Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Μαΐου 2021

Ο Νέος Χρόνος για τους δήμους φέρνει αυστηρότερη εποπτεία, έσοδα +30%, πλαφόν στις υπερωρίες … Η Εγκύκλιος της 18/12/2012

Meganisi News, update: Κατεβάστε εδώ την Εγκύκλιο της 18/12/2012

Την αυστηρότερη εποπτεία των δήμων από το 2013 προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι

Τα έσοδα που προβλέπονται για το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012, ενώ θα υποχρεώνονται σε περικοπές δαπανών εντός 15 ημερών αν υπάρχει απόκλιση άνω του 10%. [ΠΗΓΗ]

________________________________________________

Στην απόφαση αναφέρεται ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν.

Αυστηρή τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ζητά από τους 325 «Καλλικρατικούς» δήμους το υπουργείο Οικονομικών απαιτώντας να «αδειάσουν τις τσέπες τους» αν έχουν περισσότερα του αναμενόμενου έσοδα και να μην αυξήσουν υπερβολικά τα δημοτικά τέλη, προκειμένου να καλύψουν ελλείμματα.

Η σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα εκτός από τις συνήθεις συστάσεις περί αυτοπεριορισμού και αποφυγής ελλειμμάτων, εμπεριέχει και όλο το πνεύμα της στενότερης επιτήρησης των οικονομικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και από ειδικό παρατηρητήριο που ξεκινά από του χρόνου. Στην απόφαση ξεδιπλώνεται, μεταξύ άλλων, ένας δεκάλογος για τη δημοσιονομική λειτουργία των δήμων, ο οποίος στόχο έχει τη σύνταξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ο οποίος συνοψίζεται στα εξής:

  • Την προσωπική δίωξη των υπευθύνων οι οποίοι δεν σπεύδουν να εισπράξουν βεβαιωμένα έσοδα.
  • Την αυτόματη διόρθωση των αποκλίσεων στις δαπάνες με προσαρμογές του προϋπολογισμού εντός του έτους.
  • Την εμφάνιση και αιτιολόγηση εντός 15ημέρου τυχόν υπερβάσεων στα έσοδα του κάθε δήμου.
  • Την παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της εξέλιξης εσόδων και δαπανών, ώστε να τηρούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή του χρόνου.
  • Την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών μέσω των ανταποδοτικών τελών (δημοτικά τέλη), τα οποία αν είναι πλεονασματικά πρέπει να επανεξεταστούν ίσως και προς τα κάτω αφού δεν θα εξυπηρετούν το στόχο τους ως ανταποδοτικά.
  • Την υποχρεωτική κάλυψη όλων των αμοιβών στους δήμους με αντιστοίχισή τους με πιστώσεις.
  • Τη θέσπιση πλαφόν για υπερωρίες, μετακινήσεις και έκτακτες αμοιβές των υπαλλήλων, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τη δημοτική αρχή.
  • Την απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη λειτουργία.
  • Τη μη εγγραφή εσόδων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2013 από την αρχή του χρόνου, αλλά εκ των υστέρων στην μερίδα των «έκτακτων εσόδων».
  • Τη σύνταξη από κάθε δήμο ενός ετήσιου σχεδίου δράσης, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου ξεκαθαρίζεται ότι θα πρέπει να συντάσσεται και να υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

Οι προϋπολογισμοί, ως επιμέρους μηνιαία και τριμηνιαία στάδια, αποτυπώνουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που θα πρέπει να συντάξει ο κάθε δήμος -το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα- το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους. Δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, δεν χρηματοδοτούνται. Εάν με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από το Δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά περισσότερο από 10%, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος, τους επιμέρους κωδικούς και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού επίσης υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Προβλέπεται επίσης ότι:

-Δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

-Εγγράφονται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου Δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους και στις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να εγγράψουν έσοδο από δάνειο που να αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι την 31-21-2012. Δεν παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα, από τις προαναφερόμενες ή άλλες κείμενες διατάξεις, για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έτους 2013.

Αντιμετώπιση αποκλίσεων

Στην απόφαση τονίζεται ότι η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Τα στοιχεία αυτά εξάγονται ιδίως από τις τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που συντάσσονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010. Τονίζεται μάλιστα ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους αρμόδιους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εάν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Μη είσπραξη εσόδων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 277 του 3852/2010 όπως ισχύει «ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

Ο ρόλος του παρατηρητηρίου και οι επενδύσεις

Στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο στόχος και οι αρμοδιότητες του παρατηρητηρίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, αρμοδιότητα του παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες και αποστέλλεται προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή αποστέλλει στο παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ.

Παράλληλα, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, οι επενδυτικές δαπάνες Δήμων πρώην ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2012 και αναλογεί στο έτος αυτό (δεν θα συνυπολογισθούν, δηλαδή, χρηματικά ποσά από τη ΣΑΤΑ έτους 2011 που έλαβαν οι Δήμοι κατά τη διάρκεια του 2012). Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες Δήμων έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2013 για νέα έργα δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των Δήμων με αναμόρφωση. Οι Δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους που προέρχονται από επενδύσεις.

Περιοριστική πολιτική δαπανών

Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι, με τη μη δυνατότητα άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Δαπάνες, για τις οποίες δίνονται παγίως οδηγίες, και στις οποίες μπορεί να υπάρξει περιορισμός είναι, ενδεικτικά:

-Οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα (εφόσον, όπως προαναφέραμε, η καταβολή τους προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις) ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο τέτοιων οργάνων να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καθηκόντων του προσωπικού.

-Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας. Οι δαπάνες για μισθούς θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά μαζί με τις πιστώσεις με τις οποίες θα καλυφθούν.

-Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ΚΔΚ (επιχορηγήσεις νπδδ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.), πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια.

ΠΗΓΗ : zarpa.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *