων.

Το υπόλειμμα της επεξεργασίας θα οδηγείται στον ΧΥΤ της 3ης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας.  Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της και εκτός των ημερών αιχμής (δηλαδή στους χειμερινούς μήνες) η ΜΟΠΑΚ θα επεξεργάζεται σταδιακά και τα δεματοποιημένα αστικά απόβλητα που θα έχουν αποθηκευθεί προσωρινώς στην παρακείμενη πλατφόρμα προσωρινής αποθήκευσης.

Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ». Αφορά την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΜΟΠΑΚ.

Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ». Αφορά την προμήθεια 200 καφέ κάδων για τη δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας.

Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ”. Αφορά την προμήθεια ενός λειοτεμαχιστή για τον τεμαχισμό, την θραύση, την κοπή μειώνοντας το μέγεθος και τον όγκο των ογκωδών απορριμμάτων  στο ελάχιστο δυνατό και την υποβοήθηση της βέλτιστης λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ.

Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»: Αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού δεματοποίησης προκειμένου να γίνεται δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων της  Λευκάδας μέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ. Ο δεματοποιητής θα εγκατασταθεί στην αδειοδοτημένη προς τούτο πλατφόρμα που κατασκευάστηκε κατά την Α’ φάση της πράξης.

Την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης σε δύο ΧΑΔΑ της νήσου Λευκάδας, που ξεκίνησαν κατά τη Α’ φάση της πράξης.

Την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ»: Αφορά την μεταφορά των απορριμμάτων προς εναπόθεση στο ΧΑΔΑ Λευκάδας ώστε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Λευκάδας που ξεκίνησε κατά τη Α’ φάση της πράξης. 5. Παραδοτέα πράξης:  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με τα εξής επιμέρους μελετητικά αντικείμενα

1. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Μελέτη έργων χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων

2. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Η/Μ μελέτες

3. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Μελέτη έργων ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Στατικές μελέτες

5. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Τοπογραφικές μελέτες

6. Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ –  Αρχιτεκτονική μελέτη ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΤΠΟΙΗΣΗ (ΜΟΠΑΚ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ, δυναμικότητας περί τους 30.000 τν/έτος αποβλήτων.

Εντός του διαθέσιμου χώρου θα υπάρχουν: • Χώρος προσέγγισης / ελιγμού και εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων και parking. • Κτίριο προεπεξεργασίας, βιομηχανικού τύπου όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός των υλικών ανακύκλωσης και ο διαχωρισμός / εμπλουτισμός του βιοαποδομησίμου κλάσματος.   • Χώρος κομποστοποίησης, όπου θα κατασκευαστούν 4 τούνελ κομποστοποίησης, πλυντρίδα και βιόφιλτρα για την απόσμηση των τούνελς.   • Χώρος 2ης φάσης κομποστοποίησης (ωρίμανσης).  Ο χώρος διαμορφώνεται σε ανοικτή πλατεία εντός της έκτασης του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση Αλυκές. • Μονάδα ραφιναρίσματος του κομπόστ , νότια του κτιρίου του μηχανικού διαχωρισμού  • Χώρος αποθήκευσης ανακτημένων υλικών ανακύκλωσης. • Τεμαχιστής κλαδεμάτων και αρπάγη.

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ και συγκεκριμένα: • Δύο (2) ελαστιχοφόροι φορτωτές (clark), • Ένας (1) ελαστιχοφόρος φορτωτής (loader),  • Ένας (1) αναστροφέας compost ΚΑΔΟΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ: 200 καφέ κάδοι 1,1 lt για τη χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων. Ένας (1) ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Ένα (1) συγκρότημα ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για τη δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στη θέση «Αλυκες» ΔΕ Λευκάδας και στη θέση «Βαγένη» έναντι ΒΙΟΚΑ ΔΕ Ελλομένου στο πλαίσιο της Β’ φάσης της πράξης. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ “. Μεταφορά και εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΧΑΔΑ στη θέση «Αλυκές» Λευκάδας.

 

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *