Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

Μοιράζουν λεφτά για μελέτες , είμαστε όμως έτοιμοι να τα διεκδικήσουμε;

Ή πάλι θα κρατάμε ομπρέλα;

Δεν γίνεται να προχωρήσει ο δήμος Μεγανησίου, όσο οι μισοί  αιρετοί που βρίσκονται εκτός του νησιού αποφεύγουν να  μπουν στο νησί  κι άλλοι μισοί δεν χάνουν ευκαιρία να το  εγκαταλείψουν κι όλοι μαζί να συγκεντρώνονται για να λύσουν τα προβλήματα,  μόνο όταν γίνεται δημοτικό συμβούλιο ή οικονομική επιτροπή. Τα γρήγορα “ραντεβού” και οι   εφήμερες “συνευρέσεις”  παραπέμπουν σε  εύρυθμη λειτουργία άλλου τύπου επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση σε ομαλή λειτουργία δήμου.

Την αδυναμία πολλών μικρών δήμων που  δεν διαθέτουν Διαχειριστική Επάρκεια έρχεται να στηρίξει με  νόμο που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ , το Υπουργείο Εσωτερικών δίνοντάς του την ευκαιρία ν΄ αναπτύξουν  επιχορηγούμενες οικονομικά μελέτες για έργα υποδομής ή γενικού συμφέροντος. Οι χρηματοδοτούμενες μελέτες θα μπορούν στην συνέχεια να υποβληθούν προς χρηματοδότηση είτε από το ΕΣΠΑ ,είτε από ιδίους πόρους:

Δικαιούχοι της επιχορήγησης Δικαιούχοι της επιχορήγησης ορίζονται:

α. Οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α’ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

β. Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες.

γ. Οι δικαιούχοι δήμοι της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης.

δ. Όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Γ ια τον υπολογισμό του μονίμου πληθυσμού των δήμων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Για τον υπολογισμό των ορεινών δημοτικών και κοινοτικών ενοτήτων και των ποσοστών τους λαμβάνονται τα υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.2. Αντικείμενο και σκοπός της επιχορήγησης
Η επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη:

Α) των δικαιούχων Ο.Τ.Α.: για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Β) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού συμφέροντος, από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα συναφθούν για το σκοπό αυτό με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4α της παρούσας.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους των κατηγοριών (α) , (β) και (δ) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά δήμο.
Η επιχορήγηση για το κόστος των υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος το 20% του κόστους της μελέτης .

3. Διαδικασία υποβολής πρότασης για επιχορήγηση

Για την επιχορήγηση μελετών τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδει πρόσκληση προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, για την κατάθεση προτάσεων για ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμμα επιχορήγησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

β. Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πρόταση για επιχορήγηση μελέτης ή μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.

γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τεχνικό δελτίο της μελέτης και του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Τίτλο της μελέτης, σύντομη περιγραφή, τον προϋπολογισμό της μελέτης, την περιληπτική τεκμηρίωσή της, τη σκοπιμότητα του έργου και την προτεραιότητά του, επαρκώς αιτιολογημένη, για την εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος.

Την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της μελέτης.
Λοιπά στοιχεία ωριμότητας του έργου, στο οποίο αναφέρεται η μελέτη (π.χ. κυριότητα γης κ.λπ.).
Στοιχεία για την χρηματοδότηση του έργου και ειδικότερα:
1. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Σ.Π.Α., από ίδιους πόρους του δήμου, από δανεισμό ή από άλλες πηγές.
2. Το ύψος των πόρων αυτών ανά πηγή χρηματοδότησης και ο προβλεπόμενος χρόνος εκταμίευσης στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου ή άλλες πηγές εκτός Ε.Σ.Π.Α., που θα προσδιορίζονται επακριβώς από τον δήμο, με βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

4. Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
α. Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξή του στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη μηχανογραφική επεξεργασία τους και την παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε σχετική προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
β. Κάθε πρόταση δήμου και το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο του έργου, υποβάλλεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία την αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση επί αυτής μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση σε αυτήν του σχετικού φακέλου.

5. Διαδικασία έγκρισης των προτάσεων
Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα:
Η έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Η εξασφάλιση/ύπαρξη χρηματοδότησης για το σχεδιαζόμενο έργο.
Η μέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος.
Η έγκαιρη εκτέλεση του έργου από το δικαιούχο, σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης.

6. Διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης
α. Στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αρ. 2/35349/8-5-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκος δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) ποσού 7.500.000 ευρώ, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το οικονομικό έτος 2017 στον Κωδικό ΚΑΕ 2499-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και έχει εγκριθεί.

β. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την παρούσα απόφαση ορίζεται καταθέτης, χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης και χορηγείται σ’ αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν στην ειδική σύμβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και μεσεγγυούχος) και των δικαιούχων.
γ. Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

δ. Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.

Σημαντικό
ε. Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση παρακρατείται από τους Κ.Α.Π. της επόμενης χρονιάς.

Όλο το ΦΕΚ εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights