Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Η Αντιδήμαρχος Δήμου Μεγανησίου για την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας-Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων – Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών (Κλίμακα φόρου εισοδήματος κατοίκων νησιών κάτω των 3.100 ) – Κίνητρα απόδοσης μικρών νησιών – Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως μισθωτοί στην Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Σύμφωνα με τον Ν. 2238/94, άρθρο 118 (σημ. ΜΝ: δείτε σχετικά στο τέλος της ανάρτησης “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ“), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δίνονται φορολογικές ελαφρύνσεις σε μόνιμους κατοίκους νησιών κάτω των 3100 κατοίκων. Η ρύθμιση έχει να κάνει με λόγους αναπτυξιακούς και εθνικούς,  και έχει  σκοπό την συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού των μικρών αυτών νησιών.

Είναι λοιπόν στην πρόθεση της δημοτικής αρχής, στο βαθμό που μας αναλογεί, να στηρίξουμε και ταυτόχρονα να διευρύνουμε αυτό το μέτρο, μέσα από την παρουσία και τη προσπάθειά μας, στα διάφορα αυτοδιοικητικά επίπεδα.

Βασική προϋπόθεση όμως, επειδή το κεντρικό κράτος καιροφυλαχτεί, είναι να το διαφυλάξουμε στις πραγματικές του διαστάσεις και να μην το αφήσουμε να εκφυλιστεί, με την χωρίς όρους  έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Σήμερα, που το αφορολόγητο όριο έχει περιοριστεί, κατανοούμε την οικονομική πίεση πολλών δημοτών μας, που οδηγούνται να επιζητούν από τον Δήμο έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, χωρίς να το δικαιούνται, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με την 5109/82  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, «…μόνιμη κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με την βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων…».

Παραδεχόμαστε ότι στο παρελθόν, υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις,  που εκδόθηκαν βεβαιώσεις, που ίσως να αμφισβητείται η εγκυρότητά τους. Και αυτό επειδή δεν υπάρχουν απόλυτα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Όμως η αίσθηση του δικαίου και της έννομης κοινωνίας, μας επιβάλλει να εντοπίσουμε πιθανά λάθη και να μην τα επαναλάβουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε την συνεργασία σας, διότι πάνω από όλα προστατεύουμε τα συμφέροντα των πραγματικά μονίμων κατοίκων.

Για καλύτερη ενημέρωση σας, σας δημοσιοποιούμε τη σχετική νομοθεσία αλλά και απαντήσεις του Υπουργείου σε ανάλογα ερωτήματα Δήμων.

Η Αντιδήμαρχος Μεγανησίου

 Έλλη Καββαδά

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

Περιεχόμενα

–       Έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας

–       Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

–       Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών (Κλίμακα φόρου εισοδήματος κατοίκων μικρών νησιών)

–       Κίνητρα απόδοσης μικρών νησιών

–       Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως μισθωτοί στην Αθήνα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. 1865/2002 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

4. Επειδή, στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα [π.δ.456/1984 Α’ 164] ορίζεται ότι : «Κατοικία. Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελμά του». Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας (Σ.Ε.2938/1985). Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες – Αυτοδιοίκηση» (Α΄237) «Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπου απαιτείται, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή την κοινότητα, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο κάθε πρόσφορου αποδεικτικού μέσου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον οικείο Ο.Τ.Α.»

 

Άρθρο 118  Ν. 2238/94

Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών

1. [Αρχή Τροποποίησης] Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) [Αρχή Τροποποίησης] χωρίς να απαιτούνται για την κάλυψη αυτής της προ­σαύξησης οι αποδείξεις των δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 9 – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3842/10, ΦΕΚ-58 Α/23-4-10 Με την παρ. 1α του άρθρου 92 του Ν. 3842/10, ΦΕΚ-58 Α/23-4-10, ορίζεται ότι : «Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει : α) των άρθρων 1 (παρ. 2, 8 και 9) …. Από 1ης Ιανουαρίου 2010 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά» [Τέλος Τροποποίησης] – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3296/04, ΦΕΚ-253 Α’. Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005, ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 97 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2948/01, ΦΕΚ-242 Α’ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 2932/01, ΦΕΚ-145 Α’ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.24 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2873/00, ΦΕΚ 285 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]

Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

[Αρχή Τροποποίησης]

Εάν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι’ αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσό φόρου ίσο με αυτό που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε ποσό εισοδήματος ίσο με το αυξημένο κλιμάκιο του πρώτου εδαφίου – ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 2836/00, ΦΕΚ-168 Α’. Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 2836/00 [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2753/99, ΦΕΚ-249 Α’ ορίζεται ότι : “Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών αυξάνεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές”).

(Με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3427/05, ΦΕΚ-312 Α, ορίζεται ότι : «Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 18.2.2017»).

2. Για τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 των άρθρων 10 και 109 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στα νησιά της παραγράφου 1.

[Αρχή Τροποποίησης]

Εάν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι’ αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, μειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) – ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 2836/00, ΦΕΚ-168 Α’. Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 2836/00 [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2836/00, ΦΕΚ-168 Α’ ορίζεται ότι : «Στην περίπτωση που έχει βεβαιωθεί ή καταβληθεί ποσό αυτοτελούς φόρου μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η διαφορά διαγράφεται ή επιστρέφεται στο δικαιούχο κατά περίπτωση»).

(Με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3427/05, ΦΕΚ-312 Α, ορίζεται ότι : «Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 18.2.2017»).

3. Καταργείται ο κατά περίπτωση επιβαλλόμενος Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών των άρθρων 6 έως και 16 του Ν.1676/86 (ΦΕΚ 204 Α’) και η εισφορά του άρθρου 1 του Ν.128/75 (ΦΕΚ 178 Α’) στα δάνεια και πιστώσεις, που χορηγούνται στα πρόσωπα των παραγράφω 1 και 2, καθώς και στους τόκους κι προμήθειες των δανείων και πιστώσεων αυτών τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά της παραγράφου 1.

4. Οι φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων, του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/50 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για αγορά ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων στα νησιά της παραγράφου 1, εφόσον η αγορά αυτή γίνεται από φυσικά πρόσωπα μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών. Επίσης κατά σαράντα τοις εκατό (40%) μειώνεται ο φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές, εφόσον ο δικαιούχος αυτής είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών.

5. Οι ως άνω φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις παρέχονται για μία δεκαετία από τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού – ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 118 ΑΠΟ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 2459/97, ΦΕΚ-17 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 3518/06, ΦΕΚ-272 Α’ ορίζεται ότι : «Από 1.1.2007 για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και ασκούν την δραστηριότητά τους σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003.

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή και στην παρούσα παράγραφο»).

ΠΗΓΗ : ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights