Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Φεβρουαρίου 2024

Κώστας Αραβανής: Είμαι υπέρ της ουσιαστικής και χωρίς αστεράκια Αξιολόγησης.

Με αφορμή το δημοσίευμα μας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που άφησε εκτός τον τ. δήμαρχο Λευκάδας και εν ενεργεία Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας Κώστα Αραβανή, μας έγιναν υποδείξεις ότι δεν ερευνήσαμε σωστά το θέμα και ότι βάση της αξιολόγησης ο κύριος Αραβανής δεν πληρούσε τα κριτήρια βάσει των ικανοτήτων του στην πληροφορική.

Ζητήσαμε από τον ίδιο να σχολιάσει το θέμα:

Πάντοτε λειτούργησα με αρχές, με πίστη στην αξιοκρατία και την διαφάνεια .Είμαι υπέρ της ουσιαστικής και χωρίς αστεράκια Αξιολόγησης.
.Υπηρέτησα με πάθος το Δημόσιο Σχολείο και το δημόσιο χαρακτήρα της Εκπαίδευσης.
Μερικές ουσιαστικές επισημάνσεις και μερικά ερωτήματα.
1.Κατέχω Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ,διετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2.Μέχρι το 2003 ήταν ο μοναδικός τίτλος για να διδάξεις Πληροφορική στην εκπαίδευση(στη συνέχεια έγιναν διορισμοί Πληροφορικώμν αποφοίτων από ΑΕΙ και ΤΕΙ) και θα μπορούσα να κάνω μετάταξη από Φυσικός σε Πληροφορικό κάτι το οποίο δεν πραγματοποίησα λόγω της ενασχόλησής μου με την Αυτοδιοίκηση.
3.Η υπηρεσία έχει αναγνωρίσει το μεταπτυχιακό μου στην Πληροφορική από το 1984 και λαμβάνω το αντίστοιχο επίδομα.
4.Ερώτημα: Τα μέλη του Τ.Σ.Επιλογής Ν.Λευκάδας τα οποία με αξιολόγησαν πόσα χρόνια και πόσες ώρες έχουν μπει σε τάξη και έχουν κάνει μάθημα,,πόσα χρόνια έχουν διοικήσει σχολείο,ποιούς επιπλέον τίτλους σπουδών έχουν και από ποιά Πανεπιστήμια.(το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πληθώρα τίτλων εξ αποστάσεως ,με WEBEX.
Κατανοώ λοιπόν γιατί δεν ¨”μπόρεσαν να αξιολογήσουν όχι μόνο την προσφορά μου στην Εκπαίδευση αλλά και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Πληροφορική.
Σας επισυνάπτω και τους νόμους με τις διατάξεις βάσει των οποίων έπρεπε να αξιολογήσουν τους υποψήφιου ςαλλά και τα έγγραφα του Πανεπιστημίου Αθηνών .
–ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κώστας Αραβανής
Φυσικός MSc
Δντης 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ν.4823/2021 ,Π.Δ.30 και τροποποιήσεις

Άρθρο 31.Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

  1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τις μεταγενεστερες τροποποιήσεις του και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

 

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής

1.Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος. Για λοιπούς κλάδους και ειδικότητες ΔΕ, μπορεί, με την προ-κήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Σε περίπτωση που απαιτείται πέραν των ανωτέρω και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος ή αντικειμένου πληροφορικής, σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτήν.

2.Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή με τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που

χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής και οι οποίοι φορείς έχουν αναγνωριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α’ 48), όπως ισχύει. Οι ως άνω τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής στους Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

γ) Με τίτλους σπουδών, προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης είτε προπτυχιακού τίτλου είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

δ) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

ε) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

1.ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

2.Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

3.IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

4.BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas Α.Ε.).

στ) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (άρθρο 28 ν. 4653/2020).

ζ) Με πιστοποιητικό αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

3.Πέραν των ανωτέρω, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) παρουσιάσεων και (δ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά στο Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

 

    

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights