Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Ιουνίου 2022

Μεγανήσι, Βιολογικός, Ημερίδα: Η τοποθέτηση του συντοπίτη μας Γιαννούτσου Σαράντη

Το Μeganisi Νews ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιαννούτσο Σαράντη τόσο για την παρουσία του στο νησί μας με αφορμή την ημερίδα, όσο και για την άμεση ανταπόκρισή του να μας αποστείλει την ομιλία του.

Παρουσίαση σε Power Point εδώ.

ΕΣΠΑ

1.         Τί είναι το ΕΣΠΑ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

2.         Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

3.         Τομεακά ΕΠ

Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

 • ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης
 • ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
 • ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

4.         Περιφερειακά ΕΠ

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:

 • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
 • ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
 • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
 • ΠΕΠ Αττικής

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.

Διαχειριστική Επάρκεια

 1.         Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι ότι ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3840/2010  και την Υπουργική Απόφαση 120131 του ΥΠΑΑΝ .

 

2.         Απαιτήσεις για την επάρκεια των δικαιούχων

Οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους είναι οι ακόλουθες :

α.         Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

β.         Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

γ.         Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος

δ.         Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων

3.         Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας.

α.         Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (Διαχειριστικές Αρχές/ Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης), με την έκδοση σχετικού εγγράφου επιβεβαίωσης της επάρκειας του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

β.         Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους μετά πρόσκληση που τους απευθύνεται από αρμόδια Ειδική Υπηρεσία.

γ.         Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης καθώς και με αυτοψία – επιθεώρηση, εφ’ όσον αυτή απαιτείται.

4.         Τύποι επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας

            Με βάση το είδος πράξεων

Ανάλογα με το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:

Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες.

Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών.

Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

5.         Για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης.

Δικαιούχος ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια κατά την προηγούμενη παράγραφο δύναται να λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης κατά τα ακόλουθα:

α.         Για συνεχιζόμενη πράξη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης στο Γ’ ΚΠΣ και είτε αποσύρεται από το Γ΄ ΚΠΣ για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είτε τμήμα της χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ και τμήμα της από το ΕΣΠΑ (έργα – γέφυρες).

β.         Για πράξη που υλοποιείται από δικαιούχο δήμο σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 4.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή ή από δήμο που έχει χαρακτηριστεί ορεινός σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 ή για πράξη που χωροθετείται σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.  Ειδικότερα για τους δικαιούχους αυτούς και για τις πράξεις που αφορούν δημόσια έργα υποδομής ή προμήθειες και υπηρεσίες, η διευθύνουσα και η οικονομική υπηρεσία δεν απαιτείται να εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δικαιούχου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών.

γ.         Για συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση της οποίας απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές απαιτήσεων.

6.         Ισχύς επιβεβαίωσης της επάρκειας –  παρακολούθηση

α.         Κάθε έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, ισχύει για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

β.         Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό για να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη χρονική περίοδο υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

γ.         Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο επιβεβαίωσης της επάρκειας καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούν πράξεις τους για κάθε οργανωτική ή άλλη μεταβολή στα στοιχεία που εξετάστηκαν για την έκδοση του εγγράφου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας.

δ.         Στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση πράξης διαπιστωθεί, μετά από διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης, επιθεώρησης ή ελέγχου μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου όπως αυτές απορρέουν από την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία διατυπώνονται συστάσεις στο δικαιούχο και ενημερώνεται σχετικά η Ειδική Υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας για τη λήψη των προτεινόμενων επανορθωτικών μέτρων.

7.         Σε περίπτωση που ένας φορέας θέλει να υποβάλλει μία πρόταση και δεν διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια δύναται να υποβάλλει είτε μόνος του πρόταση όπως αναφέρθηκε παραπάνω είτε να υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με κάποιον άλλο Φορέα που διαθέτει πχ Δήμο Λευκάδας.

ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)

1.         Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο 2007 – 2013 είναι << Η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.>>

2.         Ο Τομέας Περιβάλλοντος αποτελεί γενικά τη βάση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ειδικά στη χώρα μας με τα συγκεκριμένα ευνοϊκά κλιματολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα (ακτές, νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ), το Περιβάλλον αποτελεί σημαντικό Κεφάλαιο («απόθεμα»), το οποίο χρήζει προστασίας, αναβάθμισης και ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο μιας ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στους πολίτες.

3.         Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η προστασία και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και η διασφάλιση των προοπτικών αειφόρου διαχείρισης των βασικών περιβαλλοντικών μέσων (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος), η ποιότητα των οποίων έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες

4.        Οι βιολογικοί καθαρισμοί που στην συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει,  χρηματοδοτούνται από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 <<Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων>> του ΕΠ.

5.        Περισσότερα στοιχεία για τον ΑΞΟΝΑ 2 είναι τα παρακάτω:

α.        Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας

β.        Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 2 είναι η – σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας – αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές περιοχές της χώρας και σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται μια σημαντική ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού καθώς και της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δημόσια υγεία και η βιοποικιλότητα.

γ.        Ειδικοί Στόχοι

Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων,

δ.        Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

(1)       Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271

(2)       Έργα – γέφυρες Γ’ προγραμματικής περιόδου: ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000 – 2006 ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

ε.        Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι – Δείκτες

Δείκτες εκροών:
Οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)
Τιμή Βάσης: 140
Τιμή Στόχος: 370

Δείκτες αποτελέσματος:

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Τιμή Βάσης: 651.237 (στοιχεία του 2006 συνυπολογιζόμενων των εν εξελίξει έργων της περιόδου 2000 – 2006)
Τιμή – Στόχος: 1.636.029

στ.       Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ.

ζ.         Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.

η.         Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.280.005.000 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 1.280.005.000 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: 791.820.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή: 197.955.000 ΕΥΡΩ
Άλλη χρηματοδότηση: 290.230.000 ΕΥΡΩ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΠΕΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

 

1.         Έως σήμερα δημοσιεύθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις από την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορούσαν την χρηματοδότηση κατασκευής βιολογικών καθαρισμών:

2.         Κωδικός Πρόσκλησης:2.1 ( Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ )            Ημερομηνία δημοσίευσης:10.02.2009

Π/Υ:420.000.000 ΕΥΡΩ (Ο Π/Υ τροποποιήθηκε από 300.000.000 Ευρώ σε 420.000.000 με την τροποποίηση της πρόσκλησης 2.1 την 2.1δ από 6/10/2010)

            Απευθύνεται σε Περιφέρειες ΟΤΑ Α & Β βαθμού, αναπτυξιακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ. 46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271 ΚΩΔ. 02.46.02.01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ. 21

 

3         Κωδικός Πρόσκλησης: 2.7 (Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ )

(Έργα γέφυρες Γ προγραμματικής περιόδου: Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000-2006 ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων).

                    Ημερομηνία δημοσίευσης:15.3.2010Α.Π.: Οικ. 176696/Π 31 Π/Υ:115.000.000 ΕΥΡΩ

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ. 46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα γέφυρες Γ΄ προγραμματικής περιόδου: Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000-2006 ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ΚΩΔ. 4602
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ. 21

Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα γέφυρες για την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων:

 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

3.         Κωδικός Πρόσκλησης:2.9

            Ημερομηνία δημοσίευσης:8.10.2010

Α.Π.: Οικ. 182583/Π 72

Π/Υ:800.000.000 ΕΥΡΩ (Ο Π/Υ τροποποιήθηκε από 200.000.000 Ευρώ σε 800.000.000 με την τροποποίηση της πρόσκλησης 2.9 την 2.9α από 30/3/2011)

            Απευθύνεται σε περιφέρειες ΟΤΑ Α & Β βαθμού, αναπτυξιακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ) ΚΩΔ. 46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271 ΚΩΔ. 4604
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ. 21

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/3/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πρόσκληση αυτή υποβλήθηκαν συνολικά 200 προτάσεις συνολικού κόστους 1,900.000 Ευρώ.

 Έως σήμερα ‘έχουν ενταχθεί κάποια έργα και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων.

Ο φάκελος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει (κυριότερα):

 • Αίτηση χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης
 • Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης ή προγραμματική συμφωνία
 • Για το δίκτυο αποχέτευσης (εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο),  οριστική μελέτη ή προμελέτη σε περίπτωση δικτύου αναρρόφησης υπό κενό
 • Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, προμελέτη ή οριστική μελέτη
 • Για τον αγωγό διάθεσης (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ή της ΕΕΛ), οριστική μελέτη
 • Περιβαλλοντικοί Όροι για την ΕΕΛ που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται στην Α΄ και Β΄ φάση σχεδιασμού της ΕΕΛ και η δυναμικότητα της Α΄ φάσης σχεδιασμού θα πρέπει να ισούται με την δυναμικότητα της ΕΕΛ που έχει μελετηθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί. Επίσης  Περιβαλλοντικοί Όροι  απαιτούνται και για το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο με τα αντλιοστάσιά του και τον αγωγό διάθεσης εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους της ΕΕΛ.
 • Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες περί απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
 • Έγκριση εργασιών κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων, δήλωση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000
 • Συμβόλαιο αγοράς ή κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στον τελικό δικαιούχο του έργου, αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης
 • Οι απαλλοτριώσεις και η αγορά γης είναι επιλέξιμη δαπάνη σε ποσοστό έως 10% του κόστους του έργου και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας.  Κατά την ένταξη του έργου πρέπει να έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και να  υπάρχει Π/Υ του κόστους.

4.         Κωδικός Πρόσκλησης:2.11

            Ημερομηνία δημοσίευσης:31.12.2010

Α.Π.: Οικ. 184849/Π 88

Π/Υ: 200.000.000 ΕΥΡΩ (Ο Π/Υ τροποποιήθηκε από 200.000.000 Ευρώ σε 500.000.000 με την τροποποίηση της πρόσκλησης 2.11 την 2.11α από 30/3/2011)

            Απευθύνεται:  Φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και ΟΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ   ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟ) ΚΩΔ. 46 

45

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΩΔ. 4601 

 

 

 

 

4506

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ΚΩΔ. 21

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/3/2011

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πρόσκληση αυτή υποβλήθηκαν συνολικά 153 προτάσεις συνολικού κόστους 900.000 Ευρώ.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κάποιων προτάσεων και συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες προτάσεις από νησιά που έχουν υποβληθεί:

–          Άνδρος

–          Σαντορίνη (2 έργα)

–          Μυτιλήνη (10 έργα)

–          Σάμος (3 έργα)

–          Κεφαλονιά / Λιβαθού (Π/Υ: 6000000 ΕΥΡΩ) / ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

–          Κεφαλονιά / Αγία Ευθυμία (Π/Υ: 8300000 ΕΥΡΩ) / ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

–          Ζάκυνθος (2 έργα)

–          Λευκάδα (6179000 ΕΥΡΩ) / ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ 2.7

Στην πρόσκληση αυτή υπήρχε η δυνατότητα να ενταχθούν ανώριμα, ημιώριμα και ώριμα έργα.

Η συγκεκριμένη  πρόσκληση παρείχε την δυνατότητα της χρηματοδότησης ως υποέργο όλων των μελετών. Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (πχ αποφάσεις Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων) που ακολουθούν την έγκριση τους από τα αρμόδια όργανα καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής ή προμηθειών.

Μετά την ολοκλήρωση του υποέργου των μελετών, ο Δικαιούχος πρέπει εντός 10 ημερών να υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ την εγκεκριμένη μελέτη , το επικαιροποιημένο ΤΔΠΠ και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου κατασκευής συνοδευόμενα από όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, και τους Περιβαλλοντικούς όρους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  από τα 153 έργα που υποβλήθηκαν το 35% ‘ήταν ανώριμα έργα δηλαδή υπήρχε μόνο η πρόταση (Αίτηση χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου, και Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Ο φάκελος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει (κυριότερα):

 • Αίτηση χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης
 • Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου
 •  Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
 •  Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης ή προγραμματική συμφωνία.

Ειδικότερα για προτάσεις δράσεων με μη ολοκληρωμένες μελέτες (που αφορούν το Μεγανήσι) ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

● Το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου, συνοδευόμενο από οριζοντιογραφία που θα αποτυπώνει τα προτεινόμενα έργα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν.

●   Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.

● Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων.

●   Την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

 Α’ ΚΠΣ (1989 – 1993)

Γενικά διαπιστώνεται πως οι πόροι του Α’ ΚΠΣ στον Τομέα του Περιβάλλοντος δαπανήθηκαν κυρίως σε:

 • Προμήθειες εξοπλισμού μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικών με ρύπανση ατμόσφαιρας και υδάτων
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και σε
 • Πολύ περιορισμένες παρεμβάσεις είτε στις πηγές των προβλημάτων είτε στην αποκατάσταση των περιβαλλοντικών βλαβών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Β’ ΚΠΣ (1994 – 1999)

Η Γενική κατεύθυνση των πόρων του Α΄ΚΠΣ επαναλήφθηκε και στη Β’ Προγραμματική Περίοδο με την προσθήκη έργων υποδομής:

 • στον τομέα της Επεξεργασίας αστικών λυμάτων όσο και
 • στον Τομέα της Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων

Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006)

Στην 3η Προγραμματική Περίοδο δόθηκε μία κρίσιμη ώθηση στην ικανοποίηση των αναγκών της χώρας σε βασικές υποδομές διαχείρισης κυρίως αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, ενώ σημαντικοί πόροι διετέθησαν για τη χρηματοδότηση έργων ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος και έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ ΚΠΣ / . ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων περιλαμβάνονταν Δράσεις, που σχετίζονται άμεσα με το Περιβάλλον, και είχαν Δημόσια Δαπάνη περίπου 31,15 ΜEURO, σε σύνολο 326 MEURO, που ήταν περίπου η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος. Οι Δράσεις του Προγράμματος, που σχετίζονται άμεσα με το Περιβάλλον, βρίσκονταν κυρίως στους Άξονες Προτεραιότητας 3, 4 και 6 και σε όρους Δημόσιας Δαπάνης αποτέλεσαν περίπου το 9,5% του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Οι πόροι του ΕΤΠΑ που, μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, που διατέθηκαν στον τομέα του περιβάλλοντος ανέρχονται σε περίπου 25,5 ΜEURO και αντλήθηκαν κυρίως από τα Μέτρα 3.2, 3.3, 4.1 και 6.2.

Αναλυτικότερα:

Μέτρο 3.2: Υποδομές για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (16,99 MEURO+ – ΕΤΠΑ).

 • Διαχείριση αστικών λυμάτων
 • Διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων
 • Ύδρευση και αποχέτευση

Μέτρο 3.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και ημιαστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακος (4,3 MEURO – ΕΤΠΑ).

 • Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης

 

Μέτρο 4.1: Βασικές υποδομές περιοχών ενδοχώρας (2,05 MEURO – ΕΤΠΑ).

 • Διαχείριση αστικών λυμάτων
 • Διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων
 • Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Αποκατάσταση της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα

Μέτρο 6.2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος σε μικρά νησιά (2,16 MEURO – ΕΤΠΑ).

 • Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε μικρά νησιά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ

ΚΩΔ. ΟΠΣ   /   ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

81190

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

533.945,84

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (ΗΛΕΙΑ)

81186

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

950.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

81172

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΪΔΕ, ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

976.826,88

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

81180

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΦΙΝΑ

400.537,97

ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ

81173

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Δ. Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

469.130,56

ΔΗΜΟΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

77427

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

1.158.505,41

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ

82902

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

402.959,56

ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ (Ν.ΠΕΛΛΑΣ)

88826

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

623.120,66

ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ (Ν.ΠΕΛΛΑΣ)

88915

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ

633.834,58

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ (Ν.ΚΙΛΚΙΣ)

88824

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

621.061,63

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ (Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

10

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2           ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

6.769.923,09

 

107466

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

6.555.326,30

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)

107419

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

9.115.559,68

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)

107465

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

5.540.128,77

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)

107467

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

4.383.239,09

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΔΥΚ)

108232

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

562.245,46

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

108373

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

8.429.866,01

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ)

108236

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

10.010.220,36

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)

105644

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β)

1.563.364,29

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

10

ΜΕΤΡΟ 6.2  ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

49.769.600,80

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΩΝ Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ)

Πλήθος Εργων

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

5

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

8.996.910

4.709.516

1,75%

11

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4.473.752

3.279.361

0,87%

8

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ ΙΘΑΚΗΣ

8.415.625

3.780.307

1,64%

2

ΛΕΥΚΑΔΑ

3.239.937

382.495

0,63%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΩΝ Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ)

Πλήθος Εργων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

92

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

56.273.581

10,97%

114

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

97.106.571

18,93%

36

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

19.661.437

3,83%

45

ΗΠΕΙΡΟΣ

13.107.263

2,55%

65

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

30.962.364

6,03%

29

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25.261.202

4,92%

46

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16.742.922

3,26%

53

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

15.149.563

2,95%

96

ΑΤΤΙΚΗΣ

135.227.420

26,36%

43

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10.480.141

2,04%

32

 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

6.132.392

1,20%

33

 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16.150.382

3,15%

74

 ΚΡΗΤΗ

35.795.463

6,98%

86

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

35.013.831

6,82%

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι σήμερα δεν υφίσταται δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου <<Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Δήμο Μεγανησίου>> λόγω της ΜΗ ύπαρξης ανοιχτών προσκλήσεων στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Επιπρόσθετα διαφαίνεται ότι τόσο στο Γ ΚΠΣ (2000-2006 και ειδικότερα έως το 2008 που έκλεισε το Γ ΚΠΣ / Ν+2) καθώς και στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2015/ Ν+2) ΔΕΝ έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια για την χρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού έργου όπως είναι ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ.

Για τον λόγο αυτό λόγω της αναγκαιότητας κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στο νησί μας πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

1.         Με το Ν. 3389/2005 εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα.

2.         Ποια είναι η φιλοσοφία των έργων ΣΔΙΤ;

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας (που μπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται, ο Ιδιωτικός Φορέας υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαμβάνει και σημαντική ευθύνη για το σχεδιασμό του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της με βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου. Ο Ιδιωτικός Φορέας αμείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του έργου, χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, και τους δύο.

Ουσιαστικά, επομένως, μέσα από τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα αλλάζει, και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η λογική που διατρέχει τις ΣΔΙΤ είναι η παροχή βελτιωμένων ποιοτικά και αποδοτικότερων οικονομικά υπηρεσιών στο κοινό, με τη συνδυασμένη αξιοποίηση των πόρων και των δεξιοτήτων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

 

3.         Σε ποιους τομείς υπάρχει διεθνής εμπειρία υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ;

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα σε έργα ΣΔΙΤ διαφέρουν μεταξύ τους ανά τομέα και ανά μεμονωμένο έργο. Μεταξύ άλλων, υπάρχει συσσωρευμένη διεθνής εμπειρία από την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στους παρακάτω τομείς:

 • Εκπαίδευση (Σχολεία & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση),
 • Υγεία (Νοσοκομεία & Κλινικές),
 • Ύδρευση και αποχέτευση,
 • Διαχείριση αποβλήτων,
 • Αυτοκινητόδρομοι,
 • Σιδηρόδρομοι,
 • Λιμάνια,
 • Αεροδρόμια,

4.         Δυστυχώς λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση / υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ, των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς και την μείωση του Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ο κύριος τροφοδότης των ΣΔΙΤ, δεν ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά αυτή η μορφή χρηματοδότησης.

 

ΕΥΔΑΠ

Πιθανή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ μέσω της δημιουργίας μίας εταιρείας κοινού σκοπού.

ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αυστηρός έλεγχος από τον Δήμο για την ύπαρξη στεγανών συλλεκτών αποβλήτων (βόθρων) σε όλες τις κατοικίες και ιδιαίτερα στα καταστήματα εστιάσεως, καφέ, μπαρ κοκ λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας τους.

 

Αντιπλοίαρχος (Μ) Σαράντης Γιαννούτσος ΠΝ

τ. Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) από 2008-2011

Επιθεωρητής ΙSΟ 9001:2008, ΙSΟ 14001:2004, OHSAS 18001:2007 & ΕΛΟΤ 1429

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *