Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
25 Φεβρουαρίου 2021

Ακυρώνει η Αποκεντρωμένη και την δεύτερη απόφαση για μειωμένα δημοτικά τέλη

 Σημείωση meganisinews:  Eπειδή στην προηγούμενη ακύρωση δεν είχαμε πάρει θέση, διότι προέχει η παρουσίαση του γεγονότος ,εντούτοις  και το σκεπτικό της νέας απόφασης σε μια γρήγορη ματιά που του ρίξαμε,  σε πολλά σημεία του είναι βαθιά αντικοινωνικό,  αντιδημοκρατικό, αντιδεολογικό ,  πλήρως εναρμονισμένο στο νομικό πλάισιο του  σχεδίου “Καλλικράτης” στην αυτοδιοίκηση. Ενός σχεδίου  που φέρει όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, ενός σχεδίου “ταφόπλακα” της τοπικής αυτοδιοίκησης , ενός σχεδίου που η Κυβέρνηση δεν τόλμησε(όπως και πολλά άλλα) ν΄αναθεωρήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Αυτά ασχέτως με το με ποια άποψη από τις δυό δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου κανείς συντάσσεται…

 Όλο το σκεπτικό της απόφασης

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 («Τποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») παρ. 2 του Ν.3852/2010 η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Τπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α.. και παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ 12 του Ν.4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Τπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. ΢ε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου:

«1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».           Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 241 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Σμήμα Προσωπικού και τα Σμήματα ΔιοικητικούΟικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Επειδή το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική οικονοµική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς παρεχόµενης δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της. Η δηµόσια δε αυτή υπηρεσία, χάριν της οποίας επιβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται µεν χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όµως µε αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιµοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της.

Πρόκειται δηλαδή, για µονοµερώς επιβαλλόµενες χρηµατικές υποχρεώσεις, διακρινόµενες από τους φόρους, κατά το ότι η καταβολή αυτών, συνδέεται µε την παροχή ειδικής ωφέλειας. Λόγω δε ακριβώς του δηµόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκην την πραγµατική χρησιµοποίηση της υπηρεσίας, ούτε την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ εσόδων – εξόδων, δεδοµένου ότι αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιµότητα) παροχής της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. (ΤΠΕ΢ΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007)- (΢τΕ 1620/2012 ολομ.).

Επειδή τα έσοδα από τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, έτσι ώστε το ύψος των δαπανών αυτών να μην υποκρύπτει φορολογία, γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών ως ανταποδοτικών. Σα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνον τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων. (ΤΠΕ΢ εγκ.1/904/08.01.2001)

Επειδή το τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων θα καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, ήτοι τις αποδοχές του τακτικού και ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και καταβρέγματος, καθώς και πάσα άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός από το δημοτικό συμβούλιο του τέλους εις το προσήκον ύψος συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών αυτού την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 120 και 124 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα(πειθαρχικό έλεγχο).  (άρθρο 17 Ν.1080/80).      στην αρ.02/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου αναφέρεται η παρακάτω πρόταση η οποία εν τέλει εγκρίθηκε: ‘α) οι οδηγοί μας απασχολούνται στο λεωφορείο του Δήμου και σε όλα τα υπόλοιπα οχήματα πολλές ώρες, πολύ περισσότερες από όσες οδηγούν το απορριμματοφόρο. Ως εκ τούτου δύναται ο κύριος Δήμαρχος με σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου να απασχολήσει επί έξι τουλάχιστον μήνες τους οδηγούς σε άλλα καθήκοντα πλην των ανταποδοτικών της καθαριότητας, ώστε να ελαφρυνθούν αντίστοιχα οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Δεν πρόκειται για αφαίρεση τακτικών, εφόσον αυτοί θα πληρώνονται για μη ανταποδοτικές υπηρεσίες.’

Η μισθοδοσία κάθε εργαζομένου επιβαρύνει τον φορέα και την υπηρεσία που αυτός διορίστηκε, βασιζόμενοι και στην πράξη διορισμού του. Στην προκειμένη περίπτωση οι αποδοχές των οδηγών απορριμματοφόρου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν παράλληλα καθήκοντα λόγω έλλειψης προσωπικού, επιβαρύνουν την υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα, την υπηρεσία καθαριότητας, στην οποία εξ αρχής διορίστηκαν.

Επειδή στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Σο στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών.

Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους.(ΤΠ.Ε΢. 50106/31.12.2013). ΢την αρ.02/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου αναφέρεται η παρακάτω εγκεκριμένη πρόταση: ‘ β) διαφωνούμε πλήρως με το ποσό των 60.000 που τοποθετείται στον ΚΑΕ 20-6117.001 για μεταφορά απορριμμάτων, μιας και ο δήμος μας δεν σκοπεύει να μεταφέρει εκτός νησιού τα σκουπίδια του, παρά ένα μικρό μέρος τους, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ΣΜΑ.

Ο ίδιος κωδικός πέρυσι είχε περίπου 20.000 ευρώ για τη μεταφορά των παραγόμενων απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι μπορούμε από τον κωδικό να ελαφρύνουμε τις δαπάνες μας τουλάχιστον κατά 30.000.’ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/2010 απόφαση του ΣτΕ ο προσδιορισμός των προβλεπόμενων εξόδων (προϋπολογισμός) διενεργείται με βάση επίκαιρες διαπιστώσεις και ακριβή στοιχεία «…αναγόμενα στο έτος στο οποίο αφορά η απόφαση καθορισμού των συντελεστών…, χωρίς να υπολογίζεται κατ’ ανάγκην ή να απαιτείται να συσχετίζεται με αντίστοιχες δαπάνες προηγούμενων ετών.».

Η όποια  εκτίμηση (προϋπολογισμός) δαπανών πρέπει να γίνεται με βάση επίκαιρα στοιχεία (κατά το χρόνο λήψης της απόφασης) και να αιτιολογείται, καθώς επίσης και με τις υπ’ αριθμ. 3263/82 και 3280/01 αποφάσεις του ΣτΕ, στο σκέλος των εξόδων πρέπει να παρατίθενται «…τα ακριβή χρηματικά ποσά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών αυτών κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως, καθώς και οι κατά προσέγγιση προβλεπόμενες για τη χρονική περίοδο που αφορά το τέλος αυξήσεις αυτών.». Σελικώς οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2018 υπολογίζονται στα 175.900,00 ευρώ ενώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2018 στα 72.433,08 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή η σημαντική διαφορά των 103.466,92 ευρώ υπέρ των δαπανών.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του Ν.4483/2017 (ΥΕΚ 107/31-07-2017) «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων» αναφέρεται ότι: ‘Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελών, που να αφορά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος. Το ύψος των τελών σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καθοριστεί, εάν απαιτείται, έως το ύψος των αντίστοιχων τελών του δήμου της έδρας του νομού.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης και στην περίπτωση που δεν υφίσταται απόφαση επιβολής τελών για το τρέχον έτος, η κάλυψη των δαπανών αυτών από άλλους πόρους των δήμων προϋποθέτει τη λήψη απόφασης επιβολής τελών για το έτος 2018.’  Στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου  4483/2017 του Τπουργείου Εσωτερικών επισημαίνονται τα εξής επί του άρθρου 47:’’

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των μειωμένων εσόδων από τέλη και η αδυναμία ισοσκέλισης αυτών με τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των μικρών πληθυσμιακά δήμων. Είναι προφανές ότι μια υψηλή δαπάνη, λ.χ. της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως είναι η αγορά ενός απορριμματοφόρου και ενώ δεν υφίσταται ειδική για το σκοπό αυτό χρηματοδότηση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με μοναδική πηγή εσόδου τα τέλη που δυνητικά θα έπρεπε να εισπραχθούν από μικρό αριθμό δημοτών.

Παρέχεται, ως εκ τούτου, η δυνατότητα στο Δήμο να καλύψει το ποσό που δεν μπορεί ρεαλιστικά να εισπραχθεί από τέλη, από άλλα και μη προορισμένα για ειδικό σκοπό έσοδά του. Σε περίπτωση δε, που η ανταποδοτική υπηρεσία παρέχεται από νομικό πρόσωπο του Δήμου, λ.χ. μια Δ.Ε.Υ.Α., παρέχεται, με την παράγραφο 2 της διάταξης, η δυνατότητα ο Δήμος που την έχει συστήσει να την χρηματοδοτεί, προκειμένου τα τέλη που αυτή πλέον επιβάλει στους δημότες να μην ξεπερνούν σε ύψος αυτά που επιβάλει ο δήμος της έδρας του νομού, ή η Δ.Ε.Υ.Α. του τελευταίου.

Τέλος, επειδή σκοπός της διάταξης δεν είναι να παρουσιαστεί το φαινόμενο, οι μικροί αυτοί δήμοι να μην επιβάλλουν καθόλου τέλη στους δημότες τους, προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον απόφαση επιβολής τελών, το ύψος των οποίων, εφόσον απαιτείται, θα μπορεί να φτάνει μέχρι το ύψος των τελών που έχει αποφασίσει να επιβάλλει ο Δήμος της έδρας του νομού που αυτός ανήκει, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες με την ίδια οικονομική επιβάρυνση.

Πρόσθετα, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης και στην περίπτωση που δεν υφίσταται απόφαση επιβολής τελών για το τρέχον έτος, η κάλυψη των δαπανών αυτών από άλλους πόρους των δήμων προϋποθέτει τη λήψη απόφασης επιβολής τελών για το έτος 2018.’’        Προβάλλεται ξεκάθαρα από την ανωτέρω αιτιολόγηση ο λόγος ψήφισης του άρθρου 47 του ν.4483/2017 και ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Επισημαίνεται δε το γεγονός ότι τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας, που είναι ο Δήμος της έδρας του Νομού, κυμαίνονται από 0,80 € εως 2,00€ για τις οικίες και από 1,20€ εως 3,50 € για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον βάση του εν λόγω άρθρου επιβάλλεται ως προϋπόθεση να έχει καταρχήν  ληφθεί απόφαση επιβολής τελών, που αυτό συνεπάγεται την επιβολή εκείνων των συντελεστών που θα οδηγήσουν στην ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας, και εν συνεχεία εφόσον τα έξοδα υπερβαίνουν των εσόδων τότε η διαφορά θα καλύπτεται από έσοδα του Δήμου που δεν θα προορίζονται για ειδικό σκοπό.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Ακυρώνουμε την αριθμ. 02/2018 απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.    Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου    152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΤΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την  κοινοποίησή της.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *