Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Μαΐου 2020

Το Μεγανήσι να έχει εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο

ΠΡΟΣ ΤΟ Π.Σ.Ι.Ν.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

(ΝΟΜΟΣ  3852/2010)

 1. Άρθρο 3 παρ. 3 στ

Η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε «Περιφέρεια Επτανήσου Πολιτείας» (ή επικουρικά «Περιφέρεια Επτανήσων»), με ορθότερη την πρώτη ονομασία προς τιμήν του Πρώτου Νεοελληνικού Κράτους το οποίο, συν τοις άλλοις,  ήταν καταφύγιο και  ορμητήριο των Επαναστατών του 1821).

Στο εξής όπου στο Νόμο υπάρχει η διατύπωση «… Ιονίου…» αντικαθίσταται με «…Επτανήσου Πολιτείας…»

Άρθρο 120 παρ. 1β

Διαγράφεται το εδάφιο: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών».

 2. Στο άρθρο  6. παρ. 1 προστίθεται παράγραφος vii: «Συνιστάται ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ή ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα τη Κέρκυρα.

 3. Οι Παξοί και το Μεγανήσι αποτελούν Περιφερειακή Ενότητα και εκλέγουν Περιφερειακό Σύμβουλο.

4. Στο άρθρο    προστίθεται παράγραφος:

 «Για όσο διάστημα τα Νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκιπαραμένουν ενσωματωμένα στο Δήμο Κερκυραίων, ορίζονται 3 Αντιδήμαρχοι, ένας για κάθε νησί».

 5. Άρθρο 136 παρ. 5

Διαγράφεται από το τελευταίο εδάφιο η αναφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και διαμορφώνεται ως εξής: «Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την περιφέρεια Αττικής.

Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Επτανήσου Πολιτείας (Ιονίων Νήσων), ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε περιφερειακής ενότητας είναι τουλάχιστον τρεις».

6. Άρθρο 160

Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται : « Ειδικά στις περιφέρειες Βορίου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται είναι ισάριθμοι των περιφερειακών ενοτήτων.

Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται από τον περιφερειάρχη είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας».

7. Άρθρο 165

Η παράγραφος 3 διαγράφεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Το συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Α΄ αντιπρόεδρο, τον Β΄ αντιπρόεδρο, τον Α΄ Γραμματέα και τον Β΄ Γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ο Α’ αντιπρόεδρος από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό, ο Β’ αντιπρόεδρος από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας εκτός από τη μείζονα, ο Α΄ και ο Β΄ Γραμματέας προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας που δεν έχουν εκλέξει αντιπρόεδρο.

8. Άρθρο 168

Η παρ. 1 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η ημερήσια διάταξη υπογράφεται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει το προεδρείο, ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή και ένα θέμα από κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Α΄ αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Β΄ αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Β΄ αντιπρόεδρος καθήκοντα προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

9. Άρθρο 175 παρ. 1

Το 3ο εδάφιο τροποποιείται όσον αφορά την αντιπροσώπευση της μειοψηφίας :

«Στις 7μελείς οικονομικές επιτροπές τα 2 μέλη προέρχονται ένα από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό και ένα από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό, στις 9μελείς τα 3 μέλη προέρχονται ένα από τους τρεις πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς και στις 11μελείς τα 4 μέλη προέρχονται ένα από τους τέσσαρους πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς.»

10. Άρθρο 184

Η παράγραφος 2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής :

«Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας».

Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται :

«Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων υπολογίζεται εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης των ημερών συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων και ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα ταξιδίου. Σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. απεργία, καιρικές συνθήκες) καταβάλλεται στους περιφερειακούς συμβούλους η αντίστοιχη αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής» .

11. Άρθρο 186

Όπου αναφέρεται ότι «απαιτείται γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου» να τροποποιηθεί σε «απαιτείται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου».

Όσες αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί με μεταγενέστερους του 3852/2010 νόμους επανέρχονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

 12. Άρθρο 188

Στο τέλος της παρ. 1 να προστεθεί : « Στην κανονική πράξη  αναφέρεται υποχρεωτικά η γνώμη του συλλογικού οργάνου της περιφέρειας ειδεμή η πράξη είναι άκυρη».

Στο τέλος της παρ. 2 να προστεθεί : « Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο απαιτούμενος χρόνος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο μήνες».

13. Άρθρο 184

Η παράγραφος 2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής :

«Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας».

Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται :

«Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων υπολογίζεται εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης των ημερών συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων και ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα ταξιδίου. Σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. απεργία, καιρικές συνθήκες) καταβάλλεται στους περιφερειακούς συμβούλους η αντίστοιχη αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής» .

Άρθρο 260

Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται :

«γ) Ποσοστό 50% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων των φόρων που εισπράττονται στα Αεροδρόμια που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας.

δ) Το 25% των εσόδων των Λιμενικών Ταμείων και των Οργανισμών Λιμένων που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε περιφέρειας».

Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται:

«Τα έσοδα της παραγράφου 1γ και 1δ αποδίδονται απευθείας στις αντίστοιχες Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται».

Άρθρο 282

Καταργείται η παράγραφος 17.

14. Στο άρθρο  προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Στα Διοικητικά Συμβούλια «Οργανισμοί Λιμένων», Λιμενικά Ταμεία, Δ.Σ. Νοσοκομείων συμμετέχουν  αυτοδίκαια ο οικείος Περιφερειάρχης και Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του οικείου Εργατικού Κέντρου ή  εκπρόσωπος τους που τον ορίζει με απόφασή του το οικείο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο».

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *