Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

Aπόφαση- βόμβα για τα ανταποδοτικά της Λευκάδας του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας

Παρακρατούνται μέσω    ΔΕΗ και ΚΑΠ 304.000 ευρώ για το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων της Λευκάδασ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους παραπάνω υπόχρεους, σε ειδικό λογαριασμό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για τον σκοπό αυτόν.

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα κλπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3- 4 του 239 άρθρου Νόμου 4555/2018 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018 ισχύουν τα παρακάτω:

 Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας οι Δήμοι

α) Ακτίου-Βόνιτσας β)Λευκάδας και γ) Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων οφείλουν τα παρακάτω ποσά :

Α) Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας μας οφείλει το ποσό των 127.988,40 € που αφορά το τέλος
ταφής από την διαχείριση ΑΣΑ για την περίοδο από 1-1-2022 έως και την 31-12-2022

Β) Δήμος Λευκάδας μας οφείλει το ποσό των 304.772,00,40 € που αφορά το τέλος ταφής από την διαχείριση ΑΣΑ για την περίοδο από 1-1-2022 έως και την 31-12-2022

Γ) Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων μας οφείλει το ποσό των 241.916,00 € που αφορά το τέλος ταφής από την διαχείριση ΑΣΑ για την περίοδο από 1-8-2022 έως και την 24-11-2022

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάσισε ομόφωνα την παρακράτηση από την ΔΕΗ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού & τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους (Κ.Α.Π.) από τους Δήμους α) Ακτίου- Βόνιτσας β) Λευκάδας και γ) Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συνολικού ποσού 674.677,00 που αφορά το τέλος ταφής από την εναπόθεση ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Παλαίρου της περιόδου από 1-1-2022 έως 31-11-2022.

Το Μεγανήσι λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων απαλλάσσεται από την συγκεκριμένη υποχρέωση

δείτε σχετικά:

Οι εισφορές των δήμων στον ΦΟΔΣΑ Ι.Ν Α.Ε για το 2023. Πως θα πληρώνονται και πότε

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights