Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Δήμος Λευκάδας: Εν αναμονή δημοσιοποίησης των οριστικών αποτελεσμάτων τακτικού δημοσιονομικού ελέγχου 2021

Στο στάδιο της υποβολής των αντιρρήσεων οι ελεγχόμενες υπηρεσίες

Για την ελεγκτική περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ) (Συνεδρίαση 91η/30.06.2020) η διενέργεια ογδόντα πέντε (85) τακτικών διαχειριστικών ελέγχων σε ισάριθμους φορείς (43 ΔΗΜΟΙ, 5 ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ, 3 ΝΠΙΔ ΔΗΜΩΝ, 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 1 ΟΚΑ, 22 ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 6 ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και 1 ΔΕΚΟ).

Επίσης, κατά την 90η/11.06.2020 Συνεδρίαση της Ε.Σ.ΕΛ. αποφασίστηκε η εξαίρεση των νοσοκομείων από τους προς έλεγχο φορείς, λόγω της πανδημίας Covid-19, ώστε να προστατευθεί το ελεγκτικό δυναμικό της Γ.Δ.Δ.Ε. και οι εν λόγω φορείς να ασκήσουν απρόσκοπτα τα επιβεβαρυμμένα καθήκοντά τους.

Έτος αναφοράς θεωρείται το προηγούμενο της ελεγκτικής περιόδου έτος, ήτοι το 2019 (πλήρες έτος 12 μήνες).

Οι ελεγχόμενοι φορείς επελέγησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.3492/2006, κατόπιν συνδυασμού μοντέλου ανάλυσης κινδύνου και της χρήσης κριτηρίων γεωγραφικής κατανομής με στόχο την αντιπροσωπευτικότερη κάλυψη και διασποράς τους με την εξής μεθοδολογία: κατηγοριοποίηση των φορέων σε 9 ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά και βαθμολόγησή τους στη βάση 5 κριτηρίων εγγενούς κινδύνου (Risks): Συνολικά Έσοδα – Επιχορηγήσεις – Συνολικές Δαπάνες – Δαπάνες Μισθοδοσίας – Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) εξαιρέθηκε από το πεδίο ελέγχου της δειγματοληψίας, καθόσον οι δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. ελέγχονται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), αφού τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του Π.Δ.Ε. για το έτος αναφοράς 2019.

Κατά την εξεταζόμενη ελεγκτική περίοδο εκδόθηκαν εβδομήντα εννέα (79) αποφάσεις σύστασης ελεγκτικών ομάδων για τη διενέργεια ισάριθμων τακτικών διαχειριστικών ελέγχων.

Στον δήμο Λευκάδας συστάθηκε ομάδα τριών υπαλλήλων για την ολοκλήρωση των ελέγχων

Από τους ανωτέρω ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 01.07.2020-30.06.2021 έχουν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα δέκα τεσσάρων (14) τακτικών ελέγχων.

Επιπροσθέτως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οριστικοποιήθηκαν είτε μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από την Ε.Σ.ΕΛ. είτε μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή των αντιρρήσεων, τα αποτελέσματα τριάντα έξι (36) τακτικών ελέγχων, οι αποφάσεις των οποίων είχαν εκδοθεί σε προηγούμενες ελεγκτικές περιόδους.

Οι τριάντα έξι (36) φορείς των οποίων οι έλεγχοι διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γ.Δ.Δ.Ε. (22.04.2020) και οριστικοποιήθηκαν κατά την ελεγκτική περίοδο 01.07.2020 – 30.06.2021 αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία του συστήματός τους και με βάση τη σημαντικότητα των ευρημάτων τους, έλαβαν βαθμολογία σύμφωνα με την ακόλουθη 4-βάθμια κλίμακα ως εξής:

Βαθμολογία Φορέα

Ποσοστό

1 : Λειτουργεί καλά. Απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις

2,7%

2 : Λειτουργεί, όμως απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις

40,5%

3: Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις

54,1%

4: Ουσιαστικά δε λειτουργεί

2,7%

Οι δέκα τέσσερις (14) φορείς των οποίων οι έλεγχοι διενεργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γ.Δ.Δ.Ε. (22.04.2020) και οριστικοποιήθηκαν κατά την ελεγκτική περίοδο 01.07.2020 – 30.06.2021 αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία του συστήματός τους και με βάση τη σημαντικότητά τους, έλαβαν βαθμολογία σύμφωνα με την ακόλουθη 5-βάθμια κλίμακα ως εξής:

Βαθμολογία Φορέα

Ποσοστό

1 : Λειτουργεί καλά.

7,1%

2 : Λειτουργεί ικανοποιητικά. Απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις

21,4%

3: Λειτουργεί. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις

71,4%

4: Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις

0,00%

5: Ουσιαστικά, δε λειτουργεί

0,00%

Σημειώνεται ότι, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος εφαρμογής του νέου κανονισμού και εφαρμογής της πενταβάθμιας κλίμακας κατά την παρουσιαζόμενη περίοδο οριστικοποιήθηκαν μόνο οι εκθέσεις για τις οποίες οι ελεγχόμενοι φορείς δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις, λόγω μη ύπαρξης σοβαρών ευρημάτων. Για τους υπόλοιπους εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων από την Ε.Σ.ΕΛ.

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους κατά τη χρονική περίοδο 01.07.2020-30.06.2021 αναδείχθηκαν ευρήματα, εκ των οποίων ποσοστό 75,75% εντοπίστηκε στη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση – Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα». Επί των εντοπισθέντων ευρημάτων ποσοστό (62,43%) χαρακτηρίστηκαν ως «ουσιαστικά». Η πλειονότητα των ουσιαστικών ευρημάτων (80,57%) εντοπίστηκε στη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση- Τήρηση Νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα». Παρατηρείται ότι η πλειονότητα των φορέων του ελεγχθέντος δείγματος παρουσιάζει σοβαρές λειτουργικές αδυναμίες κυρίως στην οικονομική τους διαχείριση, καταδεικνύοντας σοβαρό πρόβλημα στη δυνατότητα ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και επίτευξης των στόχων.

Ανάλογα με τα ευρήματα (ουσιαστικά και μη) που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων απευθύνθηκαν οι αντίστοιχες συστάσεις προς τους ελεγχόμενους φορείς.

Η πλειονότητα των συστάσεων (ποσοστό 79,83%) παρατηρήθηκε στη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση-Τήρηση νομοθεσίας και Υποχρεώσεων του Φορέα».

Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση διάταξης νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημίας στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του ελεγχόμενου φορέα ή σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκε η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, διατυπώθηκαν συστάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτές αντιστοιχούσαν είτε στην πρόταση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης, η οποία οδηγεί σε μείωση των πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισμού του φορέα και δεν δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών του ίδιου φορέα είτε σε πρόταση επιβολής καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων.

Στα αποτελέσματα των 50 από τους 79 ελέγχους που διενεργήθηκαν απουσιάζουν εκείνα που αφορούν τον δήμο Λευκάδας, διότι βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής αντιρρήσεων, ωστόσο εάν κρίνουμε με την διαδικασία που τηρήθηκε στην περίπτωση του τακτικού ελέγχου του δήμου Μεγανησίου, πρέπει να είναι ήδη γνωστά τόσο στον δήμαρχο όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν τα ευρήματα.

Δείτε τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights