Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Απρίλιος 2021

Λευκάδα: Αναβαθμίζεται ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Θερμός Ευάγγελος.Θα εκτελεί και γάμους!

Με απόφαση του δημάρχου κ. Κώστα Δρακονταειδή  λόγω φόρτου εργασίας του  Αντιδημάρχου Ελλομένου  κ. Γιώργου Φίλιππα που επιφορτίζεται και με την παρακολούθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λευκάδα 21 Οκτωβρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ: 22644

Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνα:

Fax:

e-mail:

Ελένη Καρύδη

Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθαν.

Κατωπόδη

31 100-Λευκάδα

26453 60574

26453 60599

info@dimoslefkadas.gr

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση-συμπλήρωση των αρ. 23322/2014 και 31163/2014 αποφάσεων Δημάρχου περί κατανομής αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τη αριθ. 23322/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων- αναπλήρωση Δημάρχου και ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων.

3. Την αριθ. 31163/2014 απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της αρ. 23322/14 απόφασης Δημάρχου.

4. Την ανάγκη συντονισμού και εποπτείας των λειτουργιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την αρ. 31163/2014 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΥΜΙΩΛΙ-ΒΑΓ) ως ακολούθως:

1. Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας του Αλέκου θα έχει καθ΄ ύλην την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

2. Μεταβιβάζουμε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Θερμό Ευάγγελο του Θεοδώρου εκτός των αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβαστεί με την αρ. 23322/2014 απόφασή μας και τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου :

1. Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε.

3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε.

4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε.

5. Την συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης της Δ.Ε.

7. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δ.Ε.

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δ.Ε. και που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Γρ. Δημάρχου

2. Γρ.Προέδρου Δ.Σ.

3. Γρ. Αντιδημάρχων

4. κ. Θερμό Ευάγγελο, Εντεταλμένο Σύμβουλο

4. Γρ. Πρ/νων Δ/νσεων Δήμου Λευκάδας

5. Γρ. Πρ/νων Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου Λευκάδας

6. Δημοτική Ενότητα Ελλομένου

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *