Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

Με 24ωρα περίπολα, απογευματινές βάρδιες , εργασία και τα ΣαββατοΚύριακα η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας

Στο πρόγραμμα δασοπροστασίας για το 2023, ειδική μέριμνα και για τα απομακρυσμένα νησιά με κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης!

Σύμφωνα με  το έγγραφο προς τις κατά τόπους Δασικές Διευθύσεις, με  πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έτους 2023, εξασφαλίζεται η κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση  προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 557.860 ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.245.120€, από τις οποίες 246.840 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.731.380€ και 311.080 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 96.780 ώρες υπερωρίας και 214.240 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.513.740€.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 2.230.680€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420405001 μέχρι ποσού 10.000€ και χιλιομετρικές αποζημιώσεις κλπ έξοδα μετακίνησης, σε βάρος του ΑΛΕ 2420404001 μέχρι ποσού 120.400€, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 381.000€. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2023, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.987.200€.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα καλυφθεί με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας για το έτος

2023, περιλαμβάνει :

  1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ

Α. Απογευματινή υπηρεσία (βάρδια)

Στις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία και σε κάθε Δασαρχείο (103 συνολικά οργανικές μονάδες) θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράμματος και κάθε εργάσιμη ημέρα, απογευματινή υπηρεσία καθώς και αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, η οποία θα επιλαμβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα την δίωξη παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής στις εν λόγω υπηρεσίες, θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού, που αναφέρονται στη (1η) σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υ.Π.ΕΝ.

«Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου προσωπικού και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενες υπηρεσίες, θα είναι ένας (1) έως δύο (2) ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, το δυναμικό των υπηρεσιών (με βάση το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις προαναφερόμενες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού) και τις κατανεμηθείσες πιστώσεις.

Η απογευματινή υπηρεσία θα παρέχεται από τις 14:00 έως τις 22:00 κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα. Για την εργασία των Σαββάτων (πρωινή ή απογευματινή) θα παρέχεται μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα. Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου αντιμετωπίζεται σαν κανονική ημέρα της εβδομάδας, με χορήγηση ημέρας ανάπαυσης.

Για την εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών θα παρέχεται αποζημίωση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας των συμμετεχόντων στον προγραμματισμό και μία ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των ωρών και της δαπάνης που καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 11 συνεχείς ώρες

Β. Απογευματινή υπερωριακή εργασία

Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και για όλη την διάρκεια του προγράμματος, θα συμμετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ενδεικτικά, ένας (1) έως τρεις (3) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων και ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων, και μόνο στις περιπτώσεις που η συμμετοχή αυτών δεν δημιουργεί πρόβλημα στην απρόσκοπτη απογευματινή λειτουργία της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α΄ παραγράφου.

Χρέη επικεφαλής της επιφυλακής, σε περίπτωση έλλειψης Δασολόγων ή Δασοπόνων, θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδομένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης τους λόγω των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και δεσμευτικά μέχρι 20 ανά υπάλληλο το μήνα, ενώ το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας.

Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος) ή ελλείψει αυτών άλλου δασικού υπαλλήλου. Ειδικά για τις υπηρεσίες των Σαββάτων και με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής μονάδας, θα υπάρχει ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων από τις 7:30 έως και τις 15:30, στον οποίο θα παρέχεται μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα και ένας υπάλληλος (είτε ο ίδιος είτε άλλος) θα απασχολείται υπερωριακά όπως αναφέρεται παραπάνω, εκτός ωρών κανονικού ωραρίου.

Επισημαίνουμε ότι, κατά την διάρκεια του καθημερινού απογευματινού ωραρίου αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραμένει στην έδρα του Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου προκειμένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, αλλά και να γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός σε περίπτωση πυρκαγιάς, καταγγελίας, κλπ. Επομένως, αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων, μη δασικών κλάδων, που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή εργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Ειδικά για την Δ/νση Δασών Χανίων της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης, έχουν προβλεφθεί παραπάνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης με σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη προστασία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων. Αυτή θα επιτευχθεί είτε με την σύσταση συνεργείου επιφυλακής αποκλειστικά για τον Εθνικό Δρυμό, είτε με την διεύρυνση του συνεργείου στην έδρα της υπηρεσίας, με την προσθήκη περισσότερων δασικών υπαλλήλων μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

Γ. Περίπολα

Για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων προβλέπεται η δυνατότητα προγραμματισμού περιπόλων για την πραγματοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη και την επικουρική συνδρομή σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών κλπ. εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συμμετέχουν ενδεικτικά δύο (2) υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας θα είναι απαρεγκλίτως δασικός υπάλληλος, και θα επιλαμβάνεται των θεσμικά προβλεπόμενων ενεργειών σε περίπτωση διαπίστωσης δασικής παράβασης, ενώ ο δεύτερος θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Χρέη επικεφαλής περιπόλου θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται μονομελές περίπολο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Η περίπολος θα συμπληρώνει τα απαιτούμενα βιβλία ελέγχων σύμφωνα με την αρ. πρ. 138312/1469/11.03.2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8) διαταγή της υπηρεσίας μας.

Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα, ανάλογα βέβαια με τα διαθέσιμα οχήματα και τα άτομα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και μόνο τότε, δύναται τα περίπολα να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις) των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα ανωτέρω είναι να επαρκούν οι διατιθέμενες πιστώσεις, οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και κυρίως να μη δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Η εκάστοτε απόφαση του οικείου προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος).

Αναφορικά με την διενέργεια νυχτερινών περιπόλων που συνοδεύονται από την διανυκτέρευση των δασικών υπαλλήλων στην ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ.7 του Ν.4467/2017 (Α΄56), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.16 του Ν.4519/2018 (Α΄25) και ισχύει. Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι μπορούν να προγραμματίσουν έως πέντε (5) νυχτερινά περίπολα ανά εβδομάδα και οργανική μονάδα, εντός του ύψους της κατανεμημένης πίστωσης.

Στις περιπτώσεις εκείνες που τα οχήματα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για την υλοποίηση των προγραμματισμένων περιπόλων ή για την μετακίνηση υπαλλήλων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα άλλων δασικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως επικουρική συνδρομή σε πυρκαγιά), τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχημάτων των συμμετεχόντων υπαλλήλων, με σχετική αιτιολόγηση. Η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων που μετακινούνται από την έδρα τους με ΙΧ για την εξυπηρέτηση του προγράμματος καλύπτεται από τον ΑΛΕ 2420404001 του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραμμα περιπόλων, με λεπτομέρειες του έργου και των δρομολογίων που θα ακολουθούνται και θα ρυθμίζουν θέματα αρμονικής συνεργασίας με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΟΤΑ, Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή κλπ). Η κίνηση των περιπόλων πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένο, από τον εκάστοτε προϊστάμενο δρομολόγιο και να ενημερώνονται και οι λοιποί φορείς που εκτελούν ανάλογα περίπολα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι ώστε να μη συμπίπτουν οι διαδρομές τους (βλέπε ανωτέρω 4 σχετική).

Ειδικότερα για τις Δ/νσεις Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κεφαλληνίας και για τα Δασαρχεία Πειραιά, Πόρου, Αλεξανδρούπολης και Σκοπέλου, λόγω της νησιωτικότητας των περιοχών που καλύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί μετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί. Η επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί και θα περιλαμβάνει έξοδα μετάβασης-επιστροφής (ΑΛΕ2420404001) και έξοδα διαμονής (ΑΛΕ2420405001) έχει προβλεφθεί και θα πρέπει να είναι εντός της κατανεμημένης πίστωσης ανά οργανική μονάδα.

Ειδικά για την περίπτωση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου, πρέπει να ληφθεί από τον προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε ένας τουλάχιστον υπάλληλος που θα υπηρετεί σε βάρδια να βρίσκεται στην έδρα της υπηρεσίας αλλά και τα περίπολα να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ευελιξία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, δεδομένων των μεγάλων και δυσπρόσιτων αποστάσεων εντός ορισμένων νησιών αλλά και μεταξύ αυτών. Όσον αφορά την Δ/νση Δασών Χανίων, δίνεται η δυνατότητα σύστασης επιπλέον περιπόλων ανά εβδομάδα για την προστασία του Ε.Δ.Λ.Ο. εντός βέβαια των κατανεμημένων πιστώσεων και ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό.

  1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ & Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσιακή μονάδα (Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου ή Δασαρχείο) δεν έχει τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ως άνω παραγράφων της παρούσας, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας όλο το διαθέσιμο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών περιοχής ευθύνης του (συμπεριλαμβανομένων και των Διευθύνσεων Αναδασώσεων). Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος κληθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δασικής υπηρεσίας, διαφορετική της έδρας του, αυτή θα πρέπει να απέχει εύλογη απόσταση από την έδρα ώστε να μην δημιουργείται δυσχέρεια με την μετακίνηση του υπαλλήλου.

Α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία

Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι Δ/νσεις Δασών μετά Δασαρχείων και οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων, θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα Δασοπροστασίας ενώ παράλληλα οι Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών με τις Δ/νσεις Δασών των Νομών θα συμμετέχουν στην υλοποίηση και θα ελέγχουν την τήρηση του προγράμματος με τη συγκρότηση συνεργείου επιφυλακής στο οποίο θα συμμετέχουν ενδεικτικά δύο (2) δασικοί υπάλληλοι. Σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, θα συμμετέχουν και υπάλληλοι των λοιπών κλάδων, αλλά τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι δασικός υπάλληλος. Το συνεργείο επιφυλακής θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η δυνατότητα συνεχούς συνδρομής τους στο πρόγραμμα. Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδομένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης να παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά την λήξη του κανονικού τους ωραρίου έως τις 22:00. Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και μέχρι 20 ανά υπάλληλο το μήνα και το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα (10), οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους (π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος).

Επισημαίνεται ότι καθώς ο ρόλος των Δ/νσεων Δασών μετά Δασαρχείων (και των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και των Δ/νσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών) είναι να υποστηρίζουν και να ελέγχουν την τήρηση του προγράμματος δασοπροστασίας από τις υποκείμενες σε αυτές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων αλλά και των λοιπών, μη δασικών κλάδων, μπορούν να εργάζονται υπερωριακά μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η επιφυλακή στις ανωτέρω υπηρεσίες δεν μπορεί να πραγματοποιείται με τη μόνη παρουσία υπαλλήλου εκ των λοιπών κλάδων. Στην περίπτωση αυτή που οι υπηρετούντες Δασολόγοι ή Δασοπόνοι δεν επαρκούν για την κάλυψη έστω και της μίας επιφυλακής, τότε αυτές πρέπει να διαρκούν λιγότερες ώρες από τις προβλεπόμενες, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι Δ/νσειςΑναδασώσεων υλοποιούν το πρόγραμμα ως αυτόνομες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου Προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και του Διευθυντή Συντονισμού & Επιθεώρησης. Οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στην υλοποίηση του Προγράμματος, παρέχοντας το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών σε προγραμματισμένη ή μη υπηρεσία ενώ παράλληλα, οι υπάλληλοι των ΕΕΔΠ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστηρίζοντας την οικεία Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ή τη Δ/νση Δασών του οικείου Νομού.

Β. Περίπολα

Για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, τις Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τις Δ/νσεις Δασών μετά Δασαρχείων και όλες τις Δ/νσεις Αναδασώσεων, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού εποχούμενων περιπόλων για την υποστήριξη των Δασαρχείων αλλά και τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με την παρούσα, εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα εποχούμενα περίπολα θα έχουν την δυνατότητα προγραμματισμού 2 εποχούμενων περιπόλων ανά εβδομάδα και οργανική μονάδα, εντός του ύψους της κατανεμημένης πίστωσης. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συμμετέχουν δύο υπάλληλοι, ένας εκ των οποίων θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Χρέη επικεφαλής θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.

Όπως και στα Δασαρχεία, έτσι και στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπου υφίσταται επάρκεια πιστώσεων και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα (ημερήσιο εκτός έδρας ή νυχτερινό), εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων οχημάτων και ατόμων που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Ομοίως, δύναται να στελεχώνονται περίπολα με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (τρεις), από τους οποίους οι δύο θα είναι δασικοί υπάλληλοι. Ο τρίτος υπάλληλος θα είναι απαρέγκλιτα οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε δασικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος, αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, κλπ). Για το διάστημα έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023, τα ανωτέρω υλοποιούνται κατά προτεραιότητα τις ημέρες που ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός ή πολύ υψηλός.

Οι εν λόγω υπηρεσίες δύναται να στελεχώνουν περίπολα και τις πρωινές ώρες με την παραπάνω σύνθεση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Στα διενεργούμενα περίπολα δύνανται να συμμετέχουν κι ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ο Δ/ντης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ο Δ/ντης Δασών καθώς και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αναδασώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δείτε την απόφαση εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

  1. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:
    ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ – ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ 2023, ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ?

    1. Εάν θέλετε απάντηση, ρωτήστε στις κατά τόπους Δασικές Διευθύνσεις ή κανένα Βο(υ)λευτή! Εμείς εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε εάν ζητάει κάποιος δουλειά στην Εστίαση που λείπουν καμιά 50.000 άτομα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights