Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ι.Ν: Νόμιμος ο ορισμός της Προέδρου Δ.Σ Μεγανησίου(updte)

Η Αποκεντρωμένη δοίκηση αφού έλαβε υπόψιν το αρίθμ. 284/23-01-2023 έγγραφο του Δήμου Μεγανησίου με το οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας η αρίθμ 01/2023 (ΑΔΑ: 64ΑΕΩΛΖ-ΔΔΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου για την αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε ότι:
Η αρίθμ. 01/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου, για την εκ νέου εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης του τωρινού και
Αντιπροέδρου, όπως ειδικότερα σ’ αυτήν αναφέρεται, αφού ελέγχτηκε ως προς την νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.
24/01/2023 Ποιοι ψήφισαν , ποιοί αρνήθηκαν την συμμετοχή τους, τί δήλωσε στο Facebook η νέα πρόεδρος(update)
Φαίνεται δεν ήταν όλα ρόδινα…Προσφυγή κατά της απόφασης ετοιμάζει η Αντιπολίτευση!

Εισηγούμενος το θέμα, ο προεδρεύων σύμβουλος κ. Κατωπόδης Διονύσιος, ανάφερε την από 2-1-2023 αίτηση ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου του Δ.Σ. Κατωπόδη Γεράσιμου.

Το Δ.Σ. έκανε δεκτή την εν λόγω ανεξαρτητοποίηση και ο προεδρεύων σύμβουλος, κάλεσε το σώμα να προβεί στην εκλογή του νέου Προέδρου για το χρονικό διάστημα από σήμερα 22.01.2023 έως 31.12.2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 8 του άρθρου64 του ν3852/10Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, πρότεινε την δ.σ. Πολίτη Ακριβούλα, για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και κάλεσε τους συμβούλους της δημοτικής του παράταξης να αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η δ.σ.κα Πολίτη Ακριβούλα αποδεχόμενη την υποψηφιότητα της Προέδρου, έθεσε στο Σώμα την παραίτησή της από την θέση της Αντιπροέδρου ,που κατείχε σύμφωνα με την με αριθμ.1/2022 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης, για εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. για την διετία 2022-2023, όπου και εκλέχθηκε από το σώμα σαν Αντιπρόεδρος (κατόπιν άρνησης της αντιπολίτευσης να υποδείξει υποψήφιο για την εν λόγω θέση)

Το Δ.Σ. έκανε δεκτή την παραίτηση της δ.σ. Πολίτη Ακριβούλας, από την θέση της Αντιπροέδρου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Στο σημείο αυτό ο δ.σ. της δεύτερης σε εκλογική δύναμη παράταξης, κος Κονιδάρης Αθανάσιος δήλωσε προς το σώμα, ότι δεν θα συμμετέχει η παράταξή του στην διαδικασία εκλογής του Προεδρείου.

Εδώ ο προεδρεύων σύμβουλος, κάλεσε το σύνολο του σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.4555/2018, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε ο δ.σ. Μάντζαρης Γρηγόριος, από την παράταξη του κου Δημάρχου.

Οι δ.σ. Κονιδάρης Αθανάσιος, Φερεντίνος θωμάς, Αργύρη Σοφία, Πολίτη Βησσαρία και Βρεττός Πάνος, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ψηφοφορίας, επικαλούμενοι λόγους νομιμότητας.

Οι σύμβουλοι των παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα:

α. υποψήφια πρόεδρος η κα Πολίτη Ακριβούλα του Γεωργίου, ομόφωνα με ψήφους τέσσερις παρόντες (4) από την παράταξη του κου Δημάρχου.

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο δ.σ. Μάντζαρης Γρηγόριος του Ιωάννη (από το σώμα) με ψήφους έξι (6) υπέρ.

γ.γραμματέαςπαραμένειοκοςΒρεττόςΠάνοςτουΣπυρίδωνος,απότηνεκλογήτουστην 1/2022 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης, για εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. γιατηνδιετία2022-2023.

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε ότι δεν τέθηκε καμία νέα υποψηφιότητα.

Κατόπιν ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, (από σήμερα 22.01.2023 και μέχρι 31.12.2023) ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, αναδείχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Πολίτη Ακριβούλα του Γεωργίου και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, με έξι (06) ψήφους (οι δ.σ. Κονιδάρης Αθανάσιος, Φερεντίνος θωμάς, Αργύρη Σοφία, Πολίτη Βησσαρία και Βρεττός Πάνος, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ψηφοφορίας) οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος, από το σύνολο του σώματος, αναδείχθηκε ο δ.σ. κος. Μάντζαρης Γρηγόριος του Ιωάννη και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, με έξι (06) ψήφους (οι δ.σ. Κονιδάρης Αθανάσιος, Φερεντίνος θωμάς, Αργύρη Σοφία, Πολίτη Βησσαρία και Βρεττός Πάνος, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ψηφοφορίας) οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή της η πρόεδρος έγραψε στο facebookQ

Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μεγανησίου, Παύλο Δαγλα, για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τους συναδέλφους που με στήριξαν. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια αυτής της θέσης.
Ακριβούλα Γ. Πολίτη
.
23/01/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου εξελέγη η κ Πολίτη Ακριβούλα.Της ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο της.
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας
0 Shares

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

  1. Ολοκληρωτικά πλέον ο Δήμος Μεγανησίου Οικογενειακή υπόθεση της ρουσφετολογική πολιτική του κυρίου Δημάρχου……

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights