Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Ιουλίου 2021

Η ΚΥΑ για τον προϋπολογισμό των Δήμων το 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

Αθήνα  2  Δεκεμβρίου 2011

 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.50698

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

 

Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 101 83 – ΑΘΗΝΑ 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                            &                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
 2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄) και ισχύουν.
 3. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασή μας, «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄) και 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) όμοιες και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 5. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των δήμων.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

 

 1. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου. 2.          Το σύνολο των δαπανών αφαιρουμένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, περί υπαγωγής ΟΤΑ στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

3.         Στα έσοδα μπορούν να εγγράφονται ποσά από αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία συνεχίζονται.

Στην περίπτωση αυτή ποσό ίσο με τα υπόλοιπα αυτά εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα εσόδου 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» – Κατηγορία 51 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», με περαιτέρω ανάλυση σύμφωνα και με τα οριζόμενα παρακάτω στην παρούσα, για τη συγκεκριμένη ομάδα εσόδου.

Στο δε σκέλος των εξόδων θα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  στην αντίστοιχη ομάδα που αφορά το έργο.

β) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες και μπορεί να διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων.

γ) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός των ετών αυτών. Προς τούτο:

-Όλες οι απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών εγγράφονται στο αντίστοιχο είδος εξόδου της κατηγορίας 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)».

– Ποσό ίσο με το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων στην ομάδα εσόδου 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» – Κατηγορία 51 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», με περαιτέρω ανάλυση σύμφωνα και με τα οριζόμενα παρακάτω στην παρούσα, για τη συγκεκριμένη ομάδα εσόδου.

Οι δήμοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων (άρθρο 21 παρ. 8 & άρθρο 22 Α΄ παρ. 3(ε) του ν. 2362/1995, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που είχαν εγκρίνει ή συμπράξει στην εκτέλεση της δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του ν. 2362/1995 & του άρθρου 10 του π.δ.113/2010.

4. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν  πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

5. Η τήρηση της αρχής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή μεταβατικά, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Νομιμότητας, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.

6. Εάν με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι σε αυτόν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Η απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού επίσης υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

7. Στον προϋπολογισμό:

α) Δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

β) Εγγράφονται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογήσουν δήμοι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 2

Σύνταξη του προϋπολογισμού

 

 1. Ο προϋπολογισμός των δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄) και 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) όμοιες.
 2. Ο προϋπολογισμός και το  Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.)  εξειδικεύουν το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) σε ετήσια βάση.
 3. Το Τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό.
 4. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
 5. Για το 2012, η ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών που ρητά ορίζονται στο άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 3

Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού

 1. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και  εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του  προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
 2. Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες  συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010, πριν από την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852 /2010.
 3. Η οικονομική επιτροπή  καταρτίζει τον προϋπολογισμό του δήμου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση τεκμηριώνεται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της.
 4. Το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης σε ειδική, για αυτόν το σκοπό, συνεδρίαση.
 5. Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η  εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

 1. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Ομοίως αντίστοιχη ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
 2. Η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί στο οικείο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ 4. του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται.

 

Άρθρο 4

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2012

 

 1. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του  προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εάν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
 2. Με το άρθρο 277 του ν. 3852/2010, ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων (παρ. 1).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, τους καλεί, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών (παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου).

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει:

α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα, με αιτιολογημένη εισήγησή του, στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006, για καταλογισμό αυτών με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και

β)  τους δε υπαλλήλους του δήμου/νομικού προσώπου, που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επίσης προς καταλογισμό (παρ. 3 του ίδιου άρθρου).

 1. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψιν τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας, θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο.

 1. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο  των δαπανών των  αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές.
 2. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά  υποκρύπτεται φορολογία, το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών.

Επίσης, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Η τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας, τόσο κατά τον καθορισμό των συντελεστών, όσο και κατά τον έλεγχο των προϋπολογισμών, αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών που εξυπηρετούν (σχετική με το θέμα είναι η υπ’ αριθμ. 69/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που γνωστοποιήθηκε στις Περιφέρειες με το υπ’ αριθμ. 23745/15-4-2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

 1.  Η πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι αυτή που έλαβε κάθε δήμος κατά το έτος 2011, μειωμένη κατά 15%. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και τον ακριβή προσδιορισμό των ΚΑΠ του έτους 2012, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.
 2. Οι πιστώσεις, που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Κ.Α. 0614), εγγράφονται στους προϋπολογισμούς τους συγχρόνως με την κατάρτισή τους. Το ποσό που εγγράφεται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θα είναι ίσο με αυτό που πήρε ο κάθε ΟΤΑ το έτος 2011. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2012 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.
 3. Σύμφωνα με την παρ. Α.2 της υπ’ αριθμ. 13520/3-3-2008 (ΦΕΚ 368 Β΄) απόφασής μας, «περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και κοινοτήτων, για το έτος 2008», οι πιστώσεις προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού:

–         των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα και

–         των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,

αποδίδονται μαζί με την τακτική επιχορήγηση της παρ. Α.1 της ίδιας απόφασης.

Συνεπώς, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), ενώ οι Κ.Α. 0612, 0613 και 0619.01 δεν συμπληρώνονται.

 1. Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού», εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 και, σε περιπτώσεις, όπου υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις δήμου, προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ. 113/2010, τα έσοδα αυτά χαρακτηρίζονται ειδικευμένα και διατίθενται αποκλειστικά για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

10. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, τα έσοδα από ΣΑΤΑ, θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2011. Η διαφορά που θα προκύψει από τη ΣΑΤΑ έτους 2012 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

11. Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2012 δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των δήμων με αναμόρφωση.

12. Οι δήμοι σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους. Δεν είναι δυνατή, κατά συνέπεια, από τη δημοσίευση του ν. 3852/2010 και εφεξής, η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Η λήψη δανείου είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

–         το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων (ποσοστό που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας).

–         το συνολικό χρέος του δήμου που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, το οποίο καθορίσθηκε σε 60% με την υπ’ αριθμ. 43093/30-7-2010 (ΦΕΚ 1153/Β/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η λήψη δανείου είναι επίσης δυνατή, εφόσον αυτό συνομολογηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

13. Βεβαιωθέντα ανείσπρακτα έσοδα προηγουμένων ετών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό των δήμων στους οικείους Κ.Α. της ομάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». Εξαιρούνται τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις, ανεπίδεκτες ενδεχομένως είσπραξης, ώστε να μην παραβιάζεται, δια της εγγραφής επισφαλών απαιτήσεων στον προϋπολογισμό, η βασική αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας αυτού, όπως διατυπώνεται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3871/2010.

14. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται, κατά προτεραιότητα, οι υποχρεωτικές δαπάνες, που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή ισχύει.

 1. 15.  Ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών καλύπτει το κόστος των δράσεων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.

16. Οι προβλέψεις για τις αποδοχές του, πάσης φύσεως, προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού, καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις).

Η πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα του οικείου δήμου να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών – δραστηριοτήτων του.

17. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται υποχρεωτικά, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.

18. Για τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει οι δήμοι να εγγράψουν στους προϋπολογισμούς τους, ισχύει η υπ’ αριθμ. 55327/1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

19. Εν όψει της υποχρέωσης των δήμων για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική των δήμων με τη μη δυνατότητα άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, είναι αναγκαία η άσκηση περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Δαπάνες, για τις οποίες δίνονται παγίως οδηγίες, και στις οποίες μπορεί να υπάρξει περιορισμός είναι, ενδεικτικά:

–         οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα (εφόσον, όπως προαναφέραμε, η καταβολή τους προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις), ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο τέτοιων οργάνων να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των προβλεπόμενων καθηκόντων του προσωπικού,

–         οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,

–         οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.,

–         οι, πάσης φύσεως, προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ΚΔΚ (επιχορηγήσεις ν.π.δ.δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.), πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια.

 

Άρθρο 5

Οδηγίες για το τύπο του προϋπολογισμού

 

1. Διαίρεση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός των εσόδων αλλά και επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.

Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με την προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄, τα αθροίσματα (σύνολα) των δύο πινάκων θα πρέπει να είναι ίσα.

Η σύνταξη δύο πινάκων ανακεφαλαίωσης των δαπανών, εξυπηρετεί την ανάγκη της συλλογής διαφορετικών πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση των δήμων και της εξαγωγής των ανάλογων συμπερασμάτων. Ειδικότερα, από τα δεδομένα του πρώτου πίνακα, όπου διακρίνονται οι δαπάνες για επενδύσεις από τα λοιπά έξοδα του δήμου, εξάγονται συμπεράσματα για την οικονομική ευρωστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα κάθε δήμου, ενώ από τα δεδομένα του δεύτερου καθίσταται δυνατός ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών αυτού.

 

2. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

 • Τακτικά έσοδα
 • Έκτακτα έσοδα
 • Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
 • Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
 • Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

 

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

 • Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • Επενδύσεις
 • Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • Αποθεματικό

Οι παραπάνω ομάδες στο κείμενο του προϋπολογισμού αναφέρονται ως «Κεφάλαια». Έτσι, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ οι Επενδύσεις, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  το αποθεματικό.

Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθμοί των Κεφαλαίων Α΄ (Λειτουργικές δαπάνες) και Β΄ (Επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονομάζονται  στον προϋπολογισμό. Ειδικά για τους δήμους με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους η κατανομή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει κατανομή, οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσονται στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (Κωδικός 30), ανεξαρτήτως αν ο δήμος διαθέτει ή όχι δική του Τεχνική Υπηρεσία.

 

3. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις Γενικές Υπηρεσίες εντάσσονται οι δαπάνες των συγκεκριμένων κωδικών αριθμών που απαριθμούνται στην κοινή υπουργική απόφαση. Στις υπόλοιπες Υπηρεσίες εντάσσονται οι αντίστοιχες δαπάνες που τις βαρύνουν.

Στον κωδικό αριθμό 10 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» εντάσσεται και το ειδικό αυτοτελές γραφείο των «δημοτικών ανταποκριτών» (άρθρο 94 του ν. 3852/2010), το οποίο επιτελεί λειτουργία που προσιδιάζει στον κωδικό αυτόν και δεν απαιτείται να παρακολουθείται χωριστά.

 

Στον ΚΑ 15 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» θα παρακολουθούνται και οι δαπάνες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας, της παρ. 38 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Οι δαπάνες που αφορούν:

 • τα μισθώματα σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 16 του ν. 3852/2010),
 • τα μισθώματα μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μαθητών από 1/7/2011 (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του ν. 3852/2010 και 18 παρ. 10 περίπτ. η΄ του ν. 3870/2010) και
 • τις αποδοχές ή αμοιβές των καθαριστριών των σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3870/2010),

μπορούν να παρακολουθούνται είτε στον ΚΑ 15, είτε σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 70 «Λοιπές Υπηρεσίες».

Ο κωδικός αριθμός 70 «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» μπορεί να αναλύεται (εξειδικεύεται) με την προσθήκη, παραπλεύρως αυτού, ενός αριθμού από το 01 και τον τίτλο της Υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται με αυτόν, π.χ. 70.01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 70.02 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 70.03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ κ.ο.κ.

 

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 70 θα παρακολουθούνται και:

 • οι δαπάνες των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, όπου αυτά συσταθούν (άρθρο 94 παρ. 5 περίπτ. 1 του ν. 3852/2010),
 • οι δαπάνες της υπηρεσίας παραλαβής αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ (άρθρο 94 παρ. 2 περίπτ. 25 του ν. 3852/2010).

Στην ανακεφαλαίωση, όλες οι δαπάνες των ανωτέρω επί μέρους υπηρεσιών (70.01, 70.02, 70.03 κ.λπ.) αθροίζονται σε ενιαίο σύνολο κάτω από τον κωδικό αριθμό 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

4. Συμπλήρωση των στηλών του προϋπολογισμού

Για τη συμπλήρωση της στήλης με τίτλο «ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», διευκρινίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Όπως προαναφέραμε, ο προϋπολογισμός των δήμων έτους 2012 υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Κατά συνέπεια, στην στήλη  αυτή θα εγγραφούν τα εγκριθέντα από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Νομιμότητας, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ποσά.

β) Ο όρος «έγκριση» χρησιμοποιείται στο νόμο, όταν η υποκείμενη σε αυτή πράξη ελέγχεται και από πλευράς σκοπιμότητας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν ασκείται έλεγχος σκοπιμότητας στις πράξεις των δήμων από τα όργανα της Κρατικής Διοίκησης, κατ’ επιταγή του ισχύοντος Συντάγματος του Κράτους, με τον όρο «εγκριθέντα» νοούνται τα επικυρωθέντα, δηλαδή τα ελεγχθέντα από πλευράς νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή.

γ) Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, με τα ίδια ακριβώς ποσά της πέμπτης στήλης (ψηφισθέντα από το δημοτικό συμβούλιο), από την ελέγχουσα υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι νόμιμος.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση παραπομπής ή και ακύρωσης τελικά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η συγκεκριμένη στήλη παραμένει κενή.

 

Άρθρο 6

Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού

 1. Μέρος Ι – Έσοδα

 

Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν εξαντλητικά όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων των δήμων. Στους περισσότερους τίτλους των τριψήφιων ή τετραψήφιων κωδικών αριθμών, αναγράφονται σε παρένθεση και οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται κάθε υποκατηγορία ή είδος εσόδου, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών.

Διευκρινίζουμε ότι η κατάταξη των διαφόρων εσόδων των δήμων στις δύο βασικές ομάδες (τακτικά – έκτακτα) συνιστά παράλληλα δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου ως τακτικού ή εκτάκτου, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 157 του ΚΔΚ, όπου ορίζεται ότι με την κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τύπο του προϋπολογισμού, προσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε μια από τις ομάδες αυτές.

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων γίνονται ως ακολούθως:

0          ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01        ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011     Μισθώματα

Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. Μισθώματα ακινήτων και εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στους δήμους αλλά αποδίδονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου, όπως π.χ. τα μισθώματα δημοσίων λατομείων (ΚΑ 0711) και τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (ΚΑ 0712), δεν περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία αυτή.

Δεν εγγράφονται επίσης στην υποκατηγορία αυτή αλλά στον ΚΑ 1699 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης).

Στον κωδικό αριθμό 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λπ.)

Μισθώματα από ακίνητα που ενδεχομένως δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0111 έως 0118, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» συνολικά ή διακεκριμένα, με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0129.01, 0129.02 κ.ο.κ.).

012 Έσοδα από την εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων.

Στους κωδικούς αριθμούς της συγκεκριμένης υποκατηγορίας εγγράφονται τα έσοδα που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των δήμων.

Στον ΚΑ 0122 «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές» εγγράφονται τα έσοδα από τη λειτουργία κυριακάτικων αγορών (άρθρο 94 παρ. 6 περίπτ. 31 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως ισχύουν).

Έσοδα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0121 έως 0128, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0129.01, 0129.02 κ.ο.κ.).

Αποζημιώσεις που τυχόν επιδικάζονται υπέρ του δήμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης δημοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση επιβολής τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 19 του β.δ. της 24/9-20/10/1958, εγγράφονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων».

02    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021  Τόκοι κεφαλαίων.

Οι τόκοι από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ) εμφανίζονται στον ΚΑ 0211. Οι τόκοι από τίτλους του ελληνικού δημοσίου εγγράφονται στον ΚΑ 0212. Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες εγγράφονται στον ΚΑ 0213.

 

023  Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία.

Στους κωδικούς αριθμούς 0231 και 0239 εμφανίζονται τα μισθώματα κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία, αντίστοιχα.

03    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031  Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως π.χ. τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικοδομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον ΚΑ 0313.

Διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα:

 • Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 69728/824/1996, που αναφέρεται στον τίτλο του ΚΑ 0312, καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όμοια, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 της οποίας εφαρμόζονται για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων στα λιμάνια.
 • Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας εμφανίζονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων».
 • Με το επιβαλλόμενο τέλος καθαριότητας καλύπτονται και οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία κοινόχρηστων αφοδευτηρίων (άρθρο 4 ν. 1080/1980, Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 79061/30-10-1980).

 032  Υπηρεσία ύδρευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9-20/10/1958).

Εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Τέλη, δικαιώματα ή άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης και δεν εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς 0321 έως 0323, εγγράφονται στον ΚΑ 0324 συγκεντρωτικά ή αναλυτικά, κατά είδος εσόδου, με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0324.01, 0324.02 κ.ο.κ.).

Για τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός Ύδρευσης ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

 033  Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 β.δ. της  24/9-20/10/1958).

034  Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9-20/10/1958).

Για τη συμπλήρωση των ΚΑ των υποκατηγοριών αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την υπηρεσία ύδρευσης.

04  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/1968, άρθρο 3 ν. 547/1977).

Τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Στους κωδικούς αριθμούς 0411 έως 0416 κατονομάζονται τα συνηθέστερα είδη τελών και δικαιωμάτων. Άλλα έσοδα που τυχόν προβλέπονται στον Κανονισμό εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ 0417 «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών». Τα δικαιώματα από ιεροπραξίες (μνημόσυνα, λειτουργίες κ.λπ.) μπορούν να εγγραφούν επίσης αναλυτικά με ανάπτυξη του ΚΑ 0416.

Επειδή πάντως η εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ, ΚΑ 6725) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων (άρθρο 3 ν.δ. 228/1973, ΦΕΚ 284/Α), σκόπιμο είναι τα έσοδα από τους ιερούς ναούς να παρακολουθούνται χωριστά.

042  Έσοδα από σφαγεία.

Στους κωδικούς αριθμούς 0421 και 0422 εμφανίζονται τα έσοδα από σφαγεία, που εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι δήμοι. Εφόσον ο Κανονισμός Λειτουργίας των σφαγείων, ο οποίος καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 460/1978 και του άρθρου 3 του β.δ. της 24/9-20/10/1958, προβλέπει πέραν του δικαιώματος χρήσης και άλλα τέλη ή δικαιώματα, αυτά εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ 0422.

 043  Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται τα έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης που εκμεταλλεύονται οι δήμοι (στεγασμένοι ή φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης, όπου μπορεί να παρέχονται και άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμός και στίλβωση των οχημάτων). Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 ν. 1900/1990) δεν εμφανίζονται στον ΚΑ 0431 αλλά στον ΚΑ 0464.

Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται και τα έσοδα που αποδίδονται στο δήμο βάσει σύμβασης παραχώρησης, για όσο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης (άρθρα 1 παρ. 3 ν. 2229/1994 και 13 π.δ. 609/1985, άρθρο 9 ν. 2052/1992).

Στον ΚΑ 0432 εγγράφονται έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ζωολογικούς κήπους,  και άλλους παρόμοιους χώρους καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται σταθερά σε τακτική βάση. Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιριακού και έκτακτου χαρακτήρα που διοργανώνει ο δήμος εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 1693 ή 1699 κατά περίπτωση, της υποκατηγορίας 169 «Λοιπά έκτακτα έσοδα».

Στον ΚΑ 0434 εγγράφονται τα λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον προέρχονται από δραστηριότητες του δήμου που έχουν σταθερό (μόνιμο ή περιοδικό) χαρακτήρα (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων που παρέχει ο δήμος με δικά του βυτιοφόρα οχήματα, έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά ή εφημερίδες, έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001, δίδακτρα ωδείων ή άλλων πολιτιστικών φορέων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Αν πρόκειται για σταθερή δραστηριότητα που συνίσταται, όχι στην παροχή υπηρεσιών, αλλά στην πώληση αγαθών (π.χ. λευκώματα μουσείων και πινακοθηκών), τα σχετικά έσοδα εμφανίζονται στον ΚΑ 0718 «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις».

 044  Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας.

045  Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.

046  Λοιπά τέλη και δικαιώματα.

Στους κωδικούς αριθμούς των ανωτέρω υποκατηγοριών εγγράφεται το συγκεκριμένο είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται μέσα στην παρένθεση του κάθε τίτλου. Ειδικά στον κωδικό 0461 θα εγγραφούν – εκτός από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 – και τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του ν. 2971/2001. Το υπέρ του Δημοσίου ποσοστό που προβλέπει η ΚΥΑ 1038460/2439/B 0010/2009 (ΦΕΚ 792/Β/2009) θα εγγραφεί ως είσπραξη στον ΚΑ 4124 και ως έξοδο, για να αποδοθεί στο Δημόσιο, στον ΚΑ 8224.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0469 εγγράφεται:

α) το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/575/2008, ΦΕΚ 12/Β απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης),

β) το τέλος επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 51 του ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230/Α),

γ)  το ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, για το οποίο ο νόμος απαιτεί την εγγραφή του σε χωριστό κωδικό αριθμό (υπ’ αριθμ. Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης).

047  Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη.

Κάθε ανταποδοτικό τέλος που έχουν επιβάλει οι δήμοι κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997, παρακολουθείται χωριστά και εγγράφεται οπωσδήποτε σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0471 (0471.01, 0471.02 κ.ο.κ).

Ειδικότερα, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0471 θα εγγράφεται το ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3870/2010.

05  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051 Φόροι.

Στους κωδικούς αριθμούς 0511 έως 0513 εγγράφονται τα έσοδα από τον αντίστοιχο φόρο.

052 Εισφορές.

Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα.

Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983.

Στον ΚΑ 0524 εγγράφονται οι λοιπές εισφορές, όπως:

α) Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών).

β) Η ειδική εισφορά του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, η οποία κατανέμεται με την υπ’ αριθμ. Δ2/Γ/2777/2004 (ΦΕΚ 347/Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στους δήμους, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν διυλιστήρια πετρελαίου.

γ) Η εισφορά που τυχόν επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ ή άλλων νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

Κάθε μία από τις λοιπές εισφορές μπορεί να εγγράφεται σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0524.

053  Δυνητικές εισφορές άρθρου 25 ν. 1828/1989.

Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον ΚΑ 047 «Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη».

06  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

061 Από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

Στους κωδικούς αριθμούς 0611 έως 0615 εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Οι πιστώσεις προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα, καθώς και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003, εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), ενώ οι Κ.Α. 0612, 0613 και 0619.01 δεν συμπληρώνονται.

Κάθε άλλη κατανομή από τους ΚΑΠ (πλην της ΣΑΤΑ) εγγράφεται διακεκριμένα σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0619. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι κατανομές που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, υπό τη μορφή της τακτικής επιχορήγησης, για την κάλυψη του κόστους δαπανών, δράσεων ή αρμοδιοτήτων όπως:

 • η δαπάνη για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων,
 • η μεταφορά μαθητών ή
 • η μισθοδοσία μεταταγέντος προσωπικού στους δήμους από φορείς όπως ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.ο.κ.

Σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 επίσης εγγράφονται έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, όπως ήδη αναφέραμε και τα οποία, σε περιπτώσεις όπου υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ. 113/2010, χαρακτηρίζονται ειδικευμένα και διατίθενται αποκλειστικά για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

07  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 Λοιπά τακτικά έσοδα.

Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0717 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» εγγράφονται τα έσοδα από τα παράβολα των αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης της παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010.

Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 0 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 0718.

1   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   

111  Έσοδα από εκποίηση ακινήτων.

Στους κωδικούς αριθμούς 1111 έως 1115 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Τα έσοδα από την εκποίηση ακινήτων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 1080/1980, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 33 του ν. 3202/2003, εγγράφονται στον ΚΑ 1116.01.

Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας εγγράφονται, χωριστά για κάθε εκποιούμενο ακίνητο, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1116.

Στις περιπτώσεις εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες, κατά τις οικείες διατάξεις του ΚΔΚ, όπου προβλέπεται η καταβολή τιμήματος σε ετήσιες δόσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εσόδου η νόμιμη προθεσμία καταβολής του οποίου υπερβαίνει τη λήξη του έτους βεβαίωσης, στον προϋπολογισμό  του  οικονομικού έτους  2012  θα πρέπει να εγγραφεί  μόνο το ποσό που θα εισπραχθεί κατά το έτος αυτό. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με τα  αντίστοιχα ποσά που αναλογούν κατ΄ έτος, ώστε να τηρείται η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, όπως διατυπώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3871/2010.

 

112  Έσοδα από εκποίηση κινητών.

Στους κωδικούς αριθμούς 1121 και 1122 εγγράφονται τα έσοδα από την εκποίηση οχημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων. Ανάγκη ανάπτυξης του ΚΑ 1122 δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή.

 

12  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ανάλογα με την πηγή και το σκοπό της χρηματοδότησης, κάθε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών εγγράφεται χωριστά σε αναπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 1211 έως 1214.

Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται και οι κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις για την απασχόληση προσωπικού μερικής απασχόλησης (άρθρο 7 του ν. 3250/2004), για τη λειτουργία των ΚΕΠ, καθώς και για την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας, εφόσον δεν έχουν επενδυτικό χαρακτήρα (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3013/2002).

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών», θα εγγραφούν οι χρηματοδοτήσεις από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, για όσους δήμους ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

Ομοίως, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 θα εγγραφούν και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήμους από το σχολικό έτος 2011-2012 και εφεξής για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 18 παρ. 1 περίπτ. γΙΙΙ του ν. 3870/2010).

Η επακριβής αναπτυγμένη μορφή των κωδικών στην οποία θα εγγράφονται οι επιχορηγήσεις ανά πηγή και σκοπό, μπορεί να καθορίζεται είτε από την απόφαση χρηματοδότησης είτε από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο δήμο, κατά περίπτωση.

13  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες.

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, τα έσοδα γνωστά ως ΣΑΤΑ, θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2011. Η διαφορά που θα προκύψει από τη ΣΑΤΑ έτους 2012 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2012 δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των δήμων με αναμόρφωση.

Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία παρακολουθείται με διακριτό κωδικό η εγγραφή επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004), με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄).

Στους κωδικούς αριθμούς 1311 έως 1313 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1314 που μετονομάζεται σε «Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», εγγράφονται οι χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» (άρθρο 281 του ν. 3852/2010).

Λοιπές επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους υπέρ των δήμων πόρους, που δεν εντάσσονται στους ανωτέρω κωδικούς είδους, εγγράφονται στον ΚΑ 1319 «Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες – Λοιπά ειδικά προγράμματα».

Η εγγραφή όλων των εξειδικευμένων πιστώσεων της υποκατηγορίας αυτής, όπως λ.χ. των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», γίνεται με ανάπτυξη του κάθε τετραψήφιου κωδικού είδους, με την προσθήκη, μετά από αυτόν, τελείας και διψήφιου ή τριψήφιου (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δήμου) υποκωδικού, ανά επένδυση ή έργο.

132     Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.

Κάθε χρηματοδότηση για επενδύσεις και έργα που εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 1321 έως 1327 εγγράφεται χωριστά, κατά επένδυση ή έργο ή, στην περίπτωση του ΚΑ 1327, και κατά φορέα, σε αναπτυγμένες μορφές των κωδικών αυτών αριθμών.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1322 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς» εγγράφονται τα έσοδα από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που υποχρεούται να αποδώσει στους ΟΤΑ το Πράσινο Ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3044/2002.

Στο πλαίσιο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατό να εγγράφονται έσοδα στους παραπάνω κωδικούς, χωρίς πραγματική αιτιολόγηση π.χ. ένταξη έργων από τομεακά ή περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα της Ε.Ε. Για να εγγραφεί ένα έργο σε μία από τις περιπτώσεις του κωδικού 131 ή 132, θα πρέπει να έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης ή άλλο ανάλογο έγγραφο. Η απλή υποβολή πρότασης ή ακόμα περισσότερο ή εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου.

14  ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141 Δωρεές.

142 Κληρονομιές και κληροδοσίες.

Εγγράφονται τα ποσά που προέρχονται από δωρεές και κληρονομιές ή κληροδοσίες αντίστοιχα.

Δωρεές θεωρούνται και οι χορηγίες που εισπράττουν οι δήμοι για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, εφόσον πρόκειται για ποσά που προσφέρονται χωρίς υποχρέωση αντιπαροχής (συνήθως υποχρέωσης διαφήμισης του δωρητή) εκ μέρους του δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στον ΚΑ 1693 «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών».

Δωρεές θεωρούνται και τα ποσά που συλλέγονται στα πλαίσια Ερανικού Συστήματος Μακράς Διάρκειας, που οργανώνουν οι δήμοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3106/2003.

Περιουσία που διατίθεται σε δήμο για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής της, αποτελεί «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης», το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 α.ν. 2039/1939). Τα έσοδα (όπως και οι δαπάνες – βλ. ΚΑ 6737) των ιδρυμάτων στην περίπτωση αυτή απεικονίζονται σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, δηλαδή σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.

15  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ. Τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (ν.δ. 805/1971) και τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης εγγράφονται στον ΚΑ 1512.

Στον ΚΑ 1513 εγγράφονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου με το οποίο συνδέονται.

Στους δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εμφανίζονται στον ΚΑ 1514.

Τα πειθαρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εγγράφονται στον ΚΑ 1515. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος μονίμων υπαλλήλων, αποτελούν έσοδο του ΤΑΔΚΥ και όχι των ΟΤΑ (άρθρο 166 παρ. 2 του ν. 1188/1981) και συνεπώς εγγράφονται στον ΚΑ 4142 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων».

Στον ΚΑ 1516 εγγράφονται τα έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, όπως είναι π.χ. οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης που επιβάλλονται σε βάρος αιρετών (άρθρο 141 του ΚΔΚ) ή υπαλλήλων (άρθρο 189 ν. 3584/2007), τα ποσά που καταλογίζονται σε βάρος των υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής ή πάγιας προκαταβολής (άρθρα 32 και 35 του β.δ. της 17/5-15/6/1959) κ.λπ.

Στους κωδικούς αριθμούς 1517 και 1518 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.

Στον ΚΑ 1519 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως:

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990),

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001),

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993),

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001),

– τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958),

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1080/1980),

– τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995),

– τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3190/2003),

– τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων,

– τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 4 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 104720/2010, ΦΕΚ 1315/Β, ΚΥΑ).

152  Παράβολα.

Στους κωδικούς αριθμούς 1521 και 1522 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα που προμηθεύεται ο υπόχρεος από τη ΔΟΥ, καταχωρούνται στον ΚΑ 1512.

16  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

161 Έσοδα από επιχειρήσεις

Στους κωδικούς εκτάκτων εσόδων της υποκατηγορίας αυτής, εγγράφονται τα έσοδα (κέρδη) από κάθε είδους επιχειρήσεις των δήμων. Στον ΚΑ 1613 εγγράφονται και τα έσοδα από αστικές εταιρείες.

Στον ΚΑ 1616 «Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας», εγγράφονται και τα έσοδα από τις συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας που συνάπτει ο δήμος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 3852/2010. Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6161 «Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας» εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για την υλοποίηση των συμβάσεων αυτών.

162  Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από δαπάνες που πραγματοποίησε ο δήμος για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι από το νόμο ορίζονται ως υπόχρεοι.

Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς 1621 έως 1628 όπως π.χ. τα έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδομών (άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2831/2000), εγγράφονται στον ΚΑ 1629.

Στον ΚΑ 1629 ομοίως εγγράφεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, από το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες τους (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του ν. 3852/2010).

169  Λοιπά έκτακτα έσοδα.

Στους κωδικούς αριθμούς 1691 και 1692 εγγράφεται το έσοδο του αντίστοιχου τίτλου. Στον ΚΑ 1693 εμφανίζονται τα έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα.

Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 1699.

2  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ

    ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν όλω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών.

Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού. Η ανάπτυξη αυτή είναι υποχρεωτική, εάν πρόκειται για έσοδο με ειδικευμένο προορισμό, όπως είναι το ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 του ν. 994/1979), τα καθαρά κέρδη δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 260 του ΚΔΚ), το ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 2130/1993) κ.λπ.

22   ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

Στην υποκατηγορία αυτή, η διασφάλιση του νόμιμου προορισμού των εκτάκτων εσόδων επιτυγχάνεται με την κατάταξή τους στους κωδικούς αριθμούς 2211 και 2212, όπου εμφανίζονται αντίστοιχα τα έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα και τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.

Η παρακολούθηση των εκτάκτων εσόδων κατά είδος, όπως συμβαίνει στην υποκατηγορία 211, δεν κρίνεται σκόπιμη λόγω του μικρότερου όγκου των εσόδων αυτών.

3  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Κάθε δάνειο που χορηγείται στον δήμο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγράφεται χωριστά σε ανεπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 3111 και 3112 ή 3121 και 3122, ανάλογα με το σκοπό του δανείου.

Από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική – Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες» του ν. 3852/2010 και εφεξής, δεν είναι δυνατή η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Κατά συνέπεια, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 311 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  – Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών» εγγράφονται μόνο εισπράξεις από δάνεια συνομολογηθέντα πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης.

Εγγράφονται επίσης εισπράξεις από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011, στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

32  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

       ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ    

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη – τακτικά έσοδα.

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη – έκτακτα έσοδα.

Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για τα έσοδα των υποκατηγοριών 211 και 221.

Όπως ήδη αναφέρουμε στην παρ. 13 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν εγγράφονται στους Κ.Α. αυτούς τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις, ανεπίδεκτες ενδεχομένως είσπραξης, ώστε να μην παραβιάζεται η βασική αρχή της ειλικρίνειας του προϋπολογισμού, όπως διατυπώνεται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3871/2010.

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ

   ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές.

Στον κωδικό αριθμό 4111 εγγράφεται: α) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται επί της αντιμισθίας του δημάρχου κ.λπ. αιρετών. β) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ. 2 και 9 παρ. 3 του ν. 1902/1990, άρθρα 20 παρ. 2 και 44 παρ. 1 του ν. 2084/1992) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3660/2008. γ) Η κράτηση 2,55% υπέρ του δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη, που επιβάλλεται στις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι διατήρησαν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς.

Στον κωδικό αριθμό 4112 εγγράφονται οι εισφορές που αποδίδονται στο δημόσιο για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας (στρατιωτική θητεία, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.). Εισφορές που καταβάλλονται για τον ίδιο λόγο στο ΙΚΑ ή σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς πλην του δημοσίου, εγγράφονται στον κωδικό αριθμό 4131.

412  Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου (μονίμων, μετακλητών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων με πάγια αντιμισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθμό 4121.

Στον κωδικό αριθμό 4122 εγγράφεται α) Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία των αιρετών, καθώς και από τυχόν αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων ή αποζημιώσεις μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. β) Ο φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση των αιρετών και των ιδιωτών. γ) Ο φόρος (ή και το χαρτόσημο, αν πρόκειται για αιρετούς και ιδιώτες) που παρακρατείται από τυχόν αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων (όπως φορολογικών επιτροπών, υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών, κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών).

Ο φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές τρίτων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε΄ του ν. 2238/1994) ή ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 2238/1994) ή εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. β΄ του ν. 2238/1994) ή αλλοδαπών (άρθρο 13 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει) εγγράφεται στον ΚΑ 4123. Στον ίδιο κωδικό εγγράφεται ο φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του ν. 2238/1994, όπως ισχύει).

Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατείται από τους τόκους που καταβάλλει ο δήμος, εμφανίζονται στον κωδικό αριθμό 4124. Στον κωδικό αυτό εγγράφεται επίσης το χαρτόσημο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 187/1943 στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ κ.λπ.), η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών και γενικά κάθε άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου, που δεν εμπίπτει στους κωδικούς 4121 έως 4123.

Οι φόροι και οι λοιπές κρατήσεις που δεν παρακρατούνται από το δήμο αλλά αποδίδονται απ’ ευθείας στην οικεία ΔΟΥ από τους δικαιούχους των χρηματικών ενταλμάτων, δεν εμφανίζονται στους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς.

 

413  Ασφαλιστικές εισφορές.

Οι εισφορές εργαζομένου προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κύριας ασφάλισης, επικουρικά, πρόνοιας κ.λπ.) εγγράφονται στον κωδικό αριθμό 4131.

Στον κωδικό αριθμό 4132 εγγράφεται αποκλειστικά η εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 (από 1/1/2005 του «Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ, άρθρο 21 του ν. 3232/2004).

414  Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.

Στον κωδικό αριθμό 4141 εγγράφονται οι παρακρατούμενες από τις αποδοχές δόσεις των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του δημοσίου), όπως είναι π.χ. η κράτηση επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2286/1995), τα πειθαρχικά πρόστιμα που αποδίδονται στο ΤΑΔΚΥ, τα παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά κ.λπ., εγγράφονται στον ΚΑ 4142.

42  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 Επιστροφές χρημάτων.

Οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 4211 και 4212 αντίστοιχα. Στον κωδικό αριθμό 4213 εμφανίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών των υπαλλήλων. Το επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από το ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήμο, εγγράφεται επίσης στον ΚΑ 4213.

Περικοπές αποδοχών που εμφανίζονται στη στήλη των κρατήσεων της μισθοδοτικής κατάστασης (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.) καθώς και κάθε επιστροφή χρημάτων, που δεν εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 4211 έως 4213, εγγράφεται στον ΚΑ 4214.

5  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.

Το χρηματικό υπόλοιπο διαχωρίζεται σε αυτό που προέρχεται από τακτικά έσοδα (ΚΑ 511) και σε αυτό που προέρχεται από έκτακτα έσοδα (ΚΑ 512), έτσι ώστε να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός όσων ειδικευμένων εσόδων περιλαμβάνονται στο χρηματικό υπόλοιπο.

Σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρουμε στην παρ.3 του άρθρου 1 της παρούσας, το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης αναλύεται περαιτέρω σε:

5111:Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη  υποχρεώσεων  παρελθόντων ετών

5112: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις

5121: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  παρελθόντων ετών

5122: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις

Η υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασή μας «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», τροποποιείται αναλόγως ως προς το μέρος αυτής που αφορά την ομάδα 5 «Χρηματικό Υπόλοιπο».

2. Μέρος ΙΙ – Έξοδα

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων γίνονται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 60. Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, οι οποίες καταχωρούνται στους κωδικούς της κατηγορίας 61.  Ειδικότερα:

 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού των δήμων, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές. Στον ΚΑ 6013 εγγράφεται πίστωση για την πληρωμή του εφάπαξ βοηθήματος για όσα ΝΠΔΔ υπάγονται σε αυτό. Στην υποκατηγορία 601 θα εγγραφούν και διάφορες άλλες αμοιβές του προσωπικού εφόσον δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένους κωδικούς, άσχετα με το χαρακτηρισμό που δίνεται σε αυτές από τις διατάξεις που επιτρέπουν την καταβολή τους. Έτσι, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, παρόλο που μπορεί να χαρακτηρίζονται ως τέτοια, θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6011 (και όχι στον ΚΑ 6422 όπου εγγράφονται δαπάνες μετακινούμενων υπαλλήλων). Στον ΚΑ 6012 θα υπολογιστεί και η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου, και, για τα νομικά πρόσωπα, η αμοιβή του υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη. Οι τρίμηνες αποδοχές και οι αυξημένες αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας θα εγγραφούν στον ΚΑ 6011. Ανάλογα θα εγγραφούν και οι αντίστοιχες πιστώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού. Αναδρομικά προηγούμενων οικονομικών ετών που οφείλονται σε υπαλλήλους, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων κ.λπ., θα εγγραφούν στον ΚΑ 8111.

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για  υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στον ΚΑ 6021 θα υπολογιστεί και η αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 του ν. 3584/2007).

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων, όπως ειδικών συμβούλων και συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, γενικού γραμματέα, ιδιαιτέρου γραμματέα κ.λπ. Στους ίδιους κωδικούς θα εγγραφούν και οι αποδοχές των δικηγόρων και νομικών συμβούλων που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή. Οι αμοιβές των δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6111.

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κ.λπ.). Στην ίδια υποκατηγορία θα εγγραφούν και οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών και οι αποδοχές των προσλαμβανόμενων στα προγράμματα μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα του ν. 3250/2004. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, υπολογίζονται στη δαπάνη του έργου, θα βαρύνουν τον κωδικό του έργου και επομένως δεν θα εγγραφούν στην υποκατηγορία 604.

605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού. Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το θεωρούν σκόπιμο, να αναπτύξουν τους τετραψήφιους αυτούς κωδικούς και να παρακολουθούν χωριστά τις εργοδοτικές εισφορές για κάθε Ταμείο (π.χ. 20/6051.01 Εργοδοτική εισφορά για το ΤΥΔΚΥ στις αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας). Για την ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ, εφόσον αυτή παρακρατείται κατά την απόδοση των ΚΑΠ, θα διενεργούνται λογιστικές τακτοποιήσεις σε βάρος του ΚΑ 6056, ο οποίος, κατατάσσεται μόνο στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες». Οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στην εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, θα βαρύνουν τον κωδικό του έργου.

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.). Στον ΚΑ 6061 θα εγγραφούν οι δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος, ενώ στον ΚΑ 6063 δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα, γυαλιά, μπότες).

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού, όπως η αμοιβή των επιτροπών που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.

Κωδικός 61. Αμοιβές Αιρετών και τρίτων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου. Ειδικότερα:

 611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 611 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή), συμβολαιογράφους, τεχνικούς, καλλιτέχνες, λογιστές, κ.λπ. Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994). Ειδικά τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τη σύναψη δανείων θα καταχωρηθούν στους ΚΑ 6514 και 6524.

Στην υποκατηγορία 611 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για τη σύναψη συμβάσεων έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Εκτός από αυτές τις συμβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς θα καταχωρηθούν και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του ΚΔΚ) και του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2623/1998. Για το σκοπό αυτό, ο ΚΑ 6117 μπορεί να κατανεμηθεί όχι μόνο στην υπηρεσία 00 αλλά και στις άλλες υπηρεσίες.

Στον ΚΑ 6117 «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» εγγράφεται και η αμοιβή των ιατρών για την εξέταση των επαγγελματιών και των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 14 του ν. 3852/2010).

Οι αμοιβές των μελετητών, για την εκπόνηση μελετών που ανατίθενται με τη διαδικασία των ν. 716/1977, 3164/2003 ή 3316/2005 ή του άρθρου 209 του ΚΔΚ, καταχωρούνται στους κωδικούς των επενδύσεων (ΚΑ 7411-7413).

612 Δαπάνες αιρετών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 612 «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, καθώς και λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων προβλεπόμενες από τη νομοθεσία. Στην ίδια υποκατηγορία (ΚΑ 6126) εγγράφονται και οι εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των δημάρχων, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 32 παρ.1 του ν. 2084/1992, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος και για το ΤΥΔΚΥ, εφόσον συντρέχει περίπτωση ασφάλισης στο ταμείο αυτό.

Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6121 θα εγγραφεί η πίστωση για την αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 του ν. 3852/2010), δεδομένου ότι για την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους (ενδεικτικά, θα μπορούσε στον ΚΑ 6121.01 να εγγράφεται η αντιμισθία των αιρετών και στον ΚΑ 6121.02 η αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης).

Στον κωδικό 6122 εγγράφεται, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η αποζημίωση των δημοτικών  συμβούλων  για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις, καθώς και τυχόν προβλεπόμενα επίσης από διάταξη νόμου κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης.

Στον κωδικό 6123 εγγράφονται τα έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στους ασφαλισμένους αιρετούς και βαρύνουν τους δήμους (άρθρο 93 παρ. 3 του ν. 3852/2010), εγγράφονται στον ΚΑ 6126. Στον ίδιο ΚΑ εγγράφονται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη των αιρετών που είναι υπάλληλοι λοιπών (μη κρατικών) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι το σύνολο των εισφορών αυτών βαρύνει το δήμο.

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 613 «Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, μεταξύ των οποίων και τυχόν αποζημιώσεις για συμμετοχή σε  συλλογικά όργανα (όπως συμβούλια, επιτροπές, φορολογικές επιτροπές, υπηρεσιακά συμβούλια). Οι κωδικοί 6132-6134 προβλέπουν δαπάνες σαφώς προσδιορισμένες. Ο ΚΑ 6131 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές τρίτων», μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε αμοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, και ταυτόχρονα δεν συνδέεται με τον οικείο δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τέτοιες μπορεί να είναι π.χ. αμοιβές σε εισηγητές σεμιναρίων. Στον ΚΑ 6131 θα υπολογιστούν και οι δαπάνες για το προσωπικό των ΚΕΠ που απασχολείται με σύμβαση έργου.

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κ.λπ. Χορηγήσεις προς νομικά πρόσωπα που προκύπτουν από προγραμματικές συμβάσεις, δεν θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 614, αλλά στην 673 (ΚΑ 6736).

Εάν οι αμοιβές τρίτων προσιδιάζουν ως προς το αντικείμενο σε άλλους κωδικούς, θα εγγραφούν σε αυτούς, π.χ. η εργασία που θα ανατεθεί σε τρίτο και θα αφορά την οργάνωση ενός συνεδρίου ή τη συμμετοχή του δήμου σε μια έκθεση θα εγγραφεί ανάλογα στους ΚΑ 6431, 6432, 6441 ή 6442.

Γενικά, και επειδή οι τίτλοι των κωδικών του προϋπολογισμού προσδιορίζουν άλλοτε το είδος της σχέσης που συνάπτει ο δήμος με τρίτους (π.χ. αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου) και άλλοτε το είδος της δαπάνης (π.χ. διοργάνωση συνεδρίων), η επιλογή του κατάλληλου κωδικού θα γίνεται πρώτα βάσει του είδους της δαπάνης και κατόπιν βάσει της σχέσεως. Για παράδειγμα, αν ο δήμος έχει αποφασίσει την οργάνωση ενός συνεδρίου και για το σκοπό αυτό συνάπτει σύμβαση με μια εταιρία οργάνωσης συνεδρίων, η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον ΚΑ 6442 και όχι στον ΚΑ 6142. Αν δεν υπάρχει κωδικός που να προσδιορίζει το είδος της δαπάνης, τότε η επιλογή θα γίνει με βάση τη σχέση και μάλιστα στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, θα απαιτείται η ανάπτυξη του σχετικού κωδικού.  Οι αμοιβές των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (εισφορές του π.δ. 432/1981) θα εγγραφούν στον ΚΑ 6141.

615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 615 «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται τα έξοδα κίνησης των εισπρακτόρων, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων.

616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία (π.χ. εξυπηρέτηση ταμιακής υπηρεσίας από άλλον δήμο βάσει συμβάσεως διαδημοτικής συνεργασίας,  σύμφωνα με το άρθρο 222 του ΚΔΚ) ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων». Οι δαπάνες της υποκατηγορίας 616 εντάσσονται στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες» ή στις υπηρεσίες 10-70 κατά περίπτωση.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6161 «Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας» εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για την υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας (άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 3852/2010) Τα έσοδα από τις συμβάσεις αυτές εγγράφονται στον ΚΑ 1616 «Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας».

Εφεξής, θα εγγράφεται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων» (αντί του ΚΑ 6413), η δαπάνη για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση που καταβάλλεται σχετική επιδότηση στους μαθητές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 35415/28-11-2011 απόφασης, περί μεταφοράς μαθητών από τους δήμους.

Κωδικός 62. Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. Αναλυτικότερα:

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών, το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.

Δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα τα ίδια αγαθά που θα χρησιμοποιηθούν έμμεσα, όπως π.χ. για τις ανάγκες ύδρευσης και φωτισμού δημοτικών κτιρίων και οι οποίες εγγράφονται στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)».

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 622 «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004, της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006), έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κ.λπ. εφόσον, εννοείται, οι σχετικές δαπάνες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Όλες οι δαπάνες της υποκατηγορίας αυτής κατατάσσονται στην υπηρεσία 00.

623 Ενοίκια – Μισθώματα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 623 «Ενοίκια – Μισθώματα» εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος κατανεμημένα στις υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετούν.

Τα μισθώματα που τυχόν καταβάλλονται για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρα 84 παρ. 2β και 94 παρ. 6 περίπτ. 41 του ν. 3852/2010, άρθρο 18 παρ. 11 του ν. 3870/2010) και για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (άρθρα 94 παρ. 6 περίπτ. 42 του ν. 3852/2010 και 18 παρ. 11 του ν. 3870/2010), εγγράφονται στους ΚΑ 6231 και 6232, ανάλογα με το είδος του ακινήτου.

Η μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων κ.λπ. (δραστηριότητες που δεν συνιστούν έργα) θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6233.

Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6236 «Λοιπά μισθώματα» εγγράφονται και οι δαπάνες για μισθώματα σχολείων.

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 624 «Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing» εγγράφονται, για κάθε υπηρεσία, τα ποσά των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

625 Ασφάλιστρα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, η συντήρηση ανελκυστήρα,  ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους  ΚΑ της υποκατηγορίας 626.

Εάν η συντήρηση αφορά  έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων, π.χ. η συντήρηση δρόμων με νέα επίστρωση με ασφαλτοτάπητα εγγράφεται στον ΚΑ 7333.

627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κ.λπ. Η υποκατηγορία αυτή διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών (βλ. ανωτέρω ΚΑ 621).

Στον ΚΑ 6277 θα εγγραφούν και οι δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων.

Κωδικός 63. Φόροι – Τέλη

631 Φόροι

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 631 «Φόροι», 632 «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων», και 633 «Διάφοροι φόροι και τέλη» εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το δήμο (όπως τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λπ.)

Οι εισπραττόμενοι για λογαριασμό τρίτων φόροι, τέλη κ.λπ. (όπως ο φόρος εισοδήματος που εισπράττεται για λογαριασμό του Δημοσίου), εγγράφονται ως έσοδο στους ΚΑ 4111-4142 και ως έξοδο (για απόδοση στους δικαιούχους) στους ΚΑ 8211-8242.

Κωδικός 64. Λοιπά Γενικά έξοδα 

641 Έξοδα μεταφορών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κ.λπ. Η διαφορά του ΚΑ 6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.)» από τον ΚΑ 6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», συνίσταται στο ότι οι δαπάνες του τελευταίου χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Με βάση τη διάκριση αυτή, η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων ανήκει στον ΚΑ 6641, η προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση του κολυμβητηρίου στον ΚΑ 6643, ενώ η προμήθεια καυσίμων για επιβατικό αυτοκίνητο στον ΚΑ 6411.

Η δαπάνη για καύσιμα ΙΧ αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους μετακινούνται με εντολή της υπηρεσίας (χιλιομετρική αποζημίωση), δεν συνιστά δαπάνη του ΚΑ 6411 αλλά του ΚΑ 6422.

Στον ΚΑ 6413 εγγράφονται και οι πιστώσεις για τη μεταφορά παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τη μεταφορά μελών των ΚΑΠΗ.

Εφεξής, η δαπάνη για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών δεν θα εγγράφεται στον ΚΑ 6413 αλλά σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων», σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του τελευταίου αυτού ΚΑ.

Μεταφορές υλικών που αφορούν την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, θα καταχωρηθούν στους κωδικούς των αντίστοιχων έργων.

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγεται η μετακίνηση που γίνεται με τους κανόνες της  νομοθεσίας για μετακίνηση με δαπάνες του Δημοσίου και δεν καταλαμβάνει κάθε έξοδο που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως έξοδο κίνησης (όπως τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων που εγγράφονται στους ΚΑ 6011, 6021 και 6041, τα έξοδα κίνησης εισπρακτόρων που εγγράφονται στον ΚΑ 6152, τα έξοδα κίνησης συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ στον ΚΑ 6122 κ.λ.π.)

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 643 «Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)» εγγράφονται οι σχετικές δαπάνες, που διενεργούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

644 Συνέδρια και εορτές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 644 «Συνέδρια και εορτές» εγγράφονται σχετικές δαπάνες για τις οποίες ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για την υποκατηγορία 643.

645 Συνδρομές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 645 «Συνδρομές» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π.

 646 Έξοδα δημοσιεύσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 646 « Έξοδα δημοσιεύσεων» εγγράφονται τα έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κ.λπ. Στον κωδικό 6461 εγγράφονται τα έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ).

Στον κωδικό 6462 εγγράφονται τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του οικείου δήμου και στον κωδικό 6463 τα έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 «Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων» εγγράφονται οι δαπάνες για τις σχετικές δραστηριότητες των δήμων και κοινοτήτων.

648 Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 648 «Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα που αφορούν την λειτουργία κατασκηνώσεων του δήμου, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις και λειτουργία συσσιτίων. Στην υποκατηγορία αυτή θα ενταχθούν και τα τρόφιμα που προμηθεύονται οι παιδικοί σταθμοί για τη σίτιση των νηπίων, αναλύοντας τον ΚΑ 6481 εφόσον το θεωρούν σκόπιμο.

Στον ΚΑ 6481 θα εγγραφούν και οι δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (άρθρο 202 παρ. 2 του ΚΔΚ). Δαπάνες για χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους  κατοίκους, της ίδιας παραγράφου, θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6733.

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» εγγράφονται δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου, δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, οργάνωσης παθητικής αεράμυνας και στον κωδικό 6494 έξοδα των συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών που πραγματοποιούν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους για τις εργασίες του δήμου.

Ειδικά τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τα δάνεια, εγγράφονται στον ΚΑ 6514. Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κωδικό αλλά στην υποκατηγορία 611 «αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών».

Στον ΚΑ 6492 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για την αποζημίωση πολιτών από φθορές σε οχήματα λόγω της κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων, όπως και οι πιστώσεις για αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/2004, καθώς και η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ /17170/2004, ΦΕΚ 1226/Β, απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ). Εάν με δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί ο δήμος να καταβάλει οφειλές τις οποίες ούτως ή άλλως είχε (π.χ. να καταβάλει τα οφειλόμενα σε έναν εργολάβο), τότε η βασική οφειλή θα καταχωρηθεί στον οικείο ΚΑ ενώ τα δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λπ., θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6492.

Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

Στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια και έξοδα συμβολαιογραφικά, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που αφορούν τα κάθε είδους δάνεια. Ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο έχουν συναφθεί τα δάνεια, οι πληρωμές για αυτά συνιστούν έξοδα της υπηρεσίας «00 – Γενικές υπηρεσίες».

Όπως ήδη αναφέραμε, από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική – Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες» του ν. 3852/2010 και εφεξής, δεν είναι δυνατή η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Κατά συνέπεια, στους Κ.Α. της κατηγορίας 651 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  – Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών» εγγράφονται μόνο πληρωμές που αφορούν τα πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης συνομολογηθέντα δάνεια.

Ειδικότερα, πληρωμές για δάνεια που συνάπτουν δήμοι για τη χρηματοδότηση χρεών τους, κατ’ επίκληση της διάταξης της παρ. 1.ε΄ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 που ήδη μνημονεύσαμε, δύνανται να εγγραφούν σε ΚΑ των υποκατηγοριών 651 ή 652, αναλόγως με τη γενεσιουργό αιτία των χρεών κατά περίπτωση.

Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 εγγράφονται οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών κλπ. Οι δήμοι μπορούν να παρακολουθούν τα υλικά αυτά και μέσω αποθήκης.

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα – βιβλία – γραφική ύλη – εκδόσεις ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, κλπ. αλλά και εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, εντύπων, φωτοτυπίες κ.λ.π.

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 662 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ειδών για κατασκηνώσεις. Η υποκατηγορία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποκατηγορία 648 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους παιδικούς σταθμούς για την εγγραφή διαφόρων δαπανών όπως παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητος.

664 Καύσιμα και λιπαντικά

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 665 εγγράφονται δαπάνες προμήθειας υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων, τοπογραφήσεων, σχεδιάσεων κ.λπ. Και η κατηγορία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποκατηγορία 661, περιέχοντας πιο εξειδικευμένα είδη.

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κ.λ.π. Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733  (βλ. ανωτέρω παρατηρήσεις για τον ΚΑ 626).

Εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 667 περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

668 Υλικά φαρμακείου

669 Λοιπές προμήθειες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 668 εγγράφονται είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κ.λπ. και της υποκατηγορίας 669 διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.

Στον ΚΑ 6691 εγγράφονται δαπάνες για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.

Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις –  Δωρεές

Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς οργανισμούς κ.ο.κ., λοιπές επιχορηγήσεις, καθώς και οι  υποχρεωτικές συμμετοχές σε δαπάνες (αποζημίωση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου κ.λπ.).

Όποια ποσά έχουν εγγραφεί, στα έσοδα, ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα νομικά πρόσωπα των δήμων που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. Επί παραδείγματι, το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑ 6711 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που εγγράφεται στον ΚΑ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 του ν. 1946/1991)». Τα νομικά πρόσωπα, επίσης, θα εμφανίζουν το ίδιο αυτό ποσό στα έσοδά τους στην υποκατηγορία 061 (Θεσμοθετημένοι πόροι για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών).

Ο ΚΑ 6715 θα αναπτυχθεί, δηλ. θα δημιουργηθεί κωδικός για κάθε νομικό πρόσωπο του δήμου (ΚΑΠΗ, πνευματικό κέντρο κ.λπ.). Έτσι, στον ΚΑ 6715 θα αθροίζονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Οι πιστώσεις που θα εγγραφούν σε κάθε υποκωδικό του ΚΑ 6715 θα περιέχουν όχι μόνο την επιβαλλόμενη από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο, αλλά το σύνολο της επιχορήγησης του δήμου προς αυτό.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6718 «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους», εγγράφονται μεταξύ άλλων και:

 • οι πιστώσεις για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), καθώς και
 • τα ποσά που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για την επιδότηση αγοράς κατοικίας σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές (άρθρο 10 του ν.  3320/2005, όπως ισχύει).

672 Υποχρεωτικές εισφορές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς. Όλες οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν το χαρακτήρα των υποχρεωτικών δαπανών, δηλ. εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό.

Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» εγγράφονται οι ετήσιες εισφορές υπέρ:

 • Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ. 4 του ν. 3852/2010,
 • των διαβαθμιδικών συνδέσμων δήμων και περιφερειών (άρθρο 105 του ν. 3852/2010), καθώς και
 • του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου του άρθρου 211 του ν. 3852/2010.

673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

Η συγκεκριμένη υποκατηγορία έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) απόφασης, με την οποία δημιουργήθηκε διακριτός κωδικός για την εγγραφή χρηματοδοτήσεων κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 εγγράφονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Ειδικότερα:

– Στον ΚΑ 6731 αφορά επιχορηγήσεις προς ΝΠΔΔ που καταβάλλονται βάσει του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό.

–  Στον ΚΑ 6733 εγγράφονται τα χρηματικά βοηθήματα σε απόρους που χορηγούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του ΚΔΚ (αλλά: η προμήθεια ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης για τους ίδιους θα εγγραφεί στον ΚΑ 6481).

– Στον ΚΑ 6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010). Είναι δυνατόν ωστόσο, εναλλακτικά, οι επιχορηγήσεις αυτές να εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6737 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους».

– Στον ΚΑ 6736 θα εγγραφούν τα ποσά που μεταβιβάζονται σε τρίτους προς υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, δηλ. αποτυπώνουν υποχρεώσεις που ανέλαβε ο δήμος και περιέχονται στη σύμβαση. Για την ορθότερη παρακολούθηση των πόρων που μεταβιβάζονται μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ο ΚΑ 6736 θα αναπτυχθεί σε 6736.01, 6736.02 κ.ο.κ. ώστε κάθε προγραμματική σύμβαση να παρακολουθείται χωριστά.

– Στον ΚΑ 6737 θα εγγραφούν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται σε κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ. Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αυτών, ο ΚΑ 6737 θα αναπτυχθεί σε 6737.01, 6737.02 κ.ο.κ. ώστε να παρακολουθούνται χωριστά ανά επιχείρηση.

      Όπως ήδη αναφέραμε στον Κ.Α. 6735, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6737 μπορεί να εγγραφούν και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010).

– Σε αναπτύξεις του ΚΑ 6739 θα εγγραφούν, μεταξύ άλλων, και τα έξοδα των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (περιουσία που έχει διατεθεί στους δήμους για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού) για τα οποία έχουν εγγραφεί αντίστοιχα έσοδα σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.

 Κωδικός 68. Λοιπά έξοδα

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

682 Έκτακτα έξοδα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 681 εγγράφονται  οι εγγυήσεις που καταβάλλονται από τον δήμο και στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 682 λοιπά έκτακτα έξοδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δαπάνες στις οποίες τυχόν θα προβεί δήμος για την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 84 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και 75 παρ. Ιε περίπτ. 6 ν. 3463/2006, θα εγγραφούν στους οικείους ΚΑ της ομάδας 6, ανάλογα με το αντικείμενό τους.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του δήμου. Η ανάλυση των κωδικών για την εγγραφή εξειδικευμένων πιστώσεων γίνεται με τη χρήση της τελείας μετά τον τετραψήφιο κωδικό και την ανάπτυξη ενός διψήφιου ή τριψήφιου κωδικού για κάθε έργο. Επίσης, οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέμονται ανά υπηρεσία. Π.χ. για το έργο «κατασκευή αγωγών ύδρευσης» ο ΚΑ της πίστωσης μπορεί να είναι 25/7312.01 ή 25/7312.001. Αναλυτικά:

Κωδικός 71. αγορές κτιρίων, Τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων και στους αντίστοιχους της υποκατηγορίας 712 οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων.

Οι απαλλοτριώσεις που θα εγγραφούν στους ΚΑ 7111 και 7121, είναι τόσο αυτές που θα γίνουν βάσει των οικείων διατάξεων του ΚΔΚ (άρθρο 212) και του ν. 2882/2001, όσο και των απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

Οι αγορές των ΚΑ 7112 και 7122, είναι αυτές που θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191του ΚΔΚ.

713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 713 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.)

Κωδικός 73. Εργα

Στους κωδικούς της κατηγορίας 73 εγγράφονται τα έργα του δήμου κατά κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Στην κατηγορία αυτή δηλαδή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Όπως έχει επισημανθεί, κάθε έργο πρέπει να έχει αυτοτελή κωδικό και για το λόγο αυτό η ανάλυση των τετραψήφιων κωδικών εκ των πραγμάτων καθίσταται υποχρεωτική. Αναλυτικότερα:

731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας δήμου

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 731 εγγράφονται κτιριακά έργα «ιδιοκτησίας του δήμου», τα οποία μπορούν να κατανεμηθούν, ανάλογα με το αντικείμενό τους σε διάφορες υπηρεσίες ενώ τα έργα του ΚΑ 7312, λόγω του αντικειμένου τους ανήκουν στην υπηρεσία 25 «Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».

Τα κτιριακά έργα της υποκατηγορίας 732 (ΚΑ 7321) αφορούν εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν μεν στον δήμο, πλην όμως η χρήση τους είναι ελεύθερη από όλους.

Τα έργα του ΚΑ 7323 θα ενταχθούν στην υπηρεσία 30 «Τεχνικών έργων», του ΚΑ 7325 προσιδιάζουν στην υπηρεσία 20 «Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και των λοιπών κωδικών στις διάφορες υπηρεσίες, ανάλογα με το φυσικό τους αντικείμενο. Στον ΚΑ 7325 θα εγγραφούν και τα έργα επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιούνται από τη ΔΕΗ.

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο, εντεταγμένα στην υπηρεσία που εξυπηρετούν.

Στον ΚΑ 7331 θα εγγραφούν και τα έργα επισκευών και συντηρήσεως των σχολικών ή άλλων κτιρίων, ασχέτως του ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστα. Όμως οι επισκευές γενικά που γίνονται από τρίτους και δεν εγγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα ως έργα, θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 626.

Κωδικός 74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες – έρευνες και πειραματικές εργασίες

Στους κωδικούς 741, εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών (ΚΑ 7411) ή άλλων (ΚΑ 7412) έργων και εκπονούνται με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναθέσεως μελετών.

742 Ειδικές Δαπάνες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 742, εγγράφονται δαπάνες για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (μελέτες, πράξεις εφαρμογής κ.λπ.), πλην των απαλλοτριώσεων που θα εγγραφούν στους ΚΑ 7111-7122 καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες.

 Κωδικός 75. Τίτλοι πάγιας επένδυσης (Συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις

752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 751 και 752 εγγράφονται οι συμμετοχές του δήμου σε επιχειρήσεις, δηλαδή η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή η τυχόν αύξησή του.

Η υποκατηγορία 751 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) απόφασης, με την οποία δημιουργήθηκαν διακριτοί τετραψήφιοι κωδικοί για την εγγραφή των συμμετοχών του δήμου ανά είδος επιχείρησης. Οι κωδικοί αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του π.δ. 410/1995 και εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όσο και αυτές που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα ΚΔΚ.

Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αυτών, οι ανωτέρω τετραψήφιοι κωδικοί θα αναπτυχθούν (επί παραδείγματι ο ΚΑ 7511 θα αναπτυχθεί σε 7511.01, 7511.02 κ.ο.κ.) ώστε να παρακολουθείται ξεχωριστά η συμμετοχή ανά επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο.

Στον ΚΑ 7518 «Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», εγγράφονται και οι εισφορές σε δίκτυα δήμων και περιφερειών (άρθρο 101 του ν. 3852/2010).

Οι κωδικοί της υποκατηγορίας εντάσσονται στον κα 10 «Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες».

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά ετη

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 811, 812, 813 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Οι τετραψήφιοι κωδικοί της υποκατηγορίας 811 αντιστοιχούν κατά βάση στους τριψήφιους της ομάδας 6 δηλαδή αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. από λειτουργικά έξοδα, σε επίπεδο υποκατηγορίας. Πιθανές οφειλές Π.Ο.Ε. από δάνεια και από μεταβιβάσεις εισοδημάτων, θα εγγραφούν στον ΚΑ 8117.

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 821  εγγράφονται οι αποδόσεις συνταξιοδοτικών εισφορών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 411, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 822 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 412, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 823 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 413 και στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 824 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 414. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το υπέρ της ΕΥΔΑΠ εισπραττόμενο ποσοστό 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης.

Το σύνολο των ποσών που θα εγγραφούν ως εισπράξεις στους Κωδικούς Εσόδων 4111-4142 θα πρέπει να προβλεφθούν και ως πληρωμές στους Κωδικούς Εξόδων 8211-8242.

825 Πάγιες προκαταβολές

826 Λοιπές επιστροφές

Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Κωδικός 85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη

Σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρουμε στην παρ. 13 του άρθρου 4 της παρούσας, καθώς και στον ΚΑ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», ο κωδικός 85 διαγράφεται, καθόσον στο σκέλος των εσόδων θα εγγράφονται τα έσοδα παρελθόντων ετών που πρόκειται να εισπραχθούν χωρίς υπερεκτιμήσεις αυτών.

Η υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασή μας «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», τροποποιείται αναλόγως.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 7

 1. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) όμοια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως η Κεντρική Ένωση Δήμων), στις αστικές εταιρείες (άρθρο 784 ΑΚ) και τα κοινωφελή ιδρύματα (ΑΝ 2039/1939) των ΟΤΑ καθώς και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα διέπονται, ως προς τον προϋπολογισμό τους, από τις ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

 

Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Ξηρός

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. Στεφανάκης

Β. Σκαραμαγκά

Α. Μπελιά

Κ. Θεοδωρόπουλος

 
ΠΗΓΗ : kedke

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *