Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιανουαρίου 2022

Επανέρχεται το θέμα της υδροδότησης του Μεγανησίου. Πιέζει η Λευκάδα για “αποικιοκρατική σύμβαση”

Μας απειλούν ακόμα και με διακοπή!

Έχουμε γράψει ότι τελευταία οι σχέσεις του δήμου μας με την Λευκάδα δεν διανύουν και την καλύτερη τους περίοδο. Σε σημείο τέτοιο, που να μας κάνει ν΄αναπολούμε τις  ημέρες και τη σχέση μας την περίοδο δημαρχίας του κ. Κώστα Αραβανή.

Ξαφνικά λοιπόν και σε μια προσπάθεια εξαγωγής των προβλημάτων ύδρευσης του όμορου δήμου της Λευκάδας, θυμήθηκαν τη συμφωνία για το νερό της  Βαυκερής, μια συμφωνία που δεν κατάφεραν να κλείσουν οι τέως δήμαρχοι Λευκάδας και Μεγανησίου, κ.κ. Κώστας Αραβανής και Στάθης Ζαβιτσάνος, λίγο πριν την δύση της θητείας τους, διόλου τυχαία.

Διότι, οι όροι που ήθελαν να επιβάλλουν στο Μεγανήσι ήταν άκρως αποικιοκρατικοί κι απαράδεκτοι. Μάλιστα είχαν προηγηθεί τρία επεισοδιακά δημοτικά συμβούλια στην Λευκάδα και ένα στο Μεγανήσι.

Κι ενώ λοιπόν οι ίδιοι αποφάσισαν για το κείμενο θέσεων συμφωνίας, έρχονται σήμερα και ζητούν  την ανατροπή των δικών τους σημείων, απαιτώντας   υδρόμετρα, πληρωμή αλλά και χειρότερα: δικαίωμα διακοπής του νερού  όποτε αυτοί θέλουν. Μάλιστα, θέλουν ν΄αλλάξουν τον τρόπο ύδρευσης, αναφέροντας ρητά στην συμφωνία ότι το Μεγανήσι υδρεύεται από τον σύνδεσμο κι όχι από την Βαυκερή.

Δηλαδή διεκδικούν να τους χαριστεί ένα δίκτυο, για το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν κατέβαλλαν ούτε ευρώ για την κατασκευή και λειτουργία του.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα  πριν 10 ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Λευκάδα των δύο δημάρχων, παρουσία και του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Κώστα Σέρβου. Για τ΄αποτελέσματα  αυτής της συνάντησης  αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση  στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου, όποτε αυτό πραγματοποιηθεί!

Σύμφωνα  με την τελευταία απόφαση της Λευκάδας:

—————————————————————————————————————————————————————————-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Λευκάδα σήµερα oι φορείς που αναφέρονται παρακάτω: την…………………. ηµέρα……………….. 2012, και θα καλούνται στο εξής συµβαλλόµενοι:
Ο ∆ήµος Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσης από τον ∆ήµαρχο τον κ. Αραβανή Κων/ νο του Ανδρέα και
Ο ∆ήµος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσης από τον ∆ήµαρχο του κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου, αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο
(ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική  και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 225 Προγραµµατικές Συµβάσεις το Ν.3463/2006 <<Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων >>και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010,Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Αποτελεί δε αναθεώρηση- τροποποίηση της υπογραφείσης των 17/4/1981 όµοιας  µεταξύ της τότε κοινότητας Βαυκερής και του Συνδέσµου Κοινοτήτων Μεγανησίου περί παροχής ύδατος από τον πρώτο συµβαλλόµενο στον δεύτερο από τη θέση «ΚΟΛΩΝΙ».
Το αντλούµενο νερό από τη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του ∆. ∆. Βαυκερής αποτελεί περιουσία του ∆ήµου Λευκάδος, οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Βαυκερής.

Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Ο ∆ήµος Λευκάδος αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας του για την κάλυψη σε επάρκεια και ποιότητα πόσιµου νερού του ∆ήµου Μεγανησίου σε περίπτωση που ο Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδος και Αιτωλοακαρνανίας αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σε πόσιµο νερό του ∆ήµου Μεγανησίου παρέχει ποσότητα νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του ∆.∆. Βαυκερής για την υδροδότηση του ∆ήµου Μεγανησίου.
Ο ∆ήµος Λευκάδος συνεργάζεται µε τον ∆ήµο Μεγανησίου για την ορθολογικότερη χρήση της γεώτρησης όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα του αντλούµενου νερού, καθώς και την διασφάλιση των αποθεµάτων θέτοντας όριο στη λειτουργία της γεώτρησης πάντα µε τη σύμφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Βαυκερής.
Ο ∆ήµος Λευκάδος αναλαµβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος άρδευσης µε δικιά του κανονιστική απόφαση για την ορθολογική του χρήση και αποφυγή σπατάλης του.
Ο ∆ήµος Λευκάδος σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Μεγανησίου, τη σύµφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Βαυκερής και τη συνδροµή τεχνικών µεταφέρει το νερό της γεώτρησης µε αγωγό στην υπάρχουσα δεξαµενή, διαµορφωµένη κατάλληλα για αποθήκευση νερού ισοµερώς για άρδευση και ύδρευση. Από την δεξαµενή και τον πυθµένα της θα εξέρχονται δύο αγωγοί, ένας για άρδευση και ένας για ύδρευση του ∆ήµου Μεγανησίου, νερού ισοµερώς για άρδευση και ύδρευση.
Ο ∆ήµος Λευκάδος υποχρεούται µε απόφαση του ∆.Σ. και για όσα χρόνια ισχύει η παρούσα σύµβαση κάθε έτος στο τεχνικό του να εγγράφει πίστωση για εκτέλεση έργων στο ∆.∆. Βαυκερής 15.000 ευρώ από το επισυναπτόµενο αντίτιµο από τον ∆ήµο Μεγανησίου, µετά από πρόταση του Τοπικού Συµβουλίου Βαυκερής.

Άρθρο 2ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία της υπογραφής της. Ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της παρούσης σε περίπτωση, πρώτον µη τήρησης των υποχρεώσεων του ∆ήµου Μεγανησίου και δεύτερον, σε περίπτωση ύπαρξης λειψυδρίας στα χωριά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου συµπεριλαµβανοµένου και του ∆. ∆. Βαυκερής.

Άρθρο 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο ∆ήµος Μεγανησίου υδροδοτείται αποκλειστικά από το Σύνδεσµο Υδρευσης ∆ήµου Λευκάδας. Ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της παρούσης σε περίπτωση, πρώτον µη τήρησης των υποχρεώσεων του ∆ήµου Μεγανησίου και δεύτερον, σε περίπτωση ύπαρξης λειψυδρίας στα χωριά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου συµπεριλαµβανοµένου και του ∆. ∆. Βαυκερής.

Ο ∆ήµος Μεγανησίου υδροδοτείται απο τον ΄Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδος – Αιτωλοακαρνανίας και σε περίπτωση ανεπάρκειας  υδροδοτείται συµπληρωµατικά από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του ∆. ∆. Βαυκερής.

Ο ∆ήµος Μεγανησίου υποχρεούται να τοποθετήσει άµεσα και µε την υπογραφή της παρούσης υδροµετρητή στην έξοδο του αγωγού από τη δεξαµενή σε εµφανές σηµείο µε όλα τα µέτρα ασφαλείας του.

Ο ∆ήµος Μεγανησίου αναλαµβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος γεώτρησης – δεξαµενής – αγωγού καθώς και το κόστος ηλεκτροδότησης.

Ο ∆ήµος Μεγανησίου έχει τη δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδος και τη σύµφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Βαυκερής να εκτελεί έργα για την βελτίωση και καλύτερη λειτουργία του συστήµατος γεώτρησης δεξαµενής,και επίβλεψη  της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας.

Άρθρο 4ο
ΠΟΡΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ -ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ-(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

Η ποσότητα νερού που καταναλώνει ο ∆ήµος Μεγανησίου καταµετράται µε τον υδροµετρητή που θα τοποθετήσει ο ∆ήµος Μεγανησίου πλησίον της δεξαµενής.
Ο ∆ήµος Μεγανησίου καταβάλει στο ∆ήµο Λευκάδας το αντίτιµο του νερού που καταναλώνει βάσει των ενδείξεων του υδροµετρητή.
Η καταµέτρηση θα γίνεται κάθε τέλος τετραµήνου από υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας, του ∆ήµου Μεγανησίου και του Προέδρου του ∆.∆. Βαυκερής και η καταβολή του αντιτίµου µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα.  Η τιµή ανά µ3 ορίζεται σε 0.17 ευρώ, όσο και η τιµή του προµηθεύονται οι ∆ήµοι το νερό από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης και αναθεωρείται κάθε φορά που ο Σύνδεσµος Ύδρευσης αναθεωρεί την τιµή.

Άρθρο 5ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης. Για τη διασφάλιση των συµφερόντων όλων των  συµβαλλοµένων µερών η επιτροπή θα αποτελείται 1) απο τον εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας 2) εκπρόσωπο του ∆ήµου Μεγανησίου
και εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.

Αρθρο 6ο
ΓΕΝΙΚΑ

Η επίλυση των διαφορών που θα προκύψουν απο τη παρούσα σύµβαση θα επιλύονται απο τα Πολιτικά ∆ικαστήρια της Λευκάδας

Αρθρο 7ο
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Εφόσον ήθελε υπάρξει αθέτηση των όρων της σύµβασης θα ενηµερώνεται  η Επιτροπή παρακολούθησης.

Αρθρο 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καµία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων  µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων η η παράλειψη υποχρεώσεων απο οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος η η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση η η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή απο οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος,δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών απο δικαιώµατα η απαλλαγή απο υποχρέωσή τους η αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται απο  τη σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν,συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αφου αναγώστηκε η σύµβαση αυτή,υπογράφηκε σε τρία  αντίτυπα και παραλήφθηκε πιστό φωτοαντίγραφο της απο ένα έκαστο απο τα συµβαλλόµενα µέρη.

Η παρακάτω προγραµµατική σύµβαση ψηφίστηκε:
α. Από το ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδος µε την υπ’ αριθµόν…………….. απόφασή του.
Β. Από το ∆.Σ. του ∆ήµου Μεγανησίου µε την υπ’ αριθµόν……………… απόφασή του και καταργεί κάθε άλλη σύµβαση ή συµφωνητικό µεταξύ των παρακάτω εµπλεκόµενων µέτρων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ.∆ήµαρχος, ο οποίος είπε:
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, παρέχεται σε όλους δωρεάν. Επιβαρύνεται µόνο µε το κόστος άντλησης, µεταφοράς, διανοµής και συντήρησης του δικτύου.
Ο ∆ήµος Μεγανησίου υδρεύεται κυρίως απ’ τη γεώτρηση ¨Κολόνι¨ της Τ.Κ Βαυκερής. Καλύπτει αποκλειστικά το κόστος διαχείρισης και παράλληλα εξασφαλίζει νερό για άρδευση στην Τ.Κ Βαυκερής.
Ο ∆ήµος Μεγανησίου µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Λευκάδας θα εξακολουθήσει να υδρεύεται απ’ τη γεώτρηση ¨Κολόνι¨, αναλαµβάνοντας τις ίδιες υποχρεώσεις. Αποκλειστική επιβάρυνση, τεχνική και οικονοµική, του κόστους   λειτουργίας του δικτύου και παροχής νερού για άρδευση στην Τ.Κ Βαυκερής. Η κατανοµή του νερού ύδρευσης – άρδευσης είναι ισοµερής.
Συµπληρωµατικά θα υδρεύεται απ΄ τον Σύνδεσµο Ύδρευσης καταβάλοντας ως αντίτιµο το ισχύον κάθε φορά τιµολόγιο χρέωσης του Συνδέσµου.
Ο ∆ήµος Λευκάδας  µε την Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εφαρµογή της σύµβασης που θα υπογραφεί,  το ύψος και την ποιότητα του αντλούµενου νερού, καθώς και τον κίνδυνο από τυχόν υπεράντληση.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναγνωρίζει την ηθική υποχρέωση στην Τ.Κ Βαυκερής και κάθε χρόνο θα εγγράφει στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έργο αξίας 12.300€ (όριο της απ’ ευθείας ανάθεση) µετά από πρόταση της Τ.Κ Βαυκερής σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαστε:

1. Ο ∆ήµος Μεγανησίου να υδρεύεται απ΄ την γεώτρηση της Τ.Κ Βαυκερής. Συµπληρωµατικά καλύπτει τις ανάγκες του από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης.
2. Ο ∆ήµος Μεγανησίου επιβαρύνεται αποκλειστικά µε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος, αντλιοστάσιο, δεξαµενή, δίκτυο ∆ΕΗ (για την ύδρευση και άρδευση).
3. Το νερό της γεώτρησης ¨Κολόνι¨ κατανέµεται ισοµερώς στο σύστηµα υδροδότησης Μεγανησίου, άρδευσης της Τ.Κ Βαυκερής.

4. Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εφαρµογή της σύµβασης, την ποσότητα και την ποιότητα του αντλούµενου νερού καθώς και τον κίνδυνο από τυχόν υπεράντληση.
5. Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να επεξεργαστεί κανονισµό λειτουργίας του συστήµατος άρδευσης.
6. Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να εντάσσει κάθε χρόνο ένα έργο ποσού 12.300€ (όριο απ’ ευθείας ανάθεση) στην Τ.Κ. Βαυκερής µετά από πρόταση του Προέδρου και σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.
7. Ο ∆ήµος Μεγανησίου εγγυάται την σύµβαση και την καλή λειτουργία του συστήµατος άντληση – δεξαµενή και δίκτυο µεταφοράς.
8. Ο ∆ήµος Μεγανησίου σε έκτακτες ανάγκες ύδρευσης του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου υποχρεούται να συνδράµει στην αντιµετώπιση των αναγκών.
9. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 10 χρόνια.

Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: ∆εν έχουµε το δικαίωµα να δίνουµε δωρεάν το νερό στο ∆ήµο Μεγανησίου. Να βάλουµε τιµή 0,17 ευρώ/ΚΜ.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Το σωστό είναι να γράψουµε ότι ο ∆ήµος Μεγανησίου υδρεύεται από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης και συµπληρωµατικά καλύπτει τις ανάγκες του από τη γεώτρηση της Τ.Κ. Βαυκερής. Επίσης χρειάζεται µια υδρολογική µελέτη για τον υδροφόρο ορίζοντα.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Για να είµαστε συνεπείς απέναντι στο ∆ήµο Μεγανησίου, το σωστό είναι να το αναβάλλουµε το θέµα. Πρέπει να αφαιρεθεί από την προγραµµατική σύµβαση το ποσό που αναφέρεται ως ανταποδοτικό τέλος στην Τ.Κ. Βαυκερής. Αυτό είναι πολιτική άποψη και να γραφτεί ξεχωριστά. Να βρούµε µια µέση τιµή 0,10 €/ΚΜ. Το ζήτηµα µε τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν δέχοµαι να πάει άλλο η κουβέντα. Εµείς δεν πουλάµε νερό. Να διασφαλιστεί η άρδευση του κάµπου  και ένα ποσό για  αντισταθµιστικά έργα στην Τ.Κ. Βαυκερής. Τα 10 χρόνια διάρκειας της σύµβασης να γίνουν 7.  Στο σηµείο 7 της εισήγησης να προστεθεί “υπό την
επίβλεψη της Τ.Υ. του ∆ήµου”.

Στη συνέχεια ετέθη σε ψηφοφορία η εισήγηση του κ.∆ηµάρχου, όπως διαµορφώθηκε στα σηµεία 7 και 9, η οποία έλαβε 15 ψήφους, ήτοι ψήφισαν υπέρ οι κ.κ. Ν.Μακρυγιώργου, Ζ.Σκιαδά, Β.Γεωργάκης, Σ.Ρόκκος, Ν.Βικέντιος, Ι.Καρτάνος, Π.Σούνδιας, Α.Γαζής, Φ.Σώλος, Α.Αραβανής, Ν.Πεντεσπίτης, Ε.Αραβανής, Σ.Αραβανής, Α.Σάντα, Ε.Ζουριδάκης.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Γ.Αραβανής θέτει προς ψήφιση την πρόταση της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.290/12 απόφαση του ∆.Σ. µε σκοπό τη σύνταξη της προγραµµατικής σύµβασης και  επιπλέον, να προβλεφθεί κόστος προµήθειας νερού από τον ∆ήµο Μεγανησίου 0,10 λεπτά ή µηδέν ανά κυβικό µέτρο.
Η πρόταση του κ.Γ.Αραβανή έλαβε 5 ψήφους, ήτοι των κ.κ. Κ.∆ρακονταειδή, Γ.Αραβανή, Γ.Λιβιτσάνου, Μ.Νικητάκη και του Προέδρου της Τ.Κ. Βαυκερής κ.Αναστασίου Θερµού.

Κατά ψήφισαν 2, οι κ.κ.Β.Στραγαλινός και Α.Καββαδάς.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Απορρίπτει το σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ∆ήµο Μεγανησίου, το οποίο επεξεργάστηκε και συνέταξε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 290/12 απόφαση του ∆.Σ. και

Εγκρίνει το παρακάτω κείµενο θέσεων – συµφωνίας µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου Μεγανησίου για τη διαχείριση πηγής Κολόνι, για την υδροδότηση του Μεγανησίου και άρδευση κτηµάτων στην Τοπική Κοινότητα Βαυκερής:
1) Ο ∆ήµος Μεγανησίου να υδρεύεται απ΄ την γεώτρηση της Τ.Κ Βαυκερής. Συµπληρωµατικά καλύπτει τις ανάγκες του από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης.
2) Ο ∆ήµος Μεγανησίου επιβαρύνεται αποκλειστικά µε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος, αντλιοστάσιο, δεξαµενή, δίκτυο ∆ΕΗ (για την ύδρευση και άρδευση).
3) Το νερό της γεώτρησης ¨Κολόνι¨ κατανέµεται ισοµερώς στο σύστηµα υδροδότησης Μεγανησίου, άρδευσης της Τ.Κ Βαυκερής.
4) Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εφαρµογή της σύµβασης, την ποσότητα και την ποιότητα του αντλούµενου νερού καθώς και τον κίνδυνο από τυχόν υπεράντληση.
5) Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να επεξεργαστεί κανονισµό λειτουργίας του συστήµατος άρδευσης.
6) Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να εντάσσει κάθε χρόνο ένα έργο ποσού 12.300€ (όριο απ’ ευθείας ανάθεση) στην Τ.Κ. Βαυκερής µετά από πρόταση του Προέδρου και σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.
7) Ο ∆ήµος Μεγανησίου εγγυάται την σύµβαση και την καλή λειτουργία του συστήµατος άντληση – δεξαµενή και δίκτυο µεταφοράς, υπό την επίβλεψη της Τ.Υ. του ∆ήµου.
8) Ο ∆ήµος Μεγανησίου σε έκτακτες ανάγκες ύδρευσης του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου υποχρεούται να συνδράµει στην αντιµετώπιση των αναγκών.
9) Η διάρκεια της σύµβασης είναι 7 χρόνια.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 341/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Τα παρόντα µέλη

——————————————————————————————————————————————————————————

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *