Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
25 Ιουνίου 2022

Νέα περαίωση για 500.000 φορολογούμενους

Πέντε ημέρες προθεσμία θα έχουν περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι και επιτηδευματίες από την ημέρα που θα τους επιδοθεί το φύλλο φορολογικού ελέγχου, το οποίο είχαν αγνοήσει με την προηγούμενη περαίωση.(newsit.gr)

H Εγκύκλιος

ΠΟΛ.1198/21.9.2011

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α)

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 – 3375204

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1198

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και παρέχουμε τις απαραίτητες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 περ. α’ και 4.

I. Παράταση παραγραφής.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν 31.12.2011 παρατείνονται μέχρι την 31.12.2012.

Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31.12.2011, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία (σχετ.διατ.παρ.18, άρθ.19 ν.3091/2002 και παρ.2 άρθ. 22 ν.3212/2003), υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. παρ.3, άρθ. 22 ν.3212/2003) και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης (για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).

Για διευκόλυνσή σας θα αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση http://10.16.5.21, καθώς και στο internet στο site http:www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.

II. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/2007.

Με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2011 οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, δηλαδή από την ως άνω ημερομηνία δεν θα επιδίδεται πλέον στους φορολογούμενους, στους οποίους διενεργείται τακτικός ή προσωρινός φορολογικός έλεγχος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007 πρόσκληση.

III. Εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δόθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1147/27.10.2010, ΠΟΛ.1174/26.11.2010 και ΠΟΛ.1035/21.2.2011 για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α/2010) παρέχουμε τις κατωτέρω πρόσθετες οδηγίες:

1. Με τη παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 εξαιρούνται και δεν υπάγονται πλέον στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.

2. Υπάγονται πλέον στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010, με τον περιορισμό της παραπάνω περίπτωσης 1 οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο Δ’ του ν.3842/2010, Φ.Ε.Κ. 58 Α’).

3. Για τον υπολογισμό του φόρου του άρθρου 6 του ν.3888/2010 στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρισμών λαμβάνεται υπόψη το είκοσι τοις εκατό (20%) των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων. Επίσης από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, οποιασδήποτε υπόθεσης, αφαιρούνται τα έσοδα από πώληση και επαναμίσθωση του ίδιου πάγιου εξοπλισμού για τον υπολογισμό του ως άνω φόρου.

4. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν.3888/2010 και της παρ.2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου όπως ερμηνεύθηκαν με τις ΠΟΛ.1147/27.10.2010 και ΠΟΛ.1174/26.11.2010 έχουν εφαρμογή και στις υποθέσεις που επιλύονται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 εφόσον η τελευταία περαιωμένη χρήση ή κάποια από τις προηγούμενες τέσσερις (4) χρήσεις, συνολικά που περιλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ν.3888/2010 και του ν.4002/2011 βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.3888/2010.

5. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των οικονομικών ετών 2007,2008,2009 και 2010 οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις 1105941/1845/ΔΕ-Α7ΠΟΛ.1130/6.11.2007 και 1028045/1232/ΔΕ-Α7ΠΟΛ.1035/11.3.2009 Α.Υ.Ο.Ο. καθώς και την ΠΟΛ.1088/20.4.2011 Α.Υ.Ο. και για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δημοσίευση του ν.4002/2011 (22.8.2011) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων υπάγονται πλέον στον τρόπο επίλυσης των διαφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, εφαρμοζόμενων στο σύνολο τους όλων όσων ορίζονται στις επιμέρους σχετικές διατάξεις των νόμων αυτών, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν οι φορολογούμενοι. Σε διαφορετική περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις περί ελέγχου των δηλώσεων αυτών. Ευνόητο είναι ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1088/20.4.2011 δεν έχουν πλέον εφαρμογή και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα που έχουν ήδη εκδοθεί θα πρέπει να διορθωθούν (αφαίρεση οικονομικών ετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις η πλήρης εφαρμογή όσων ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν.3888/2010 για τα υπαγόμενα οικονομικά έτη) πριν την κοινοποίησή τους στους επιτηδευματίες.

IV. Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.

Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίδει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική, για την αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Κατόπιν αυτών κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και να τις γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαθέτοντας και οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ν.3888/2010.

Από τις Δ.Ο.Υ. επιλέγονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν με την εξής σειρά:

1. Οι μεγαλύτεροι φορολογούμενοι.

2. Αυτές που εξαιρέθηκαν επειδή είχαν περιουσία πάνω από 400.000 Ευρώ.

3. Αυτές που από λάθος ( των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν.

Στη συνέχεια εκδίδεται Εντολή Ελέγχου για έλεγχο των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2009 και παλιότερες (στα υπ’ όψιν θα αναφέρονται επιπλέον η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.3943/2011 και η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011). Περαιτέρω ο ελεγκτής

– Καλεί τηλεφωνικά τον επιτηδευματία στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.

– Επιδίδει επί αποδείξει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ν.3888/2010 και κάνει έναρξη ελέγχου (θεωρεί τα βιβλία).

– Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.

– Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τότε θα συνεχισθεί ο έλεγχος.

– Εννοείται ότι πρώτα θα επιδοθούν όλα τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και μετά θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και κυρίως να δοθεί το μεγαλύτερο βάρος στην επίδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογούμενους.

Οι Δ.Ο.Υ. θα εκδώσουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και θα ειδοποιήσουν τα ελεγκτικά κέντρα για να τα παραλάβουν.

Σε κάθε περίπτωση οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των ελεγκτικών κέντρων για την ύπαρξη παραβάσεων.

Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχει δυνατότητα το Εκκαθαριστικό Σημείωμα να εκδίδεται χειρόγραφα σε κάθε περίπτωση.

Η διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στις υποθέσεις επιτηδευματιών με ακαθάριστα έσοδα είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ καθώς και στις υποθέσεις επιτηδευματιών οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο Δ’ του ν.3842/2010, Φ.Ε.Κ. 58 Α’).

Επίσης εντολή τακτικού ελέγχου προς τους ελεγκτές θα εκδίδεται και για τις υποθέσεις που έγινε αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 αλλά δεν επήλθε περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που προέκυψε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και έχουν καταστεί ελεγκτέες λόγω μη καταβολής τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων δόσεων (ΠΟΛ.1066/4.4.2011).

Οι ελεγκτές θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δημοσίευση του ως άνω νόμου (22.8.2011) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω, προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο των Δ.Ο.Υ. στην ταχύτερη έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων η Δ/νση Ελέγχου έχει αναπτύξει κατάλληλη εφαρμογή για τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης, ύστερα από την καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων για τις υποθέσεις που υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού νόμου. Σε πρώτο στάδιο, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ελέγχου: http://10.165.21, επιλέγοντας το « Τμήμα Β’» είναι διαθέσιμα τα πεδία καταχώρησης των ανωτέρω δεδομένων και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσής τους. Δυνατότητα υπολογισμού του Εκκαθαριστικού Σημειώματος θα δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση εγκυκλίου, σχετικής με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι επί των υποθέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 για τις οποίες το περιεχόμενο του υποβληθέντος ειδικού σημειώματος δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων διαφέρει από την έκθεση ελέγχου ή το δελτίο πληροφοριών δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από την ως άνω διάταξη είτε για τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων είτε για το κύρος των βιβλίων είτε για την άρση του αξιόποινου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *