Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Αυγούστου 2022

Ομόφωνα θετική γνωματοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ι. Ν στην Μ.Π.Ε για τον βιολογικό στην Σκίζα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ (το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 30065/12156/30-5-2017 έγγραφο) για το έργο- δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)» Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας και διερευνά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία αυτής.  Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Μεγανησίου. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο που είναι και οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ σε χώρο έκτασης περίπου 300,00 m2 στην περιοχή «Σκίζα», νοτιοδυτικά του οικισμού Κατωμερίου σε απόσταση 2000 m από αυτόν. Η ΕΕΛ θα διαστασιολογηθεί και θα κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού, τόσο για τους χειμερινούς όσο και τους θερινούς μήνες του έτους.

Ο ισοδύναμος πληθυσμός είναι 250 κάτοικοι, αντίστοιχα η παροχή σχεδιασμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ανέρχεται σε 50 m3/d (Παροχή αιχμής).

Η προτεινόμενη εγκατάσταση δύναται μελλοντικά να επεκταθεί ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο ισοδύναμο πληθυσμό. Το σύστημα επεξεργασίας που προτείνεται είναι, αυτό της Ενεργού Ιλύος με Παρατεταμένο Αερισμό με Μεμβράνες (MBR) με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον τελικό αποδέκτη, μέσω αγωγού βαρύτητας και μήκους περίπου 300 m.

Η περίσσεια λάσπης θα αποτίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή και σε άλλον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής θα αποτίθενται και τα λοιπά παραπροϊόντα της Εγκατάστασης, δηλαδή εσχαρίσματα, άμμος κ.λπ.

Η μεταφορά των Λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου  στην ΕΕΛ θα γίνεται με βυτιοφόρα.  Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται με αγωγό, συνολικού μήκους 300 m περίπου σε παρακείμενο υδάτινο αποδέκτη . Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει επίσης έργα υποδομής, όπως:  εσωτερικό Δίκτυο Οδοποιίας   σύστημα Αυτοματισμού και Ελέγχου   δίκτυο Εξωτερικού Φωτισμού   δίκτυο Ύδρευσης και Βιομηχανικού Νερού   δίκτυο Αποχέτευσης   δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων   έργα περίφραξης   έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Η περιοχή χωροθέτησης των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ βρίσκεται εκτός ορίων προστατευόμενων περιοχών. Επειδή όμως τμήμα του υδάτινου αποδέκτη, στο οποίο καταλήγει ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, σε μήκος 200 μέτρων πριν την εκβολή του στη θάλασσα καθώς και η θαλάσσια περιοχή εκβολής αυτού ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών  Natura 2000: GR2220003 Εσωτερικό Αρχιπελάγους Ιονίου, έχει συνταχθεί βάσει του άρθρου 10 του Ν.4014/2011, Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), που εμπεριέχεται ως παράρτημα στη ΜΠΕ.      Η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), εστιάζει στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής. Από την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), συμπεραίνεται ότι από τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα  της περιοχής.        Στο κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ στο κεφάλαιο 10 της ΜΠΕ προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το στάδιο κατασκευής και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου.  Στο κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ προτείνεται σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) καθώς και  πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου για το έργο της ΕΕΛ, όπου περιγράφονται οι αναγκαίες ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Μεγανησίου, ως φορέας του έργου, προκειμένου να προστατευτεί ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων και το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή του έργου.  Στο κεφάλαιο 12 της ΜΠΕ προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι κατά τις  φάσεις κατασκευής και λειτουργίας της ΕΕΛ.

5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπηρεσία μας δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και γνωμοδοτούμε θετικά, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου και οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ΜΠΕ και στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, με τις εξής  προϋποθέσεις:
1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εκδοθεί απόφαση Αντιπεριφερειάρχη περί Καθορισμού χρήσεως του υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αυτόν, όπως ορίζει η ΚΥΑ Ε1β.221/65(ΦΕΚ 138Β/24-2-65) Υγειονομική διάταξη.

2. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από την ΕΕΛ του θέματος πριν την διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη να πληρούν της απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/97, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της προαναφερόμενης απόφασης Αντιπεριφερειάρχη.

3. Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/97, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικά με τη συχνότητα των δειγματοληψιών καθώς και τον αριθμό αυτών.

4. Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, να υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον αγωγό διάθεσης.

5.  Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή εκβολής του υδάτινου αποδέκτη.

6. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε1β.221/65(ΦΕΚ 138Β/24-2-65) Υγειονομική διάταξη για την διάθεση λυμάτων σε ξηρά ή διαλείπουσας ροής ρέματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών και η άρση ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν οχλήσεις. Ο Δήμος Μεγανησίου οφείλει να συντηρεί τον υδάτινο αποδέκτη, όπου θα διατίθενται τα επεξεργασμένα απόβλητα

7. Η επεξεργασμένη λάσπη και τα λοιπά παραπροϊόντα της Εγκατάστασης (εσχαρίσματα, άμμος κ.λ.π.) να διατίθεται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων .

8. Ενδεχόμενη ύπαρξη οσμών που σχετίζεται με κακή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με κατάλληλους χειρισμούς της εγκατάστασης

9. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να έχουν εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας της Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου- Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων  ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : « Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου», στο Δήμο Μεγανησίου, ως η εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 171-15/26-8-2017

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *