Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Β’ κατηγορίας πολίτες με ευθύνη των αιρετών οι Μεγανησιώτες

Χωρίς Γενικό Ιατρό το Μεγανήσι

Δεν συζητείται ως αίτημα από τον δήμο, δεν μνημονεύεται στο δημοτικό συμβούλιο από κανέναν δημοτικό σύμβουλο,δεν αναφέρεται πλέον σαν κενή η θέση, δεν προκηρύσσεται με την τελευταία προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων από την 6η ΥΠΕ, αυτή είναι η αλήθεια. Δείτε την προκήρυξη.

‘Οπως κι εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε, άλλα κέντρα υγείας της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας στελεχώνονται με καρδιολόγους ,παιδιάτρους, οδοντίατρους κτλ. (βλ. Παξοί), εμάς εδώ μας στέλνουν  προσωπικό ιατρό στην Βασιλική.

Τουλάχιστον θα μου πείτε,  διαθέτουμε ενστόλους για να μας αποδώσουν τιμές , στις συνέπειες της ελλείψεως Γενικού Ιατρού, στην τελετή ταφής! Ασφάλεια άλλωστε ζητήσαμε από τους αιρετούς για τις δύσκολες νύχτες του Χειμώνα, όπου ουρλιάζει έξω ο άνεμος και είναι δύσκολη η μετακίνηση, δεν διευκρινίσαμε όμως ότι εννοούσαμε υγεινομική ασφάλεια κι οι αιρετοί κατάλαβαν βίλλες, γιωτ και ιδιωτικά νησιά, αφού  ως  γνωστό  όλοι οι Μεγανησιώτες διαθέτουμε από ένα!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Χαραλαμπία Δημακοπούλου Ταχ. Δ/νση: Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο.

Πατρών-Αθηνών

Ταχ. Κώδικας: 26441

Τηλέφωνο: 2613600572

Ηλεκτρ.

Ταχυδρομείο: protokollo@dypede.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.ΠΕ.

Ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 131/87 (ΦΕΚ 73/25-05-1987/τ.Α) «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/7-10-83/τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄)

 3. Τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/15-7-1992/τ.Α΄)

«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1

του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ. Α΄).

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/21-8-97/τ.Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»

 2. Τις διατάξεις του Ν. 2737/99 (ΦΕΚ 174/27-8-99/τ.Α΄) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις»

  Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/01 τ.Α΄) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξει

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/23-11-2003/τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου υγείας και Πρόνοιας»

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005/τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

 3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014/τ.Α) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»

 4. Τις διατάξεις του Ν.4999/2022 (ΦΕΚ 225 Α΄)

11. Τις διατάξεις του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43/11-03-2009 τ.Α΄).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 (Α΄38).

 2. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

 3. Τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 50/16.03.2018)

15. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.:66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/τ.ΥΟΔΔ/19.09.2019) Υπουργική Απόφαση περί διορισμού Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων –Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας όπως παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30.06.2021) και με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63τ.Α΄/24-03-2022) και την αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 44311/28-07-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 670/30-07-2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

 1. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/05.02.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με τίτλο

«Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ) όπως ισχύει.

 1. Την υπ΄ αριθμ. 50/04-11-2021 Π.Υ.Σ. με θέμα: α)Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 42/30-09-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

«Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021»

 1. Την υπ΄ αριθμ. 31/27-09-2022 Π.Υ.Σ. με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους

2023.

19. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20.02.2023 (ΦΕΚ 1021/23-02-2023 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ:6ΛΠΜ465ΦΥΟ-ΕΥΕ).

 1. Την υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και Οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΑΔΑ: 63Β1469ΗΔΜ-Ι63

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και Οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. της 6ης ΥΠΕ ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Κ.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

Κ.Υ. ΠΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Π.Π.Ι. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ.ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Κ.Υ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια.

Από 01/01/2022 δεν ισχύουν οι περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως ορίζονταν στις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν.4655/2020 και συγκεκριμένα οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση τους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ..

Συνεπώς οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.4999/2022».

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

  1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους- μέλους της Ε.Ο.Κ.

  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

  3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας

Προθεσμία-Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/3/2023 ώρα 14:00 ( μεσημέρι ) και λήγει στις 31/3/2023 ώρα 24:00.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Στον αέρα το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, εργαζόμενοι κι εξυπηρετούμενοι στο Μεγανήσι – 65 συνάνθρωποί μας “κρέμονταν” από αυτήν

Όπως μας  ενημέρωσε ο δήμαρχος κ. Στάθης Ζαβιτσάνος το υπουργείο Εσωτερικών λέει “εγώ δεν ξέρω καμία “βοήθεια στο σπίτι”, η […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights