Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
25 Αυγούστου 2019

Πώς θα γίνουν οι περικοπές των συντάξεων από 1η Νοεμβρίου

Διευκρινίσεις για τις περικοπές των συντάξεων κατά 40% και 20% από την 1η Νοεμβρίου 2011 δίδονται με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Κατά 20% μειώνεται το ποσό των συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ, ενώ κατά 40% το ποσό των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ για όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειωτέον ότι από τις περικοπές δεν εξαιρούνται οι μητέρες ανηλίκων που κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Εξαιρούνται μόνο οι ανάπηροι, τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με καθεστώς υπερβαρέων επαγγελμάτων, όσοι έκαναν χρήση της 35ετίας ή 37ετίας και οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.
Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα εξης:

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 226 Α 27/10/2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

Στο άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των κύριων συντάξεων, που χορηγούνται από το NAT και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της δεινής οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων.

Για την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπεται μείωση κατά 40%, από 1.11.2011, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 € για τους συνταξιούχους των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας.
Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α’), όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 1 1 άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α’).

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη, που λαμβάνει ο συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 € και δεν υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών δυο ή περισσοτέρων κύριων συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55° έτος της ηλικίας.

Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α’) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α’)

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών

3. οι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. 229, Α’) και συγκεκριμένα όσοι εμπίπτουν στο άρθρο 27 του ανωτέρω νόμου.

4. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48, Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Φ.Ε.Κ. 129, Α’), δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι ανάπηρων καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες

5. όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των υπερβαρέων επαγγελμάτων, δηλαδή συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε μεταλλεία – λιγνιτωρυχεία- υποθαλάσσιες εργασίες για τους οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό πρόσθετο αυξημένο επασφάλιστρο καθώς και οι συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΔΕΗ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα και για τους οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό αυξημένο πρόσθετο επασφάλιστρο.

6. όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης , άρα και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις περί 37ετίας όπου δεν απαιτείτο η συμπλήρωση ορίου ηλικίας

7. οι συνταξιούχοι του NAT.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μειώνεται, από 1.11.2011, κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 € των συνταξιούχων του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη μείωση της προηγούμενης παραγράφου,
Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α’), όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 τοτ άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α’).

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω μείωση γίνεται σε κάθε κύρια σύνταξη, που λαμβάνει ο συνταξιούχος, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00€ και δεν υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών δυο ή περισσοτέρων κύριων συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται μόνο:

1. οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68, Α’) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α’)

2. τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών

3. οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, οι οποίες αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 1.

Τα ποσά που προέρχονται από την μείωση των συντάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

Με δεδομένο ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από 1.11.2011, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Παπαδής Κώστας
tovima.gr, 2/11/2011

Via:http://news.disabled.gr/

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Απεργίες, κινητοποιήσεις απάντηση στα μέτρα-σφαγείο

ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ: ΜΕΤΡΟ,ΤΡΑΜ,ΗΣΑΠ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ,ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ,ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΕΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ,ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, τραμ και ΗΣΑΠ, διαμαρτυρόμενοι για […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *